torsjö live vers2

Nya bostadsområden på gång i Hässleholm

Nya bostadsområden på gång i Hässleholm

Den cirka 26 000 kvadratmeter stora ängen strax norr om Hassellunden är aktuell för bostadsbyggande. Tjänstemännens förslag till avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska och Boklok läggs fram för politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott i nästa vecka. Foto: Lotta Persson

Kommunen planerar för tre nya bostadsområden med ensamrätt att bygga för Skanska och dess Ikeasamarbete Boklok. Det gäller kommunal mark på ängen mellan golfbanan och Hassellunden, parkeringsplatsen där det tidigare låg en mack vid Stockholmshusen längs Kristianstadsvägen och ett område vid Trebackalånggatan på Ljungdala.

Tjänstemännen har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring som ska behandlas politiskt, först på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 oktober och sedan på tekniska nämnden den 23 oktober.

När Frilagt begärde ut förslaget i tisdags blev beskedet att det inte skulle bli offentligt förrän det var underskrivet. Frilagt protesterade utan att få vidare svar, men på fredagen lades förslaget ut på kommunens hemsida bland handlingarna inför arbetsutskottets sammanträde.

Enligt skylten pågår förberedelser för utbyggnad, trots att avsiktsförklaringen inte är beslutad. Foto: Lotta Persson

På måndagen råder redan viss aktivitet på fastigheten Hässleholm 88:16 vid Hovdalavägen strax norr om Hassellunden. Här finns en nyasfalterad infart och en stor skylt som säger: ”Tekniska förvaltningen förbereder för framtida utbyggnad av kv. Hässleholm 88:16”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men förslaget till avsiktsförklaring har alltså precis offentliggjorts och inga beslut är fattade.

Enligt den preliminära tidplanen ska markanvisningsavtal för den cirka 26 000 kvadratmeter stora tomten tecknas under andra kvartalet 2019. För både fastigheten Vågen 2 vid Trebackalånggatan, 5 000 kvadratmeter, och kvarteret Fasanen vid Kristianstadsvägen, 4 500 kvadratmeter, är förhoppningen att markanvisningsavtal kan skrivas på redan i år.

Efter dessa avtal ska detaljplan bli klar, fastigheterna överlåtas till Skanska och Boklok och bygglov beslutas. Byggnation ska påbörjas under 2020 för Fasanen och 2021 för övriga.

Enligt avsiktsförklaringen får Skanska och Boklok ensamrätt att förhandla om markanvisningsavtal och överlåtelseavtal för att förvärva de delar av områdena som detaljplaneras för bostäder, vård och skola. Kostnaderna för exploateringen, såsom utbyggnad av gator, va, el med mera, ska fördelas mellan kommunen och bolagen. Kommunen står för kostnader kring detaljplaneringen.

Priset på marken ska grundas i ett genomsnittligt pris av två oberoende värderingar i förhållande till byggrätt och upplåtelseform. Parterna beställer en värdering var.

Infarten är nyasfalterad och på måndagen pågick arbeten på platsen. Foto: Lotta Persson

Kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter berättar att tjänstemännen haft samtal med aktörerna under en längre tid innan förslaget blev klart.

– Det är bra att få med flera områden samtidigt för att få bra bredd i byggandet. En avsiktsförklaring är inte bindande, men underlättar, förklarar han.

Mycket arbete återstår dock. Hur många bostäder och hur de ska se ut är inte alls diskuterat ännu.

– Vi ska kommunicera under pågående detaljplanearbete, så att deras tänkta byggnader passar in i planen. Jag kan inte säga om det blir 200 eller 300 bostäder, det är inte ens säkert att allt kommer att gå igenom, säger Jakob Ruter.

Målsättningen är att få en blandning mellan olika typer av bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

När det gäller Hovdalavägen har tekniska nämnden ansökt om att den detaljplan som antogs 2003 och gällde handel, industri och lager ska ändras så att den tillåter bostäder.

Miljönämnden påtalade i sitt yttrande till den fördjupade översiktsplanen att markens lämplighet för bostadsbyggande måste utredas när det gäller hydrologi och buller. Området är låglänt och blir ofta översvämmat.

– Man måste nog få ner hastigheten på vägen för att kunna bygga bostäder precis intill, säger Jakob Ruter.

Han tror att visa utredningar redan är gjorda inför den tidigare planen, men håller också med om att hydrologin behöver utredas mer.

– Det är en utmaning på i princip alla områden. Höjdsättningen är viktig, var byggnaderna placeras i förhållande till annat, säger han.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Foto: Berit Önell

Idag finns ett marklov för upplag av massor på fastigheten, men något sådant arbete har inte gjorts ännu.

– Vi ska bana av matjord och sedan fylla på med något som går att bygga på, säger Jakob Ruter.

De nya massorna ska vara rena, men kan komma från andra byggarbetsplatser.

– Det dyker upp massor hela tiden. Allt som kan göras i förväg är bra, säger Jakob Ruter.

Planerna hindras varken av att den fördjupade översiktsplanen inte vunnit laga kraft eftersom den överklagats eller av att flera politiska partier är emot att bygga på den aktuella fastigheten.

– Nej, det vi gör nu gagnar den gällande detaljplanen också, säger Jakob Ruter.

Det ska bli bostäder i området vid Kristianstadsvägen, nära de så kallade Stockholmshusen, enligt förslaget till avsiktsförklaring. Foto: Urban Önell

Kvarteret Fasanen var tidigare aktuellt för ett kommunalt äldreboende, men nu finns ett beslut om att söka planuppdrag för en placering vid Garnisonsvägen. Troligen kommer detaljplanen ändå att gälla för både bostäder och vård.

– Vi får se vad byggherren vill göra, säger Jakob Ruter.

Den tidigare mackägaren sanerade delvis fastigheten, men tog aldrig bort cisternerna. Istället gjorde kommunen det för ett par år sedan. Då upptäcktes föroreningar på flera punkter. De har ännu inte sanerats.

– Det fanns ingenting under cisternerna, men det var någon punkt här och där med förhöjda värden. Det blir lättast att sanera där samtidigt som byggherren ändå är på plats och börjar förbereda sitt arbete, säger Jakob Ruter.

Den blivande ägaren blir också ansvarig för eventuella kvarvarande föroreningar, om inte annat avtalas.

– Det är inga jättemängder, men det finns skit i marken överallt, säger Jakob Ruter.

Angående när avsiktsförklaringen blev offentlig förklarar Jakob Ruter att det brast i kommunikationen inom tekniska förvaltningen och ber om ursäkt för det. Han menar att det brev från kommunen till Skanska och Boklok som Frilagt begärde ut inte var offentligt utan ett arbetsmaterial. Däremot blev tjänsteskrivelsen med avsiktsförklaringen offentlig när den kom upp på dagordningen inför tekniska nämndens arbetsutskott. Då skulle Frilagt ha fått den.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se