Gruppen-3a-328x120

Korrespondens mellan lantmäteriet och kommunala tjänstemän JO-anmäld

Korrespondens mellan lantmäteriet och kommunala tjänstemän JO-anmäld

Både lantmäteriet och kommunen är JO-anmäld för korrespondensen om den gamla vägen s:24 vid Sjörröds gård. 

Korrespondensen mellan lantmäteriet och kommunens exploateringsavdelning om att ta bort hela den gamla vägen vid Sjörröds gård är nu JO-anmäld. Arkitekten Kristoffer Dudzik ber JO granska mejlväxlingen som han fick kännedom om genom Frilagts tidigare artikel. Han är en av de fastighetsägare som har sin enda utfart via vägen s:24.

– Korrespondens pågår i det fördolda trots att både Hässleholms kommun och lantmäteriet har skyldighet att underrätta oss om fakta, skriver han och förklarar att samarbetet mellan myndigheterna kan leda till både rätts- och ekonomiska förluster för hans familj och övriga cirka 170 delägare i vägsamfälligheten.

Som Frilagt berättat vill Sjörröds gårds ägare, byggnadsnämndens tidigare vice ordförande, Johan Barnekow (M) att en bit av den medeltida vägen tas bort. Enligt ett utkast till detaljplan ska han bygga flerfamiljshus rätt över den. Mejlväxlingen visar att kommunens tjänstemän vill gå ännu längre och lösa in hela vägsamfälligheten, inklusive en del som inte ingår i Barnekows ansökan till lantmäteriet och som utgör enda utfart för fyra fastigheter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kristoffer Dudziks anmälan gäller felaktig handläggning hos både lantmäteriet och Hässleholms kommun. Han vänder sig emot både korrespondensen mellan myndigheterna och hur det gick till vid förrättningssammanträdet den 18 december.

– I protokollet från förrättningen saknas de viktigaste uppgifterna som jag lämnade vid sammanträdet. Vad som är ännu mer allvarligt är att via media fick vi kännedom om att det pågår korrespondens mellan lantmäteriet och tjänstemän på Hässleholms kommun där man öppet ifrågasätter våra rättigheter, skriver han.

Det han tog upp vid förrättningen var bland annat att den fördjupade översiktsplanen är överklagad och ligger i domstolen. Det förslag till detaljplan som varit ute på samråd underkändes också, av bland andra länsstyrelsen.

– Den ändrade detaljplaneringen är tvivelaktig då den nya bebyggelsen är planerad exakt ovanpå en fast fornlämning. Vidare kan riksintresset för friluftsliv som länsstyrelsen påpekade i sina remisser äventyras. Dessutom påpekade jag att allmänna intressen måste väga högre i sammanhanget än ett privat kommersiellt projekt samt att inte alla faktorer var kända vid förrättningstillfället, skriver Kristoffer Dudzik.

Han förklarar också att det handlar om ett så kallat principalservitut som berör många och inte enkelt kan upphävas. Vägen var tidigare kortaste förbindelsen mellan Hovdala och Mölleröds kungsgård och används idag av många boende i Sjörröd som närmaste väg ut i naturen.

Dudzik berättar i sin JO-anmälan att ansökan om borttagande av vägen först kom in till det lokala lantmäteriet som delar lokaler med kommunens stadsbyggnadskontor i stadshuset. Han fick kallelsen till den första förrättningen så sent att han först en halvtimme före sammanträdet kunde begära att ärendet flyttades över till det statliga lantmäteriet.

– Därefter har lantmäteriet i Kristianstad upplyst oss om höga kostnader för förrättningen som vi skulle belastas av vilket vi bestred skriftligen, skriver han.

I september kallade lantmäteriet till syn på platsen. Endast två berörda var kallade. Kristoffer Dudzik berättar att han inte var kallad, men ändå kom till platsen tillsammans med sin maka. Lantmäteriets företrädare förklarade att grunderna för att ta bort vägen var ansökan samt översikts- och detaljplanering för området. Dudzik informerade redan då lantmäteriet om statusen för både översiktsplan och detaljplan. Trots detta kallade lantmäteriet alltså till förrättning den 18 december. Kristoffer Dudzik konstaterar att de flesta av de berörda inte ens visste om det eftersom meddelandet kom genom en annons i dagstidningen Norra Skåne.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se