torsjö live vers2

Klimat, miljö och miljöpartiet

Klimat, miljö och miljöpartiet

INSÄNDARE. Undertecknad upplystes härförleden om att med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över ”längre tidsperioder”.

Jordens klimat över längre tidsperioder har såvitt kan förstås påverkats av faktorer där mänskliga aktiviteter inte haft någon betydelse. Skeenden av olika slag föranledda av exempelvis vulkanutbrott, solutbrott eller föremål från rymden som slagit ner på jorden har haft och kan komma att ha påverkan på jordens klimat. Huruvida FN:s klimatpanel tror sig kunna styra över här nämnda fenomen med sina härskaror av kostsamma experter vet inte undertecknad men låt oss istället förflytta oss över till miljön.
Miljö av franskans ”milieu”-genomsnitt (”mi”-mitt, ”lieu”-plats) tycks ha flera betydelser. För att ta Wikipedia till hjälp talas där om att miljö (omgivning) kan syfta på samlingen av alla levande och icke-icke levande föremål på jorden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter, eller andra organismer.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Miljöförstöring skulle således kunna hänföras till mänsklig verksamhet som förstör eller skadar omgivningen. Människan och denna arts ohämmade tillväxt synes således vara det verkliga hotet mot samlingen av alla levande och icke-levande föremål på jordklotet. Med detta i åtanke skulle en första förutsättning för att överhuvudtaget miljöarbete ska synas meningsfullt vara en kraftig minskning av jordens befolkning. Kina har på sitt sätt visat att detta är fullt möjligt. I stora delar av västvärlden är befolkningsökningen av en rad orsaker inte ett akut problem.
Om vi får tro prognosmakare kommer hälften av jordens befolkningsökning endast nio länder att stå för; Indien, Nigeria, Kongo-Kinshasa, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda och Indonesien.
Enligt beräkningar kommer 2050 sju av tjugo länder med världens största befolkning att ligga i Afrika. Afrika är ett exempel på en kontinent som redan idag brottas med problem att föda sin explositionsartat växande befolkning. Vad detta innebär för miljön ”samlingen av alla levande och icke-levande varelser” på denna kontinent har vi dessvärre under lång tid kunnat ta del av.
I skenet av vad som ovan sagts lämnar vi Afrika för att hamna i Sverige med ett miljöparti som silar mygg och sväljer kameler. MP sprider medvetet en falsk bild av att vi med pseudoåtgärder här i Sverige kan förhindra de mänskliga aktiviteter som oavbrutet pågår och negativt påverkar omgivningen (miljön) på olika platser på vår jord.
Miljöpartiet tycks inte inse att de för miljön och mänskligheten helt avgörande problemen inte i någon som helst avgörande grad är ”lokaliserade” till Sverige. Det finns inte någon som helst anledning att här med skattemedel subventionera elcyklar eller höja skatten på drivmedel till en oacceptabel nivå.
Menar ni miljöpartister allvar med er påstådda omtanke om miljön borde det snarast utmynna i att ni lämnar maktens korridorer och era välarvoderade politiska poster.
Lämna den ur miljösynpunkt tveksamma urbana ”miljö” som bl.a. omfattar Stureplan med omnejd och bege er ut i världen och arbeta med dom akuta miljöproblemen där dom i huvudsak är lokaliserade! Behovet av sexualupplysning och därmed sammanhängande frågor som exempelvis barnbegränsning synes föreligga exempelvis på den kontinent som ovan nämns.
Att Sverige eller Europa skulle kunna ta emot Afrikas växande befolkning och därmed lösa dom problem denna kontinent brottas med är det möjligtvis bara Miljöpartiet i Sverige som fortsatt tror på.
Ert bedrägliga beteende där ni gör sken av att bara vi ”späker oss” tillräckligt här hemma i Sverige så löser vi jordens miljöproblem visar dessvärre ert rätta ansikte. Sorgligt för Sverige är också att ni miljöpartister än en gång kunnat ta er fram till regeringstaburetterna. Detta trots att ni gjorde ett katastrofval.
Till sist får poeten Nekrasov komma till tals: ”Den som lever utan sorg och vrede älskar ej sitt fosterland. Den, som alltid är glättigt himmelsblå, är tvärtom likgiltig för sitt hemland”.
Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se