Gruppen-3a-328x120

Många synpunkter men få ändringar i fördjupad översiktsplan

Många synpunkter men få ändringar i fördjupad översiktsplan

Den interaktiva kartan visar den fördjupade översiktsplanens förslag till framtida markanvändning.

Ingen hänsyn tas till de flesta av de många synpunkter som kommit in på utställningen av kommunens förslag till fördjupad översiktsplan. Det står klart när stadsbyggnadskontoret nu redovisar ett bearbetat förslag där alla de 66 yttrandena, 31 av dem från privatpersoner, bemöts. En stor andel av synpunkterna gäller skyddsavstånden till reningsverket, men där blir det ingen ändring.

Flera personer vill att förslaget ska göras om och ställas ut på nytt. Men på tisdag ligger det på byggnadsnämndens bord. Därefter beslutar kommunfullmäktige.

Många kritiska synpunkter har kommit in, men stadsbyggnadskontoret håller fast vid undantagen i skyddsavstånden till reningsverket.

Bland kritikerna finns länsstyrelsen som, liksom i samrådet 2015, ifrågasätter bland annat skyddsavstånden och undantagen från dem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan dess har regeringen beslutat om riksintresse för friluftsliv runt hela Finjasjön, något som kan stå i konflikt med bebyggelseexploatering. Länsstyrelsen anser att handlingarna inte visar hur riksintresset ska tillgodoses. Det gäller även riksintresse för kommunikationer där länsstyrelsen anser det olämpligt att kommunen tar ställning till en höghastighetsstation i upphöjt läge. Trafikverket instämmer och betonar att grundalternativet är istället en markförlagd bana, vilket kan hota både Magasinsgatan och en del av husen vid Norra Station.

Nu anser länsstyrelsen det oklart vilken hänsyn eller vilka krav som ställs på markanvändningen inom det så kallade påverkansområdet på 1 000 meter från reningsverket, det tidigare yttre skyddsavståndet där inga nya bostadsområden eller annan känslig markanvändning skulle tillåtas. Denna zon togs bort från markanvändningskartan före utställningen efter beslut i byggnadsnämnden. Det inre skyddsavståndet på 300 meter är nu det enda som är utritat.

Både Trafikverket och länsstyrelsen vänder sig emot att kommunen i förslaget till FÖP räknar med en höghastighetsstation i upphöjt läge. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

Länsstyrelsen konstaterar att både en del av Björklundaområdet och ”området söder om östligaste Garnisonsvägen”, det vill säga Sjörröds gård plus mark som kommunen äger, ligger inom påverkansområdet. Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna bostadsområdena här riskerar att bli olämpliga på grund av närheten till reningsverket.

– Riskerna med lukt och smittspridning vid nuvarande och en framtida utbyggnad av reningsverket/våtmarken kvarstår att utreda vid kommande planläggning, skriver länsstyrelsen.

Stadsbyggnadskontoret försvarar förslaget, inklusive de omdiskuterade undantagen för Sjörröds gård och för befintlig detaljplanelagd bebyggelse i skyddsområdets sydvästra hörn, det vill säga Ormanäsvägen.

Länsstyrelsen vänder sig också emot utbyggnaden av Sjörröds gård och Björklunda, liksom Ljungdala och östra Röinge, för att förtätning av mer centrumnära lägen bör prioriteras. Länsstyrelsen betonar att Sjörröds gård berör värdefulla natur- och kulturmiljöer. Bland annat finns här orkidéer som är skyddade enligt artskyddsförordningen.

Orkidén nattviolen kan begränsa exploatering vid Sjörröds gård, enligt länsstyrelsen. Foto: Privat

– Frågan om artskydd prövas i särskild ordning, men förekomsten av skyddade arter kan innebära begränsningar vid kommande exploatering, varför det bör tas i beaktande så tidigt som möjligt i prövningsprocesserna, skriver länsstyrelsen.

Stadsbyggnadskontoret lovar beakta synpunkterna och hantera dem vidare i kommande planprocess.

Hässleholms vatten instämmer i länsstyrelsens yttrande från 2015 och citerar det till och med. Bolaget anser också att 1 000-meterszonen bör redovisas på markanvändningskartan i det slutgiltiga förslaget.

