logga-ligg-tjock

Ville avbryta markanvisnings-tävling för Björklunda

Ville avbryta markanvisnings-tävling för Björklunda

– Avbryt snarast den pågående markanvisningstävlingen för Björklunda!

Det föreslog Folkets väls Ernst Herslow i ett initiativärende till tekniska nämnden. Han fick stöd av SD, men övriga partier röstade ned förslaget.

I förslaget till fördjupad översiktsplan är Björklunda ett av områdena inom 1 000 meter från reningsverket.

Ernst Herslow hänvisade till att ett stort antal viktiga remissinstanser har allvarliga invändningar mot utbyggnad av Björklundaområdet i Hässleholm. Länsstyrelsen påminde redan 2015 i sitt samrådsyttrande till den fördjupade översiktsplanen om vikten av hushållning med brukningsbar mark. Vid ny markanvändning ska det tydligt motiveras på vilket sätt det medför större nytta och hushållning.

– Jordbruksmark ska i första hand sparas för livsmedelsförsörjning, skriver Ernst Herslow.

Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark bara tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Miljönämnden anser också att en hydrologisk utredning ska göras innan man går vidare med exploatering av området.

Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

Flera politiska partier har nyligen i yttranden om utställningen av den fördjupade översiktsplanen avvisat eller föreslagit nedprioritering av Björklunda som nytt område för bostadsbebyggelse. Argumenten är bland annat att området delvis är vattensjukt och översvämningsbenäget samt ligger inom 1 000 meter från reningsverket.

– Det är mycket anmärkningsvärt att förment miljövänliga partier som C och MP agerar så att värdefullk jordbruksmark helt i onödan går till spillo, säger Ernst Herslow i ett pressmeddelande.

Ännu märkligare tycker han att det är att så många partier förbigår ett så viktigt dokument som den fördjupade översiktsplanen som ännu inte är beslutad.

Herslow anser också att det finns många andra och mer lämpliga områden att bygga på, exempelvis Norden och Åhusfältet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se