Gruppen-3a-328x120

Remissvar om ny kommunorganisation senast på måndag

Remissvar om ny kommunorganisation senast på måndag

Kommunledningen kräver att nämnderna svarar på remissen om förslaget till ny kommunorganisation senast på måndag.

– Det är väldigt kort tid, säger Helena Malje (S), andre vice ordförande i kulturnämnden som enligt förslaget ska slås samman med fritidsnämnden.

Hon konstaterar att det krävs ett extra sammanträde – om det inte går att få uppskov med att svara.

Ingen av de fem nämnder som berörs av förändringar har något ordinarie sammanträde före måndag.

Helena Malje (S), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Kommunstyrelsen beslöt i onsdags att ge kommundirektör Bengt-Arne Persson i uppdrag att ta fram underlag och beslutsförslag för en organisationsförändring som innebär att kulturnämnden och fritidsnämnden slås ihop, liksom byggnadsnämnden och miljönämnden som då bildar en samhällsbyggnadsnämnd, redan den 1 januari. Förvaltningen arbetsmarknad och kompetens och räddningstjänsten föreslås samtidigt upphöra som egna förvaltningar under kommunstyrelsen och uppgå i kommunledningskontoret.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämnden förändras enligt förslaget också, men blir i huvudsak kvar ett år till innan den omvandlas till en servicenämnd och exploateringsavdelningen underställs kommunstyrelsen. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska besluta i ärendet den 26 november.

I fredags skickade kanslichef Elisabeth Aidemark ut remissen till nämnder och förvaltningar. Räddningstjänsten och AK-förvaltningen fanns dock inte på sändlistan. I handlingarna ingick förslag till reglemente för de nya nämnderna och också det förslag om att sänka det så kallade grundbeloppet för de förtroendevaldas arvoden som Frilagt tidigare berättat om.

Förslaget om sänkning av arvodena lades fram av ”majoriteten” vid den parlamentariska gruppens möte den 29 oktober. Grundbeloppet som är detsamma som arvodet för kommunstyrelsens ordförande föreslås sänkas med fem procent och skulle därmed minska från 69 954 kronor till 66 456 kronor per månad. Övriga arvoden beräknas sedan utifrån detta belopp. Övriga två kommunalråd har 90 procent av grundbeloppet. Förslaget är att ordförande och vice ordförande i de nya nämnderna får samma månadsarvode som i den av de tidigare nämnderna. Ordförande för den nya samhällsbyggnadsnämnden får därmed 25 procent och de två vice ordförandena 15 procent vardera. Kultur- och fritidsnämndens ordförande får 15 procent och vice ordförandena tio procent.

Helena Malje tycker att en förändring av den här storleken borde förberedas under längre tid.

– Allt ska göras väldigt fort. Jag vet inte om det finns underlag, säger hon.

Bland annat saknar hon de ekonomiska förutsättningarna, något som de rödgröna begärde vid kommunstyrelsens sammanträde.

– Att dra ner på antalet politiker är en sak. Men jag tror inte att det blir någon besparing på förvaltningarna. Vi har fortfarande två administrativa kontor. Besparingar på personal kan inte heller ske så snabbt eftersom det finns uppsägningstider. Blir det neddragningar av personal blir det kaos på bägge förvaltningarna med oro kring vilka som ska gå och vilka som ska vara kvar, säger hon.

Hon tycker att det kunde räckt att göra den politiska förändringen nu och vänta lite med resten.

– Jag tycker att det är odemokratiskt skött, säger Helena Malje.

Hon är dock inte negativ till allt i förslagen.

Fritidschef Henrik Samevik.

– Det finns goda idéer som vi saknat tidigare, säger hon.

Fritidschef Henrik Samevik vet inte heller när frågan kan diskuteras i fritidsnämnden.

– Jag kan i alla fall inte ta den på delegation. Det är en så pass viktig förändring så den måste tas i nämnden. Det blir nog på måndag om det inte går att få anstånd till nästa ordinarie sammanträde som är den 22 november. Det är väldigt kort varsel detta, säger han.

Liksom nämnder och förvaltningar får Frilagt ut den inledande texten till remissen, förslagen till nya reglementen och förslaget till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. I diariet finns två handlingar till, men de lämnas inte ut. Ingen av dem innehåller de ekonomiska förutsättningarna för förändringen. Den ena är beslutsförslaget som ännu inte är färdigt. Den andra är en skrivelse från personalavdelningen som ligger under kommunledningskontoret och enligt kommunjurist Magnus Gjerstad därför inte är offentlig förrän den ”expedierats”, det vill säga skickats utanför denna förvaltning, eller när det finns ett beslut i ärendet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se