torsjö live vers2

Vem styr egentligen i Hässleholm?

Vem styr egentligen i Hässleholm?

INSÄNDARE. Centern (C) sviker landsbygden. Partiet agerar släpvagn till socialdemokraterna. Trots försök att hävda motsatsen är det bara så man kan tolka deras agerande i Hässleholm. Det är slut med att värna jordbruk och landsbygd. Nu är det en ohejdad byggnation och exploatering av jordbruksmark som gäller. Är den dessutom vattensjuk är det ett plus. Ligger området nära reningsverket så möter det ändå inget hinder.

Hur kan jag påstå något sådant? Jo, nu senast (NSk 2018-04-16) kunde alla läsa: ”Byggare tävlar om Björklundas framtid”. Kommunen har tydligen utlyst en tävling om hur ett 64 hektar stort område på Björklunda ska bebyggas med flerbostadshus, kedjehus mm. Visserligen tänker man lämna en del av ytan som betesmark och för avvattning, men ett område stort som c:a 50 fotbollsplaner ska exploateras.

Björklundaområdet är idag jordbruksmark med inslag av skog och natur. Länsstyrelsen (Lst) har redan 2015-07-01 upplyst kommunen om att man måste visa vilka väsentliga samhällsintressen, enligt Miljöbalkens 3 kap 4 §, som kan hävdas för denna exploatering. Lst skriver vidare att: ”Kommunen måste visa att behovet av mark inte går att lösa på rimligt sätt på annan plats.” Man påminner kommunen om att jordbruksmark i första hand ska sparas för livsmedelsförsörjning.

Ny användning av jordbruksmark ska alltså tydligt motiveras. Något sådant har ändå inte skett trots att det nu gått snart tre år. Hässleholms rödgröna partier, och då centerpartiet i synnerhet, leker ”strutsen” med myndigheter och medborgare. Notera att Alliansen med Sverigedemokrater och Folkets Väl motsätter sig en utbyggnad av Björklunda. Dessa partier prioriterar istället en utbyggnad av centrum (Norden) och av Åhusfältet.

Björklunda är dessutom vattensjukt. Det rymmer bl.a. ett s.k. dikningsföretag vilket Lst, liksom miljönämnden, påpekat. Som om inte detta var nog för att dra öronen åt sig, konstateras att området till delar är beläget inom rekommenderat skyddsavstånd till reningsverket. Även av denna anledning har protester kommit från Lst, Miljönämnden, HLM Vatten AB och fyra partier (M, L, SD, FV).

Frågan är nu vem styr? Vem driver Björklundaprojektet innan ens den fördjupade översiktsplanen är fastställd? Vem har fattat beslut om att utlysa en ”markanvisningstävling”? Är det de rödgröna eller de ”styrande” borgerliga? Eller är det kanske tjänstemännen som har fritt spelrum under ett svagt politiskt ledarskap? Ingen tycks vilja ta ansvar.

 

Björn Widmark, Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se