torsjö live

Fortsatta risker i kemikaliehus i Västra Torup

Fortsatta risker i kemikaliehus i Västra Torup

Polis med specialutrustning från nationella bombskyddet, räddningstjänst med kemstyrka och kemambulans till villagatan i Västra Torup när saneringen av kemikaliehuset skulle påbörjas. Fortfarande finns risk att huset är kontaminerat av giftiga kemikalier som till och med är explosiva. Foto: Berit Önell

Trots att två ton kemikalier forslats bort finns fortfarande risker i fastigheten i Västra Torup där ägaren haft ett privat kemilaboratorium. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därför beslutat om vitesföreläggande om anmälan inte görs före eventuella arbeten i huset eller marken intill. Fastighetsägaren måste också märka alla ämnen med farlighetsgrad. Om han vill göra sig av med dem får han bara lämna dem till mottagare med rätt att ta hand om sådant avfall och måste lämna kvitto till miljökontoret inom 14 dagar. Om han säljer dem ska han vidta särskilda försiktighetsåtgärder för transporten och lämna köparens kontaktuppgifter till nämnden.

Kemikalieförråden upptäcktes i samband med en brand i april 2018. Förvaringen i byggnaderna, som ligger i ett villaområde, visade sig vara mycket bristfällig och det fanns stor risk för brand, explosion och utsläpp. Även radioaktiva ämnen hittades.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer nu att byggnaden kan vara kontaminerad av giftiga kemikalier. Därför kan det vara farligt att riva i den. Fastighetsägaren berättade i polisförhör även att han hällt ut kemikalier i det enskilda avloppet.

– Kemikalier kan ha gått in i väggar och ut i marken med mera. Det fanns explosiva ämnen, det skulle kunna smälla, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Fastighetsägaren måste anmäla till miljökontoret minst sex veckor före eventuell rivning, renovering, borttagande eller ingrepp i en golvmattan där kvicksilver spillts ut, flytt av en container som använts som kemikalieförråd eller grävarbeten inom fem meter från containern eller det enskilda avloppet inklusive ledningar.

Vitesbeloppen är på sammanlagt 155 000 kronor.

Nämnden konstaterar att det finns boende både på den aktuella fastigheten och kringliggande fastigheter, enskilda dricksvattenbrunnar och två närliggande vattenskyddsområden. Enligt SGU har marken hög genomsläpplighet, vilket ytterligare ökar risken för mark och grundvatten.

Dessutom finns stora mängder kemikalier kvar i huset.

– Det kan inte uteslutas att även dessa kan vålla olägenhet för människors hälsa eller miljön om de hanteras på ett olämpligt sätt, skriver miljö- och stadsbyggnadsnämnden i sitt beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se