torsjö live vers2

Vad är man ute efter? Miljardinvesteringar i reningsverk och saboterat naturstråk?

Vad är man ute efter? Miljardinvesteringar i reningsverk och saboterat naturstråk?

INSÄNDARE. Trygga Hässleholms re­nings­verks fortsatta drift eller bygga bostäder på Sjör­röds gård har ägnats mycket arbete av tjänstemän och politiker. Även vi oroliga grannar och sakägare, Carl-Gustav Bjerkemo (C-G) och Kristoffer Dudzik (KD), har under lång tid tvingats leva med osäker­heten om marken på Sjörröds gård ska exploateras samtidigt som våra fastigheter nu i Framtidsplanen ensidigt utpekas vara natur­område.

Idag är Sjörröds gård liksom C-G:s fastigheter väster därom jordbruksmark vilket även Länsstyrelsen påpekat i samband med att tidigare detaljplane­förslag avstyrkts. KD:s fastigheter (Hässleholm 89:90 och 89:91) är tomtmark men även här har kommunen för avsikt att peka ut delar (Hässleholm 89:90) som natur­om­råde.

Stadsbyggnadskontorets motiv kan utläsas som att träd och växtlighet på KD:s tomt ska skydda den tänkta bebyggelsen på Sjörröds gård mot lukt och smitta från reningsverket 700 meter bort. För­utom den rättsliga aspekten är det fråga om vilken kunskap som ligger ba­kom en sådan tanke. Det går i alla fall inte att utläsa i experters uttalanden att växtlighet minskar skyddsavståndskravet på 1000 meter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan 2017 är området också del av riksintresset för friluftsliv runt Finja­sjön. Bebyg­gel­se söder om Garnisonsvägen bryter påtagligt det samman­hängande vilt- och natur­­strå­ket mellan Hässleholmsgården och Finjasjön, en viktig värdegrund för riks­intresset.

Huvudtemat för stadens utveckling de närmaste 15 åren är hållbar förtät­ning med drygt 1000 bostäder i de centrala delarna inom 1 km från järnvägs­stationen. Handlings­utrymme ska finnas för minst 4000 bostäder främst på det s.k. Norden-området. Man frågar sig då varför en friliggande exploatering 3 km från centrum tillmäts en sådan betydelse att stadsbygg­nads­kontoret och byggnads­nämnden väljer att gå emot alla tunga instan­sers varningar i inkomna yttranden.

Att bebyggelse söder Garnisonsvägen ska binda ihop P2 med staden är lång­­sökt med den måttliga befolk­nings­­tillväxten på 0,6% per år som förutses. Bebyggel­sen binder ju inte ens samman P2:s fd. kasern­vakt med P2-kiosken. Lika svårt att förstå är varför besökare ska mö­tas av ”3-4 våningars bebyggelse med stadsprägel som markerar staden” hela 3 km innan staden börjar i verkligheten.

Det bärande samhällsmotivet som skulle väga upp andra tunga restrik­tioner är svårt att se. Vad är man ute efter, vad är det egentliga motivet?

Kristoffer Dudzik
Carl-Gustav Bjerkemo

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se