torsjö live vers2

Linnéskolans personal ska få kompetensstöd Kränkningarna på politikernas bord idag

Linnéskolans personal ska få kompetensstöd Kränkningarna på politikernas bord idag

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

– Personalen kommer att få kompetensstöd i dessa frågor, säger biträdande skolchef Rolf Bengtsson med anledning av Skolinspektionens massiva kritik av Linnéskolans bristande arbete mot kränkande behandling av en elev på lågstadiet.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) anser att det är allvarligt att rutinerna inte följts. Politikerna i nämndens beredningsutskott kommer att lyfta frågan under tisdagen då Skolinspektionens beslut finns med som ett informationsärende.

Enligt Skolinspektionens beslut har skolans personal i ett antal fall inte anmält kränkande behandling till rektorn. Rektorn har inte heller anmält till huvudmannen, barn- och utbildningsförvaltningen, i mer än ett av de granskade fallen. Uppgifter om kränkande behandling har inte utretts skyndsamt eller inte alls. När kränkningar konstaterats har inte tillräckliga åtgärder vidtagits. Skollagen har därmed inte följts. Nu måste kommunen vidta åtgärder för att säkerställa att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. Det gäller generella åtgärder, den utsatte eleven har redan bytt skola.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi ska självklart vidta åtgärder utifrån beslutet. Vi måste jobba för att förbättra våra rutiner mot kränkande behandling, säger Rolf Bengtsson.

Det finns väl både lagstiftning och rutiner, är inte problemet att de inte följs?

– Vi ska jobba med rutinerna för att få dem att fungera i vardagen.

Rolf Bengtsson säger att det ännu inte varit någon diskussion om vilket stöd Linnéskolans personal ska få, men klart är enligt Rolf Bengtsson att det blir någon form av stöd.

– De kommer att få det kompetensstöd som vi har möjlighet att ge. Jag har bara kort kommunicerat beslutet med personalen. Vi har ingen detaljerad plan ännu. Hur långt de hunnit på skolan vet jag inte.

Han förklarar att det handlar om att jobba igenom rutiner och tillämpningar.

– Vi kommer att inleda arbetet. Men vi har redan fäst mer uppmärksamhet på det under den tid som gått sedan vi svarade Skolinspektionen. Den utredningen innebär också att man höjer medvetenheten, säger han.

Skolinspektionen kräver anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling – alltså att skollagen följs.

Något inbokat möte om problemen finns ännu inte.

Rolf Bengtsson säger att många situationer är svåra att hantera.

– Men lagstiftningen måste följas. Vi jobbar med det hela tiden, säger han.

Han säger att kommunen tidigare har fått betala skadestånd på grund av bristande arbete mot kränkande behandling i ett par fall, i andra skolor. Han vill inte idag bedöma hur allvarligt detta ärende är.

– Skolinspektionen har ju skickat över det till barn- och elevombudet för en värdering av ett eventuellt skadestånd. I det kan det också ligga en värdering av hur allvarligt det är, säger han.

Skolinspektionen ser särskilt allvarligt på att skolan inte anmält de allvarliga hot som en elev återkommande riktat mot den utsatte pojken och att skolan förklarat sig med att hoten är vanligt förekommande. Skolinspektionen varnar för att skolans underlåtenhet kan leda till att beteendet normaliseras, något som pojkens mamma också menar skett..

Men Rolf Bengtsson håller inte med om det.

– Utan att gå in i detalj på hur hoten sett ut eller hur skolan jobbat med dem så upplever jag inte på något sätt att skolan negligerat dem. Tvärtom har man jobbat mycket, men inte anmält enligt rutinerna och inte utrett mer systematiskt. Jag anser inte att det är en bagatell som man kan bortse ifrån, men det är svårt när vi har elever som uttrycker sig på ett sätt som är oacceptabelt, säger han.

Han menar att det också är svårt när det handlar om väldigt många händelser.

– Det skulle ha gjorts en samlad utredning och dessutom utredningar för varje enskild händelse även om de är många, säger han.

Stefan Larsson säger att allt måste utredas ordentligt.

-Om vi får den kritiken måste vi ta den på allvar, säger han.

Han utgår ifrån att förvaltningen redan tagit tag i saken.

– Så snart man får ett sådant föreläggande bör man ta tag i det.

– Det är klart att det är allvarligt. Det finns ett skäl till att vi har rutiner och det är för att de ska följas. Om det ska göras avsteg vill jag ha reda på varför. I det här fallet låter det tveksamt om det finns några skäl till det, säger han.

Om rutinerna för att anmäla kränkningar inte följs är risken att det inte heller blir några åtgärder.

– Men man kan i och för sig vidta åtgärder ändå, säger Stefan Larsson.

Han instämmer i Skolinspektionens bedömning att de upprepade hoten är särskilt allvarliga.

– Det är inte acceptabelt när än det sker, om det är i skolan eller på hockeyrinken. Det går aldrig att försvara. Att uttala dödshot anser jag inte är normalt i något sammanhang. Det får ju aldrig gå så långt. Vi måste jobba med värderingar och hur man uttrycker sig.

Han är förvånad att de grova hoten förekommer bland så små barn.

– Ja, jag tycker att det är beklagligt att det krupit ner så långt i åldrarna, säger han.

Han tror att det kan behövas punktinsatser i form av utbildning i hur rutinerna mot kränkande behandling ska användas.

– Det finns brister, men det har inte varit så här allvarligt tidigare, så jag tror att rutinerna borde kunna fortsätta gälla, säger han.

Nämnden har delegerat till tjänstemännen att svara på förelägganden av det här slaget. Det innebär att redovisningen av åtgärderna inte behöver godkännas av politikerna innan svaret skickas in. Men ärendet kan ändå diskuteras i nämnden både före och efter.

Skolinspektionen har förelagt kommunen att redovisa åtgärder senast den 19 december.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-04-28 Misshandel, hot och bristande stöd vardag för lågstadieelever på Linnéskolan

2018-09-30 Skolinspektionen kräver åtgärder mot kränkningar på Linnéskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se