torsjö live vers2

Skolchefen får sparken Kan inte leverera en budget i balans

Skolchefen får sparken Kan inte leverera en budget i balans

I maj 2018 var det inte tal om hårda sparkrav utan glada miner när Hörja fritidshem invigdes. Skolchef Eva Andersson var där tillsammans med bland andra, från vänster, Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Stefan Larsson (M), ordförande. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommuns skolchef Eva Andersson får sparken. Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott, det vill säga kommunalråden Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD), har inte längre förtroende för henne som förvaltningschef.

– Förtroendet brister utifrån att jag inte kan leverera en budget i balans, skrev hon i ett meddelande till personalen vid tolvtiden på onsdagen.

Eva Andersson informerade på onsdagen personalen om att hon slutar. Foto: Lotta Persson

Det har varit en turbulent vårtermin inom barn- och utbildningsförvaltningen med sparkrav på 49 miljoner kronor och protester mot de åtgärder som beslutats, senast att gymnasieskolan ska pausa estetiska programmet och industriteknikprogrammet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter informationen om att skolchefen tvingas gå är upprördheten bland personalen stor på det interna nätet, framförallt lärare och rektorer protesterar.

Eva Andersson berättar i sitt meddelande att hon på förmiddagen fått beskedet av kommundirektör Bengt-Arne Persson.

Hon konstaterar att det finns skilda uppfattningar om att få en budget i balans utifrån den av kommunfullmäktige tilldelade ramen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

– En majoritet inom ksau önskar därför att våra vägar skiljs åt, skriver hon.

Hon passar också på att tacka medarbetarna.

– Jag vill rikta ett stort tack till er för att jag har haft förmånen att få vara er chef och har med stolthet arbetat för att vi ska verka för att våra barn och elever utifrån nationella styrdokument ska lyckas i sin framtida gärning, skriver hon.

En av de anställda som inte tycker om beslutet är Joakim Ask, rektor på Ljungdalaskolan och Stoby skola.

– Det är politikernas rätt att besluta, men det kommer säkert att få effekter. För min del som skolledare har Eva Andersson alltid varit en förebild i att arbeta för barns och ungas bästa. Det har hon gjort utan anmärkning. Hennes målbild har varit så tydlig och hon har fått mig att tro på att alla barn och unga verkligen ska få bli sitt bästa i skolan, säger han.

– Vi har en skollag att följa. Sedan har vi ekonomiska förutsättningar också och där har Eva jobbat så hårt hon bara kunnat för att hålla de ramar som är lagda. Det har hon varit tydlig med gentemot oss skolledare, säger han.

Kommunalstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att Eva Andersson får gå på grund av att det inte fanns samsyn i hur de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen skulle nås. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarar att det inte formellt sett är kommunstyrelsens arbetsutskott som fattat beslutet.

– Det har kommundirektören gjort. Men jag och Hanna Nilsson har aviserat att det här är det bästa. Vi och Eva Andersson har inte samsyn kring varken verksamhetsmässiga möjligheter eller ekonomiska mål, säger han.

Främst handlar det om olika syn på om det går att följa budgeten eller inte.

– Hon menar att det inte går, säger Lars Johnsson.

Han säger att Eva Anderssons uppfattning kommit fram när kommunalråden ställt frågor till henne om hur hon tror sig klara av att nå målen.

De verksamhetsmässiga målen gäller bland annat sjunkande skolresultat. Några nya siffror har inte presenterats just nu utan Lars Johnsson hänvisar till jämförelser mellan olika kommuner i Kolada.

– Utvecklingen går på fel håll och har inte gått på rätt håll på länge, säger Lars Johnsson.

Lars Johnsson talade med Bengt-Arne Persson på onsdagsförmiddagen. Dessförinnan hade även oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) informerats.

– Det här har varit en diskussion en längre tid, säger Lars Johnsson.

Vid förra veckans sammanträde i barn- och utbildningsnämnden lämnade Eva Andersson ett äskande på mer pengar, utöver de behov som redovisades i höstas, för att klara de kommande tre åren: 147,8 miljoner kronor, varav 116,3 miljoner för 2020. Orsakerna är bland annat ökat elevantal och behov av utökad specialpedagogisk kompetens.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) är förvånad över att förtroendet för Eva Andersson inte diskuterats i barn- och utbildningsnämndens presidium. Partikamraten Joachim Fors, andre vice ordförande i nämnden, fick beskedet först på onsdagsförmiddagen – av Lena Wallentheim.

Hon berättar att hon för några veckor sedan fick information av Lars Johnsson om missnöjet med Eva Andersson på grund av att hon hade svårt att hålla budgeten.

– Jag sa till honom att jag tycker att man måste tala med personen först och även med presidiet i barn- och utbildningsnämnden. Sent igår eftermiddag hade de tydligen ett möte med Eva Andersson. I morse kallade Lars in mig och sa att hon skulle entledigas och att han och Hanna var eniga. Jag sa till honom att de vet vad jag tycker, säger Lena Wallentheim.

Hon fick då också veta att Eva Andersson sagt att hon inte kommer att klara budgeten.

– Men har hon fått förutsättningar att klara budgeten?

Joachim Fors är kritisk till att majoriteten barn- och utbildningsnämnden delegerat nästan hela ansvaret för att fördela resurserna till förvaltningschefen.

– Sedan är det enkelt att säga att hon inte gör sitt jobb. Men med det nya uppdraget är hon också skyldig att slå larm, säger han.

Lena Wallentheim och Joachim Fors menar också att politikerna borde ta ansvar för att de vill ha kvar bygdeskolorna och skjuta till pengar.

– Om politiken säger nej till möjligheten att göra vissa besparingar, ska de då lasta förvaltningen?

Styrgruppen som arbetat i ett par år med att följa upp en konsultgenomlysning av skolan kom vid sitt sista möte den 13 mars fram till att det inte gick att få någon samsyn om den framtida skolorganisationen. Det handlade främst om bygdeskolornas framtid. Enligt konsulten finns mycket att spara på att ha större skolenheter.

Wallentheim och Fors besökte på onsdagen estetiska programmets lärare och elever på Hässleholms tekniska skola. De diskuterade bland annat att elevantalet hade en dipp för några år sedan, men nu vänt uppåt och att skolans ekonom bedömt att det inte går att spara ett öre under 2019 på att pausa programmet.

– De kan inte ställa om organisationen så snabbt. Lokaler och lärare behövs för de elever som går kvar i årskurs två och tre, förklarar Lena Wallentheim som efterlyser mer dialog och konsekvensanalyser inför stora beslut.

Dessutom tillkommer kostnader för elever som väljer programmet i en annan kommun, 140 800 kronor per elev och läsår.

Eva Andersson anställdes 2012, det vill säga före beslutet om att förvaltningschefer har rätt till ett års avgångsvederlag plus sin uppsägningstid. Hennes avgångsvillkor blir därmed en förhandlingsfråga.

Biträdande förvaltningschef Rolf Bengtsson går tills vidare in som tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Frilagt har sökt Eva Andersson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se