torsjö live vers2

Lantmäteriet vill lägga ner förrättning om väg vid Sjörröds gård

Lantmäteriet vill lägga ner förrättning om väg vid Sjörröds gård

Den medeltida vägen s:24 är markerad med blått och mellan kryssen finns den del ansökan om reglering gällde.

Fördelarna med att ta bort den medeltida vägen vid Sjörröds gård uppväger inte de kostnader och olägenheter den skulle medföra. Det bedömer nu Lantmäteriet som därför vill lägga ner förrättningen.

Specialistlantmätare Joakim Olsson på det statliga lantmäteriet i Malmö förklarar i sin utredning som skickats till de berörda att det nu verkar mycket osäkert om en exploatering för bostäder på Sjörröds gård alls blir av.

I det mejl där utredningen bifogas berättar Joakim Olsson att han måste backa från den bedömning han meddelade vid sammanträdet den 18 december. Vid det tillfället menade han att den reglering av vägen s:24 som Sjörröds gårds ägare Barnekow ansökt om skulle vara tillåten under vissa förutsättningar. Han redovisade också en bedömning av värdet på den mark som enligt förslaget skulle överföras till fastigheten. Den grundade sig på en jämförelse med en fastighet i Höör som såldes för 90 kronor per kvadratmeter.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Efter att ha beaktat det som kom fram på sammanträdet bedömer Joakim Olsson nu att de två fastigheterna inte är jämförbara. Fördelarna med förrättningen övervägen inte kostnaderna, vilket krävs för att den ska vara laglig enligt det så kallade båtnadsvillkoret i fastighetsbildningslagen.

– Jag måste därför backa från min tidigare bedömning. Jag anser inte att åtgärden är tillåten. Förrättningen bör därför ställas in, skriver Joakim Olsson.

Fastigheten i Höör pekades i översiktsplan ut för bostäder på kort sikt. Lantmäteriet bedömde utifrån de uppgifter som kommit in före den 18 december att Sjörröds gård var direkt jämförbar med denna fastighet. Värdet på marken borde då vara 90 kronor per kvadratmeter.

Enligt lantmäteriet är en exploatering av Sjörröds gård inte nära förestående, om den alls blir av. Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshus.

– Den senaste tidens utveckling i Hässleholm visar dock på betydande osäkerhet. Den fördjupade översiktsplanen är överklagad, exploateringen motarbetas aktivt av den styrande majoriteten och miljöfrågor återstår att lösa, inte minst hur avståndet till reningsverket påverkar. En exploatering här kan inte sägas vara lika nära förestående, om den alls blir av, skriver Joakim Olsson.

Därför skriver han ner det så kallade förväntningsvärdet och bedömer istället markens värde till 50 kronor per kvadratmeter. Han kommenterar inte att alla parametrar i det han kallar ”den senaste tidens utveckling i Hässleholm” var kända långt före sammanträdet den 18 december, även om den nya politiska majoriteten inte tillträdde förrän vid årsskiftet.

Enligt lantmäteriet skulle överföringen av vägen till Sjörröds gård, om Barnekows två fastigheter läggs ihop, som mest innebära en marknadsvärdeökning på 64 800 kronor. Kostnaderna för de sammanlagda nackdelarna kan uppskattas till cirka 90 000 kronor, varav ett eller ett par tusen kronor gäller värdeminskning för berörda i vägsamfälligheten och resten är lantmäterikostnader.

Sjörröds gårds ägare Johan Barnekow fick informationen från lantmäteriet på tisdagen, men har fått ytterligare tid att komma med synpunkter. Formellt beslut meddelas tidigast den 15 februari.

Frilagt har sökt Joakim Olsson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se