Gruppen-3a-328x120

Trots länsstyrelsens nej – politiker kan ge enduroklubben dispens på Hovdala

Trots länsstyrelsens nej – politiker kan ge enduroklubben dispens på Hovdala

Endurokörningen kan få vara kvar på Hovdala, anser Kenny Hansson, men föreslår nya försök till annan lokalisering för att kunna bevilja dispens i väntan på beslut om höghastighetsbanans sträckning. Om tågen ska gå över Hovdala räknar han med att riksintresset för friluftsliv måste ändras och att motorbanan kan vara kvar. Foto: Urban Önell

Trots att länsstyrelsen avstyrkt fortsatt dispens för FMCK:s endurobana på Hovdala kan politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säga ja imorgon.

Ordföranden Kenny Hansson(M) vill att försöken att hitta annan lokalisering återupptas och att klubben under tiden får sin sökta dispens på ytterligare två år. Men han säger också att det på sikt inte går att ha kvar banan om riksintresset för friluftsliv kvarstår – därför hoppas han att det förändras, vilket han tror sker om höghastighetsjärnvägens sträckning berör Hovdalaområdet.

– Det är kommunen som beslutar, säger Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på länsstyrelsen.

FMCK vill helst vara kvar på Hovdala, men kan tänka sig att flytta under ”rätta förutsättningar”. Etableringstiden för en ny bana uppges till ett år, dessutom planeras SM-tävlingar 2020, därför vill klubben ha dispens till den 30 juni 2021. Tidigare försök att hitta ny placering avfärdades förra sommaren av både ledande politiker och klubben.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljökontorets tjänstemän föreslår att nämnden ska säga nej till FMCK:s ansökan. Därmed förbjuds motorbanan, enligt tidigare beslut, när nuvarande dispens går ut i sommar. Skälen är främst att banan stör områden som pekats ut som bullerfria och inte heller klarar Naturvårdsverkets riktvärden för buller i friluftsområden. Enligt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen medför endurobanan påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. Därför bedöms placeringen olämplig.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Lotta Persson

Men Kenny Hansson har en annan uppfattning.

– Min inriktning är att säga ja, men jag kan inte svara för de andra i nämnden, säger han.

Han har lagt in ett nytt ärende på dagordningen, ett så kallat ordförandeförslag. Han vill att nämnden ska ge tjänstemännen i uppdrag att på nytt samråda med FMCK för att ta fram minst fyra förslag till lokalisering av endurobanan.

– Med det kan vi vara beredda att ge dispens, säger han.

Han förklarar att han som ordförande i den nya sammanslagna nämnden måste ta hänsyn till miljöaspekterna.

– Personligen tycker jag att endurobanan ska vara kvar på Hovdala. Men om man inte kan luckra upp riksintresse för friluftsliv kan vi inte styra det. Därför måste vi ta fram andra alternativ, minst fyra stycken så att vi inte sätter oss i samma situation som förra året, säger han.

Han menar att höghastighetsbanan inte kan dras vid Hovdala om riksintresset ska stå kvar.

– Av den anledningen är jag beredd att ge dispens. Sträckningen bör vara klar rätt snart, kanske inom ett år. Men om nämnden inte tycker att vi ska försöka omlokalisera banan anser jag inte att det finns skäl för dispens, säger han.

Han tycker att det var bra att länsstyrelsen yttrade sig, men betonar att det i första hand är kommunen som bestämmer över sin mark.

– Jag tar länsstyrelsens yttrande i beaktande, men anser att banan ska kunna vara kvar, säger han.

Vad menar du då med att ta yttrandet i beaktande?

– Yttrandet ger en fingervisning om hur det skulle bli om någon överklagar, säger han.

På vilken grund anser du att länsstyrelsen har fel?

– De hänvisar bland annat till en inventering som de inte gjort själva. FMCK hävdar att deras verksamhet är bra för naturen. Jag frågade länsstyrelsen om de själva varit ute och tittat. De svarade nej, de hänvisar bara till gamla undersökningar.

Länsstyrelsen yttrade sig i mars på remiss till kommunens miljöavdelning om FMCK:s nya ansökan. Myndigheten beslutar alltså inte i ärendet, men yttrandet har ändå betydelse.

– Det betyder att så här borde man tolka lagstiftningen. Lokaliseringen är redan prövad och även tiden för avveckling, säger Helena Holmgren.

Enligt yttrandet stämmer inte klubbens nya uppgifter om att verksamheten ger positiva effekter på naturen. De naturtyper som kan få förhöjda värden genom att marken rivs upp finns inte på Hovdalaområdet. Länsstyrelsen håller istället fast vid miljönämndens tidigare förbud för banan på grund av att området i kommunens översiktsplan är utpekat som bullerfritt, att bullret är negativt för områdets rödlistade fladdermusarter och att det är avsatt som riksintresse för friluftsliv. Länsstyrelsen har tidigare också avslagit FMCK:s överklagan av miljönämndens nej till förlängd dispens.

FMCK och lokala politiker har framfört att ”alla” borde få plats på Hovdala, både vandrare och enduroförare.

– Går det då att behålla värdena? Frågan är om man vill ha ett attraktivt område för vandring och annat friluftsliv, säger Helena Holmgren.

Hon konstaterar att kommunens översiktsplan inte är juridiskt bindande.

– Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och lokaliseringsprincipen gäller. Den plats för ändamålet där det stör minst och gör minst skada ska väljas. Den prövningen ska alltid göras när det gäller miljöfarlig verksamhet, säger hon.

I denna bedömning ska ingå att området är riksintresse för friluftsliv.

– De får göra prövningen utifrån de värden som finns där ute nu. Nu finns där vandringsleder och stora naturvärden. Det är många värden som inte är förenliga med en motorbana. Hur det ser ut i framtiden vet vi inte, säger Helena Holmgren.

Lagen säger att en motorbana är en miljöfarlig verksamhet som kräver anmälan till miljönämnden. Våren 2015 uppdagades att någon sådan anmälan aldrig var gjord för FMCK:s endurobana. Dock hade den då Hovdalaområdet var militärt övningsfält haft tillstånd av Försvarsmakten. Miljönämnden bedömde att verksamheten var olämplig i området och därför har klubben sedan dess enbart haft dispens. Den 30 juni i år blir klubben hemlös om förlängd dispens inte beviljas.

Länsstyrelsen kan inte överklaga kommunens beslut i ett fall som detta. Det kan däremot fastighetsägare och andra sakägare som berörs och även miljöorganisationer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se