torsjö live

Tvekan om kommunalt bidrag till Ibn Rushd

Tvekan om kommunalt bidrag till Ibn Rushd

Hässleholms kommuns fördelning av bidrag till studieförbund får vänta på grund av frågetecken kring det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Johan Peltonen (SD) som flera gånger tidigare försökt stoppa bidragen till Ibn Rushd fick på onsdagen visst gehör i kultur- och fritidsnämnden som lyfte ut ärendet från dagordningen för ytterligare beredning. Anledningen var främst Folkbildningsrådets pågående utredning om Ibn Rushds verksamhet i förhållande till det så kallade demokrativillkoret. Nämnden beslöt också att Peltonens förslag om översyn av regelverket för studieförbund ska beredas. Där vill han förtydliga att antidemokratiska studieförbund inte ska få bidrag, men också ta bort kravet att verka för ökad integration.

Argumenten från Johan Peltonen (SD) mot att ge bidrag till muslimska studieförbundet Ibn Rushd fick kultur- och fritidsnämnden att lyfta ut ärendet från dagordningen för att bereda det ytterligare inför nästa sammanträde. Hans initiativärende om att se över regelverket för bidragen ska också beredas. Foto: Lotta Persson


Johan Peltonen och hans partikamrater ville förra året att dåvarande kulturnämnden skulle säga nej till verksamhetsbidrag till Ibn Rushd. De hänvisade då bland annat till en forskningsrapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som visade på kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet, en organisation som gjort sig känd för islamistisk infiltration i svenska politiska partier. Studieförbundet har sedan dess även i andra sammanhang blivit ifrågasatt utifrån en demokratisk värdegrund, vilket ledde till att Folkbildningsrådet i höstas gav professor Erik Amnå utredningsuppdraget. Resultatet av studien presenteras först i höst.

Nu vill den nya kultur – och fritidsnämnden i Hässleholm sätta sig mer in i frågan före beslut. Ärendet kommer att tas upp den 20 juni. Det ska inte leda till försening av utbetalningarna.

– Bidragen ska betalas ut senast den 30 juni, säger nämndens ordförande Winnie Aronsson (L).

Att besluta om bidrag till de övriga studieförbunden var inte aktuellt eftersom det blir andra belopp till dem om alla inte får.

Johan Peltonen, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tyckte att det fanns tillräckligt med faktaunderlag och ville att beslutet skulle fattats nu. Istället fick han igenom sitt initiativärende.

– Istället för att klaga år efter år utan att någon lyssnar, trots all fakta jag tagit fram, vill jag nu att vi tittar över regelverket för alla studieförbund, säger han.

Han lämnade ett skriftligt initiativärende. En enig nämnd beslöt att skicka det till förvaltningens tjänstemän för beredning. Johan Peltonen ansåg inte heller att ändringar i bidragsreglerna skulle diskuteras vid sittande möte.

Han vill att regelverket ska förtydligas så att ”våldsbejakande, extremistiska, antidemokratiska studieförbund ej ska tilldelas bidrag”, att studieförbund och deras verksamhet ska vara politiskt och religiöst neutrala och att prioriteringen på integration ska tas bort ur regeldokumentet.

De prioriterade områdena för riktat bidrag till studieförbund med lokal verksamhet i Hässleholms kommun, antagna av kommunfullmäktige, är: verksamhet inom området kultur riktat mot kommunens äldreomsorg, som syftar till att främja integrationen av kommuninvånare med ursprung i andra länder, som ökar tillgänglighet och främjar delaktighet för personer med funktionsvariationer och som riktar sig till målgruppen unga vuxna (18-25 år). Beslut togs i höstas att prioriteringarna ska gälla till och med 2021. Det riktade bidraget omfattar 25 procent av kommunens totala anslag till studieförbunden.

Enligt kulturnämndens dokument är det övergripande syftet med kommunens övriga stöd till studieförbunden bland annat att stärka och utveckla demokratin. Bland de lokala syftena ingår också att verka för ökad integration.

-Jag vill inte idag säga något i sak, säger Connie Asterman (S), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Exakta Creative

– För att få bidrag idag måste de arbeta för integration, säger kultur- och fritidschef Anders Rosengren som också påpekar att integration ingår i de nationella målen för folkbildning.

Johan Peltonen vill alltså ta bort det kravet.

– Vi tycker inte att studieförbunden ska ta ansvar för den misslyckade integrationen. Medborgarna betalar för integrationen flera gånger om i olika projekt, säger han.

Varken Winnie Aronsson (L) eller nämndens andre vice ordförande Connie Asterman (S) vill idag uttrycka någon åsikt i sak.

– Vi har inte diskuterat det. Vi har bara beslutat att skicka förslaget vidare för beredning, säger Connie Asterman.

2018 fick Ibn Rushd 31 950 kronor i bidrag från Hässleholms kommun. Förslaget för 2019 är 39 212 kronor. Den totala budgeten för de lokala bidragen till de tio sökande studieförbunden är drygt 2,2 miljoner kronor, samma belopp som förra året.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se