Gruppen-3a-328x120

Risk för jäv i ny kommunorganisation Miljöchefen överväger pension

Risk för jäv i ny kommunorganisation Miljöchefen överväger pension

Förslaget att låta Räddningstjänsten uppgå i en annan kommunal förvaltning ger risk för jäv. Foto: Lotta Persson

Det finns risk för jäv i förslaget till ny kommunal organisation med sammanslagning av nämnder och förvaltningar. Det visar de konsekvens- och verksamhetsanalyser som gjorts inför kommunstyrelsens sammanträde på måndag.

Problemet gäller främst var räddningstjänsten ska placeras. Under kommunstyrelsen blir det en jävssituation när även kommunens fastighetsägare, mark- och exploateringsavdelningen, föreslås ingå där från 2020 eftersom räddningstjänsten har tillsyn över byggnader. Denna lösning föreslås ändå. Alternativet att lägga räddningstjänsten i den sammanslagna miljönämnden och byggnadsnämnden kan leda till att länsstyrelsen tar ifrån kommunen miljötillsynen på grund av jäv.

Miljöchef Sven-Inge Svensson överväger att gå i pension tidigare än han planerat med anledning av omorganisationen.

Kommunchef Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell

Kommundirektör Bengt-Arne Persson fick efter beslut i kommunstyrelsen den 31 oktober i uppdrag att ta fram underlag inför beslutet med målsättningen att det ska behandlas av kommunfullmäktige den 26 november. Konsekvens- och verksamhetsanalyser har genomförts tillsammans med berörda förvaltningar. Nämnderna har lämnat synpunkter på förslag till nya reglementen. Personalavdelningen har tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud gjort en riskbedömning och handlingsplan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bengt-Arne Persson konstaterar i beslutsförslaget att handläggningtsiden varit extrem kort och att det därför i efterhand kan tillkomma saker som behöver hanteras i den fortsatta processen.

För 2019 finns inga lagliga hinder för att låta Räddningstjänsten bli en avdelning på kommunledningskontoret som föreslås byta namn till kommunledningsförvaltningen. Men det finns inga förslag på hur det ska fungera om mark- och exploateringsavdelningen tillkommer 2020. Risken finns att Räddningstjänsten då måste flyttas till annan förvaltning. Bengt-Arne Persson skriver i beslutsförslaget att han samrått med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och att de kommit fram till att eventuella justeringar om räddningstjänstens organisatoriska hemvist i så fall får beslutas vid senare tillfälle.

Räddningstjänsten skriver i sin analys att jävsfrågan gentemot bygg och miljö kan lösas genom att exempelvis miljötillsyn kan överlåtas genom avtal med annan kommuns miljökontor.

Miljökontorets analys konstaterar att jäv uppstår om drifts- och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd som har myndighetsansvar enligt miljöbalken. Det är det som händer om räddningstjänsten uppgår i samma nämnd som miljönämnden.

– Utifrån min profession finns ett inbyggt jäv och då ska länsstyrelsen ta tillbaka tillsynen. Det vill jag vara tydlig med, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han och stadsbyggnadskontorets chef Jan Karlsson har samarbetat om att ta fram analyser och förslag till justeringar av reglementet för en gemensam nämnd och förvaltning.

– Vi har valt att göra det som ligger i vårt gemensamma intresse, men vi lägger oss inte i politiken, förklarar Sven-Inge Svensson.

Miljöchef Sven-Inge Svensson ser en risk att miljöfrågorna kommer att prioriteras ned i den sammanslagna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

De är överens om att det finns svårigheter med att samordna byggnadsnämnd och miljönämnd. Båda är myndighetsnämnder och styrs av en mängd lagar som i vissa fall kan stå emot varandra. Tjänstemännen på miljökontoret har också mer långtgående delegationer än kollegorna på stadsbyggnadskontoret.

– Det finns en del inbyggda knepigheter, säger Sven-Inge Svensson.

Han är ordförande i den nationella föreningen Kommunala Miljöchefer och har mycket kontakt med kollegor i andra kommuner. Han befarar att byggfrågorna kommer att dominera i den gemensamma förvaltningen och nämnden eftersom han fått de signalerna från andra håll.

– Det är ganska vanligt med gemensamma nämnder för bygg och miljö i andra kommuner, framförallt i mindre kommuner. Linköping är den största. Kollegorna där säger att miljöfrågorna nedprioriteras. Tyvärr är miljön nog inte det som det satsas mest på i vår kommun just nu. Däremot är det hyfsat med satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur, men då bör man också kunna matcha dem med att arbeta strategiskt med vilka områden som ska skyddas. Det känns som att man inte förstår vad det kan betyda att värna de fina naturområden vi har, exempelvis när det diskuteras om endurobanan på Hovdala och höghastighetsjärnvägen, säger han.

En del andra kommuner har en separat miljönämnd trots sammanslagning på tjänstemannasidan. Separata ledningsfunktioner är också vanligt.

– Det kan bli en ökad hierarki om det blir en gemensam chef över miljöhcef och byggchef. Vad tjänar man då?

Han har fyllt 65 och hade tänkt arbeta ett år till innan han går i pension, men funderar nu på att gå tidigare. Han har inte sökt det nya jobbet som förvaltningschef.

– Jag står och faller inte med det här jobbet. Men jag vill avsluta en del projekt på ett snyggt sätt under våren. Sedan får vi se, säger han.

Svensson och Karlsson är överens om ett förslag till nytt namn på det nya samarbetet. Istället för det ursprungliga förslaget samhällsbyggnadsförvaltningen vill de att den ska heta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Skälet är att det blir missvisande att inte nämna ordet miljö i namnet, något som kan innebära att medborgarna inte vet vart de ska vända sig. Redan idag sker felringningar till renhållningsbolaget Hässleholm Miljö.

Kultur- och fritidsförvaltningarna ser mest positiva konsekvenser av ett samgående som kan ge bättre samordning av kultur- och fritidsaktiviteter. Dock finns många frågetecken kring hur den nya organisationen skulle se ut rent praktiskt. Båda förvaltningarna framhåller att det är problematiskt att medarbetarna inte hunnit involveras i beslutsprocessen.

Enligt protokollen från personalavdelningen finns en förhöjd risk för oro inför förändringen bland medarbetarna och även oro för minskad effektivitet. Bland förslag på åtgärder finns önskemål om förlängd genomförandetid, information i olika kanaler och snabb tillsättning av chefer som ska arbeta vidare med förändringarna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se