torsjö live

Bättre sjöutsikt när kommunen fäller träd i Sjörröd

Bättre sjöutsikt när kommunen fäller träd i Sjörröd

Kommunen fäller träd vid Sjörröd och vissa hus har redan fått bättre sjöutsikt.

Kommunen har planerat att fälla ett stort antal träd vid Finjasjöns strand i Sjörröd. Många unga träd, men också en hel del äldre, bland annat en stor ek och en stor bok, är markerade med orange färg. Avverkningen har börjat i en av de fyra dungarna som märkts ut på kartan och vissa hus har redan fått betydligt bättre sjöutsikt.

Men det är inte alls avsikten.

– Det är inget vi tar hänsyn till, men en tid blir det klart bättre syn ner mot sjön, säger Christer Söderling, parkförvaltare på kommunen.

Tidigare parkförvaltaren Gunnar Swärdh är på väg att gå i pension och arbetar numera deltid. Christer Söderling har därför tagit över skötseln av parker och skogar inom detaljplanelagt område.

Gunnar Swärdh förmodar att det som görs är sedvanlig gallring och röjning.

– Det var en del som vi inte hann i fjol, säger han.

Han försäkrar att det även fortsatt ska vara träd mellan husen och stranden i Sjörröd.

Christer Söderling berättar att han och hans medarbetare håller på att gå igenom några olika områden för att gallra lite. Han har själv varit på plats och märkt ut träd som ska fällas.

– Hela dungarna ska inte väck. Vissa träd är riskträd och vissa tas bort för att ge större plats till andra träd, säger han.

Riskerna handlar inte om att träd kan falla på hus.

– Det är inte den typen av risk. Det kanske är röta och mycket folk som går där. Vi vill ha koll så vi ser att nu får vi plocka det eller det trädet, säger han.

De flesta markerade träden är dock inte i närheten av stigen.

De markerade träden är många.
Fyra områden är utmärkta för röjning och gallring på kartan.

Christer Söderling går efter en röjningskarta som Gunnar Swärdh tagit fram. Fyra områden är inritade. Ett ska gallras, ett både gallras och röjas från sly och undervegetation och de två återstående har benämningen röjning med instruktionen att ädellövträd ska gynnas respektive att äldre ekar ska friställas. Det ena är ett lite större skogsparti som ligger kring skidbacken vid det gamla tegelbruket och ner längs stigen mot sjön.

– Vi tar bort sly för att öppna upp skogen. I tätortsnära skog känner folk sig ofta otrygga om det är för tätt. Någon kan gömma sig i täta slypartier intill stigen. Men vi ska också ta hänsyn till fåglar och djurliv. Därför sparar vi till exempel en snöbärsdunge, en trädgårdsväxt som är rätt bra för fåglarna, säger Christer Söderling.

Han förklarar att gallring och föryngring av träden sker olika mycket i olika delar av området.

– Det har att göra med dem som utnyttjar grönytorna, boende och andra. Träden som är kvar ska fortfarande bilda dungar. Vi måste gå igenom dem med viss intervall så att de utvecklas väl, säger han.

Bättre sjöutsikt är inget mål.

– Det är inte den infallsvinkel vi fått och inget som jag tänkt på. Jag tittar på de träd som ska vara kvar, säger Christer Söderling.

Icke desto mindre förbättras sjöutsikten avsevärt från en del hus genom gallringen. Dessutom är flera större träd märkta, kraftiga björkar, en större ek och en större bok i samma dunge.

– Ekar mår inte bra med andra träd för nära. Det har trillat lite döda grenar där, så den började dö. Vi kikar lite för framtiden också. Den här står rätt nära en tomt. Ju större den blir desto svårare blir det för oss att plocka den, säger Christer Söderling.

En större ek och en större bok är märkta för att fällas.

Han förklarar att ekars och bokars värde beaktas särskilt.

– Det är alltid en avvägning, säger han.

Han bedömer att eken är mellan 50 och 70 år gammal.

Den är väl inte för gammal?

– Inte i och för sig. Men den står lite för nära tomten. I framtiden kan det finnas en viss risk, men den står hyfsat fritt.

Boken beskriver han på liknande sätt.

– Det började dö grenar.

Boken står närmare tomten än eken.

Enligt Christer Söderling utförs gallring av träden med rätt långa intervall.

– Det har att göra med ekonomi och resurser, säger han.

Cirka 400 000 – 600 000 kronor per år avsätts för sådana arbeten, i hela kommunen.

Det är inte bara mindre träd som ska gallras ut.

Kommunekolog Lars-Erik Williams säger att han vill prata med ansvariga innan han uttalar sig. Han berättar sedan att Christer Söderling beskrivit att kommunen ska gallra och ge luft åt andra träd.

– Jag litar på professionen, säger han.

Han är dock lite fundersam när det gäller de stora träden.

– En stor bok och en stor ek är kanske inte det första jag tänker att man tar bort, säger han.

Han förklarar att det ofta kan se mer drastiskt ut i början efter en gallring.

– När återstående vegetation får chans att växa upp blir det annorlunda. Det tar tid, men samtidigt går det snabbare om man får in mer luft.

Han tror inte att kommunen fäller träd för att ge bättre utsikt åt dem som bor vid sjön.

– Kommunen har inget intresse av det, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se