logga-ligg-tjock

Uppföljning av kränkningar på skola klar

Uppföljning av kränkningar på skola klar

Skolinspektionen har efter komplettering godkänt Hässleholms kommuns åtgärder för att motverka kränkande behandling i ett ärende på Linnéskolan.

Barn- och elevombudet beslöt också efter utredning under hösten att inte begära skadestånd av kommunen.

De båda pojkarna har inte mått bra av det våld och hot de utsatts för. Foto: Berit Önell

Frilagt har tidigare berättat om de två lågstadieelever som under sina första skolår återkommande utsattes för slag, sparkar och dödshot. Deras mammor gjorde under våren 2018 ett stort antal anmälningar till Skolinspektionen. Kommunen har nu fått allvarlig kritik i båda fallen. Barnen har bytt skola.

I det ena ärendet gällde Skolinspektionens kritik i september att personal på skolan inte anmält, utrett och vidtagit åtgärder när eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever. Särskilt allvarligt bedömdes att det dagligen tycktes förekomma hot utan att skolan agerade. Åtgärder skulle redovisas strax före jullovet, men svaret från kommunen handlade bara om att personalen informerats om rutinerna vid en konferens. Komplettering krävdes.

I kompletteringen redovisade barn- och utbildningsförvaltningen att det fanns ett redan tidsplanerat uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att gå igenom och kvalitetssäkra planer mot diskriminering och kränkande behandling samt rutinerna för anmälan, utredning och åtgärder. Rutinerna måste även ses över utifrån dataskyddsförordningen GDPR. I väntan på detta arbete gick ett meddelande ut till samtliga skolledare om att centrala barn- och elevstödsenheten ska få meddelande om utredning av kränkande behandling inte kan slutföras inom 21 dagar från anmälan. Enheten ska i vilket fall följa upp att åtgärder vidtagits.

– Arbetsgruppen är igång nu, berättar skolchef Eva Andersson.

Skolinspektionens kritik i det andra ärendet för en dryg vecka innehöll liknande krav. Kommunen ska säkerställa att personal som får kännedom om kränkande behandling anmäler till rektorn. Rektor ska anmäla vidare till huvudmannen, det vill säga kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Outredda uppgifter om kränkningar ska skyndsamt utredas.

Orsakerna till elevens frånvaro ska också skyndsamt utredas och åtgärder som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång ska vidtas så att rätten till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen ska nu ha redovisning senast den 22 april.

Eftersom eleven, som har en funktionsnedsättning, inte går kvar på skolan avstod Skolinspektionen från att ingripa när det gällde rätten till stödinsatser till eleven, men konstaterade att lagen inte följts.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se