Både Hässleholms vatten och miljönämnden bedömer det olämpligt att Norra Kringelvägen genom vattentäktsområdet vid Galgbacken är utpekad som en huvudväg.

Detta är en av nio punkter som stadsbyggnadskontoret har ändrat på grund av yttrandena. En annan är att i kapitlet Fortsatt arbete och framtida ställningstaganden adderas en punkt om behovet av att inventera fastighetsindelningsbestämmelser, tomtindelningar och fastighetsplaner.

Miljönämnden vill ha en trafikbullerkartläggning för hela FÖP-området, både när det gäller väg- och järnvägsbuller. De tilltänkta nya bostadsområdena i Röinge och på båda sidor om Hovdalavägen nämns särskilt. Vid Hovdalavägen vill nämnden att markens lämplighet för bostäder utreds närmare, både utifrån buller- och hydrogeologiska förutsättningar. Även det sanka Björklundaområdets markförhållanden bör utredas.

Stadsbyggnadskontoret förklarar att bostäder vid Hovdalavägen ska knyta samman staden med Garnisonen och även med Finjasjön.

Miljönämnden är negativ till ett nytt verksamhetsområde söder om Helsingborgsvägen där ett sammanhängande grönt område bryts.

Många privatpersoner har engagerat sig i frågan om skyddsavstånd till reningsverket. De får gemensamt svar.

– Att säkra reningsverkets behov och lokalisering för framtiden är ett viktigt allmänt intresse. Kapacitet finns att klara den utbyggnad av staden som föreslås i FÖP:en, men nya krav på rening kan resultera i att miljötillståndet från 1973 behöver förnyas, skriver stadsbyggnadskontoret.

Några yttranden från boende är kritiska till att området Garnisonen i förslaget även omfattar en del av Sjörröd och Torshem.

Arkitekt Kristoffer Dudzik i Sjörröd påpekar att kommunen övertog Garnisonen från Försvarsmakten för att exploatera området och att benämningen används i juridiska handlingar.

– Det är svårt att undvika tanken att man från kommunens sida vill göra anspråk på annan mark än den som ingick i avtalet med staten, skriver han.

Stadsbyggnadskontoret hävdar att Garnisonen ska bestå i sin tidigare omfattning, det utvidgade området är ett arbetsnamn.

– Det enda motivet till detta var att stadsbyggnadskontoret bedömde att dessa områden behöver planeras i ett sammanhang.

En del av hans tomtmark har också fått benämningen natur i förslaget och han kräver därför att planhandlingarna ändras i den delen.

Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har yttrat sig. Mest kritiska är Folkets väl.

– Folkets väl anser att utställningsversionen har betydande brister och därtill väcker oroande frågor. Utställningsdokumentet är enligt vår uppfattning behäftat med så stora brister och oklarheter att det inte kan antas utan en genomgripande omarbetning, skriver partiet som vill att beslut om planen ska skjutas upp tills efter valet.

M, KD, L, SD och FV ifrågasätter i olika grad delar av förslaget medan S, V, C och MP är nöjda med det mesta. Dock anser C att förslaget är något överarbetat.

Bostäder vid Hovdalavägen ifrågasätts av den borgerliga alliansen, SD och FV. M och L kan tänka sig att bygga på östra sidan om vägen.

– Vi vill se natur snarare än arkitektur vid stadens infarter, skriver SD.

FV kräver också att Garnisonen som begrepp renodlas till det tidigare inhägnade regementsområdet.

M, L, SD och FV betonar skyddsavstånden kring reningsverket och vill inte ha några undantag.

De varnar för att agera i strid med länsstyrelsen.

– Det kan bli en mycket dyr och onödig affär för Hässleholms kommun, skriver de.

SD föreslår att reningsverket moderniseras med filter för både medicinrester och mikroplaster samt ett varningssystem för inkommande föroreningar.

Flera partier vill bygga bostäder på Åhusfältet som i den tidigare översiktsplanen. I FÖP är området förvandlat till jordbruksmark. FV betonar också att området Norden bör prioriteras för bostadsbebyggelse.

SD har inte ställt sig bakom Sverigeförhandlingen och vill därför inte ha med någon höghastighetsjärnväg i planen och inte heller planera för 5 000 nya bostäder. Partiet kopplar bostadsbristen till ”massinvandringen”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se