logga-ligg-tjock

Kommunala nämnder back 44,4 miljoner

Kommunala nämnder back 44,4 miljoner

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill att nämnderna ska redovisa åtgärder mot underskotten på totalt 44,4 miljoner kronor. Foto: Lotta Persson

Fyra av Hässleholms kommuns nämnder beräknar ett underskott för 2018 på totalt 44,4 miljoner kronor. En av dem är tekniska nämnden som trots kommunstyrelsens allvarliga uppmaning och en prognos på minus 8,1 miljoner kronor inte har några åtgärder att redovisa vid kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaruppehållet imorgon, onsdag. Inför tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde i nästa vecka finns däremot ett drastiskt beslutsförslag: stopp för alla underhållsarbeten samt köpstopp och anställningsstopp från den 1 september.

På kommunstyrelsens dagordning står återrapportering av nämndernas åtgärder. Om beslutsförslaget går igenom kommer tekniska nämnden att uppmanas återrapportera den 29 augusti istället.

Enligt handlingarna inför tekniska nämndens arbetsutskott gäller hela underskottet, som beräknats per den 31 maj, rivning och försäljning av fastigheter.

– Besparingskravet är felriktat. Om vi ska avyttra fastigheter som reducerar driftskostnaderna i den storleksordningen så handlar det om byggnader som idag nyttjas och behövs för verksamheterna. En mindre del utgörs av externt nyttjande som kräver principiella politiska ställningstaganden, skriver förvaltningschef Mats Svensson.

Därför blir förslaget från tekniska förvaltningen nu ett tvärstopp. Hur stora summor som kan sparas på stopp av underhållsarbeten, köpstopp och anställningsstopp preciseras inte, men enligt beslutsförslaget beräknas åtgärderna räcka för att förvaltningen ska hålla kommunfullmäktiges beslutade budget.

Den nämnd som enligt prognosen har det största underskottet är barn- och utbildningsnämnden med 24,6 miljoner kronor. Planerade åtgärder är bland annat återhållsamhet vid inköp, återbesättning av vakanta tjänster och tillsättande av vikarier, avslutande av visstidsanställningar, effektivisering av skolskjutsar, kompetensutveckling endast efter särskild prövning, inställt internat och höjda avgifter för personalmåltider. Besparingarna räcker dock inte till och skolförvaltningen vill därför också begära budgetkompensation, bland annat på grund av ökat elevantal.

Mats Svensson, teknisk chef, protesterar mot sparkraven. Foto: Göran Dandelo

Socialnämnden beräknade ett underskott på 7,1 miljoner kronor den 31 maj, vilket var hela fyra miljoner kronor mer än den 30 april. De åtgärder som nu redovisas utgår från det lägre beloppet och även socialnämnden föreslås därför återkomma med en ny redovisning. Åtgärderna handlar främst om att stänga boenden för ensamkommande asylsökande barn och dra in tjänster som inte längre behövs.

Enligt redovisningen gäller det största underskottet inom socialtjänsten, 3,2 miljoner kronor, ensamkommande barn. Målet för denna verksamhet är att redovisa ett nollresultat eftersom kostnaderna ska täckas av statliga bidrag. Men ersättningsnivåerna har sänkts och asylsökande som fyller 18 år innan de fått besked om uppehållstillstånd ska numera flytta från kommunens boenden till Migrationsverkets anläggningar. De som fått uppehållstillstånd ska flytta till från kommunens dyrare HVB-boende till ett enklare så kallat stödboende. När de fyller 20 förväntas de söka studielån och inga ytterligare statliga stöd betalas ut eftersom de därmed betraktas som självförsörjande. För att inte kommunen ska drabbas av ett stort underskott måste alla flytta i rätt tid till rätt typ av boende, 20-åringarna från stödboende till en egen bostad.

Fiberutbyggnaden beräknas gå minus med 4,6 miljoner kronor i år. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

– Då bostadsmarknaden i kommunen är ansträngd har gruppen ensamkommande mycket svårt att få tillgång till en egen bostad. Det innebär att flera av stödboendeplaceringarna inte kommer att kunna avslutas trots att ersättningarna från staten upphör, skriver Annette Ekenberg, verksamhetschef för ensamkommande barn.

Kommunledningskontoret har ett underskott på 3,7 miljoner kronor. Problemet gäller i sin helhet fiberprojektet som ensamt har ett minus på 4,6 miljoner. En del av underskottet kompenseras av att kommunledningskontoret i övrigt går med plus 940 000 kronor.

Bland åtgärderna föreslås bland annat att fiberenheten tillsammans med IT-enheten ska slutföra en översyn av kommunala fiberanslutningar och debitera de kommunala förvaltningar som tidigare haft extern leverantör. Fiberenheten föreslås också debitera tekniska förvaltningen 900 000 kronor för juridisk konsultation med anledning av ärendet hos Konkurrensverket.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se