torsjö live vers2

Skolans prognos redan minus 29 miljoner

Skolans prognos redan minus 29 miljoner

Skolbudgeten i Hässleholms kommun ser ut att gå kraftigt back även i år. Uppföljningen per den 31 mars visar en prognos på minus 29,1 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden vid årets slut, trots 55 miljoner kronor extra i årets budget. Underskottet motsvarar dock ungefär vad tjänstemännen beräknade i höstas på grund av ökat elevantal, främst fler nyanlända, och elever med behov av stöd.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Förra årets underskott på 59,9 miljoner kronor hade samma orsaker.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De största underskotten finns även nu i grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Sammantagna stödinsatser och ökat behov av specialpedagoger inom alla verksamheter överskrider budgeten med hela 19,5 miljoner kronor.

Stefan Larsson (M), ordförande i nämnden, förklarar att många av de nyanlända eleverna också är i behov av särskilt stöd.

Skolchef Eva Andersson påpekar att kommunen får statligt etableringsbidrag under två år till stöd och insatser för invandrade elever som fått uppehållstillstånd, dock finns en osäkerhet om dessa täcker utgifterna.

Vid onsdagens sammanträde diskuterade politikerna förslag till åtgärder, men vilka vill de inte avslöja ännu.

Skolchef Eva Andersson. Foto: Lotta Persson

– Vi har en bild av möjliga åtgärder. Troligen blir det vissa beslut vid nästa nämnd (i maj), det är viktigt att åtgärda så snart som möjligt, säger Stefan Larsson.

Hur stort belopp åtgärderna kan omfatta vet han ännu inte.

– Ambitionen är att komma ner så mycket vi kan utan att det strider mot lagstadgade krav och målet att alla elever får bli sitt bästa, säger han.

Det som redan står klart är att det årliga internatet med övernattning för skolledare och förskolechefer blir inställt. Det sparar cirka 150 000 kronor. Eva Andersson har också uppmanat alla skolledare att gå igenom möjliga besparingar och konsekvenser av dessa. Vakanta tjänster är en av de möjliga besparingarna.

Prognosen får inte Stefan Larsson att dra slutsatsen att nämnden fortfarande har för lite pengar i budgeten.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Förvaltningen har gjort en bedömning, kommunfullmäktige en annan och det är dit vi måste sträva även om det ser svårt ut nu, säger han.

Joachim Fors (S), nämndens andre vice ordförande, hoppas på förbättring när ett nytt resursfördelningssystem införs nästa år.

– Det blir mer kopplat till antalet elever så att vi kan få en följsamhet i budgeten, säger han.

Han tror dock att skolan även i år är underbudgeterad utifrån den struktur som finns idag.

– Vi har valt en struktur och den är inte okänd för kommunfullmäktige, säger han.

Den arbetsgrupp och styrgrupp som ska anlysera skolan utifrån förra årets konsultrapport, som talade om att skolorganisationen i Hässleholm borde kunna bli både bättre och billigare, har ännu inte kommit så långt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se