Gruppen-3a-328x120

Ny MP-motion om begränsning av mikroplaster

Ny MP-motion om begränsning av mikroplaster

Mikroplaster på lekplatser ska inventeras och begränsas. Det tycker Dolores Öhman (MP) i en motion till kommunfullmäktige i Hässleholm. Syftet med motionen är i första hand att minimera barns exponering för farliga ämnen i plaster som kan finnas i fallskyddsgummi och konstgräs på lekplatser, och i andra hand att minimera plasters spridning i naturen.

Dolores Öhman (MP) vill att kommunen ska inventera lekplatser och begränsa mikroplaster i fallskyddsgummi och konstgräs. Foto: Urban Önell

Dolores Öhman gör en bred hänvisning till larmrapporter och studier runt plasters miljöpåverkan. Utifrån dessa – med syftet att minska kommunens och dess invånares påverkan på miljön och med barnens bästa i fokus – yrkar hon att kommunen ska inventera sina lekplatser och ta fram miljövänliga skötselplaner, samt en åtgärdsplan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Åtgärdsplanen ska syfta till att, i första hand, minimera barnens exponering för farliga ämnen i plast och, i andra hand, minimera spridning av plaster (till exempel mikroplaster) i naturen, skriver Dolores Öhman.

Motionen hänger ihop med hennes tidigare motion om att förhindra spridning av mikroplaster från fotbollsplaner. Vid behandlingen av den påpekade miljökontoret att även lekplatser har material som innehåller och mikroplaster som kan tänkas orsaka problem för människor och miljö. Något som nu alltså har lett fram till den aktuella motionen.

Det som kommer fram i arbetet med den föreslagna inventeringen och skapandet av åtgärdplanen ska samköras med redan tagna beslut och övrig planering i kommunen.

– Vid beredning av motionen bör eventuella existerande kommunala dokument, strategier, planer och riktlinjer inom ämnet beaktas, lyder den exakta formuleringen.

Motionen innehåller också tankar kring själva åtgärdsplanens innehåll som motionären lämnar öppet för att lämplighetsbedömas.

Det rör sig bland annat om hur kommunen ska säkra att renoveringar och skötsel av befintliga lekplatser och byggnation av nya lekplatser sker i enlighet med högsta möjliga miljöprestanda och minsta möjliga hälsorisker.

Motionen yrkar i sin andra punkt på att fullmäktige beslutar att den föreslagna inventeringen och planen tas fram inom ramen för fastställd budget och gärna i samarbete med studenter.

– Helst genom samarbete med högskolan (exempelvis som en kandidatexamen- eller magisterexamensuppsats eller annat samarbete med studenter) för att hålla kostnader nere samtidigt som kvalitet och samverkan säkerställs, skriver motionären.

Ett tungt miljöansvar inför framtiden lyfts också fram i texten.

– Vi ska kunna efterlämna till nästa generation ett ekosystem som fortsatt har kapacitet att leverera livsavgörande ekosystemtjänster, skriver miljöpartisten Dolores Öhman.

Hon påpekar att det behövs mycket mer forskning kring ämnet plaster och miljöfarliga ämnen, men att i avsaknad av sådan bör försiktighetsprincipen gälla.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se