torsjö live

Hur ska vi ha’t?

Hur ska vi ha’t?

INSÄNDARE. Hur ska vi ha’t? Frågan är ingalunda lätt besvarad. Att vi i den vacklande demokrati vi ser i dagens Sverige skulle kunna påverka ”hur vi vill ha’t” var något vi förleddes tro när vi stod vid valurnorna inför valet 2018. Det är naturligtvis inte så enkelt.

Vi måste alla ta del av skeenden i omvärlden och också skärskåda den vacklande demokrati vi själva lever i. Vi måste också se människor och i synnerhet politiker som dom faktiskt är. Låt oss exemplifiera detta och då utgå från det kommunala närområdet.

I många kommuner, min egen Hässleholms kommun icke undantagen, hör vi politiker använda ord som solidaritet, lika värde, broderskap och så vidare.

Våra kommunpolitiker har själva beslutat om nivån på sina arvoden och ersättningar! Detta har lett till att vi i alltför många fall har begåvats med så kallade kommunalråd uppbärande ”arvoden” uppgående till 70 000:- kronor per månad eller mer! Ett riksdagsmannaarvode uppgick 2018 till kronor 65 400 per månad.

Människor som agerar och förser sig själva på sätt som ovan beskrivs och samtidigt pratar om solidaritet vill undertecknad slippa se i politiken. De som på detta sätt talar med dubbla tungor framstår som rö för vinden. Deras budskap saknar all tyngd. Vi måste alla och i synnerhet politiker besitta ett visst mått av inre resning och i någon mån ha förmågan att se egna tillkortakommanden.

Med vad som ovan sagts i åtanke vill undertecknad på några viktiga områden ge en bild av det nya Sverige jag skulle vilja ha. Påminner om första meningen i regeringsformen där det sägs att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Således måste vi utan dröjsmål se till att folkstyret eller om ni så vill demokratin vitaliseras och fungerar så effektiv som möjligt. Fokus måste riktas på oss gräsrötter med förankring i vardagen och våra möjligheter att komma till torgs med hur vi vill ha’t eller möjligtvis inte vill ha’t.

Så vill undertecknad på några områden ha’t:

EN DEMOKRATI VÄRD NAMNET
innebärande mer direktdemokrati med tvingande folkomröstningar. Vår representativa demokrati är med vikande medlemsantal i våra politiska partier satt ur spel. Vår föråldrade kommunallag måste, med det som inledningsvis sägs i åtanke, förnyas.

Det måste lagstiftas om riskkapitalisternas möjligheter att ”gräva” i våra skattekistor innehållande skattemedel, resultatet av våra gemensamma ansträngningar. Landstingen skall och kan avskaffas. När mer direktdemokrati blivit verklighet räcker det med två politiska nivåer i Sverige nämligen kommuner och riksdag. Storkommuner kan lämpligen ”styckas upp”. Kommunpolitiker befinner sig idag i många fall alltför långt bort ifrån dom medborgare gräsrötter vars intressen dessa ”närpolitiker” valts för att bevaka.

Schweiz med sina folkomröstningar är ett exempel på en stat med en väl fungerande direktdemokrati.

EN VÄL FUNGERANDE ENHETLIG STATLIG SKOLA
där alla elever över hela landet ges kunskaper som ska ligga till grund för att dessa senare i livet ska kunna fatta avgörande beslut exempelvis vid valurnorna.

Exempel på en sådan väl fungerande skola finns i grannlandet Finland och fanns också här innan aningslösa politiker ställde till det.

Riskkapitalisterna göre sig i skolans värld icke besvär.

EN ORDNINGSMAKT SOM FULLT UT KAN GARANTERA MEDBORGARNAS SÄKERHET.
”Alla medborgare” ska utan att känna rädsla kunna röra sig fritt i samhället. Detta är i dagens Sverige inte fallet. Resurser kan omfördelas från Säpo som av någon anledning lägger ner stora resurser för att bevaka enskilda politiker. Sverige har jämfört med en rad länder i Europa en alltför låg polistäthet.

EN KÄRLEKSFULL OCH KVALIFICERAD OMVÅRDNAD PÅ STATLIGA SJUKHUSINRÄTTNINGAR
låter som en självklarhet men verkligheten visar upp skrämmande exempel på våra landstingspolitikers tillkortakommanden. Istället för att våra skattemedel används till kärleksfull omvårdnad tycks dessa medel försvinna i storstilade projekt av mera tveksamt slag. Väl kända händelser kring Karolinska sjukhuset kan tjäna som exempel.

Som tidigare sagts: dags att skrota landstingen. Riskkapitalisters profithunger och politisk inblandning i kärleksfull omvårdnad av sjuka och svaga kan vi klara oss utan. Anledning finns också att här nämna försäkringskassans exempellösa ”struktuella misshandel” av sjuka och svaga.

EN ÅLDERDOM MED MÖJLIGHET FÖR ÄLDRE ATT SJÄLVA VÄLJA DEN TYP AV BOENDE MAN ÖNSKAR.
Självklart ska också de av våra äldre som inte kan laga sin mat själva erbjudas god vällagad mat. Mat som serveras i olika typer av plastförpackningar uppvärmda i elektronugnar är en styggelse. Att njuta av en vällagad måltid är för många äldre av stor vikt när mycket annat i livet av naturliga skäl inte är möjligt. Vad det leder till att konkurrensutsätta denna form av verksamhet har vi dessvärre sett alltför många nedslående exempel på.

EN INHEMSK PRODUKTION AV LIVSMEDEL SOM KAN TILLGODOSE HELA LANDETS BEFOLKNING.
Tusentals småjordbruk har tvingats lägga ner till men för den miljö som många påstår sig värna om. Detta har också lett till att stora delar av vårt land har avfolkats med en olycklig urbanisering som följd. Denna utveckling måste vändas. Pratet om att hela Sverige ska leva får inte stanna vid enbart politikerfloskler. Norge får tjäna som ett bra exempel på vad glesbygdsstöd och stöd till småjordbruk kan leda till. Nya skolor byggs nu i norra Norge!

ALLMÄN VÄRNPLIKT SKALL SNARAST ÅTER INFÖRAS.
Detta har i hög grad att göra med omvärldens syn på vår vilja och förmåga att försvara oss. Den tid värnpliktiga tillbringar tillsammans kan stärka känslan av gemenskap och vikten av att försvara de värden demokratin står för. Vårt grannland Finland kan tjäna som exempel på ett litet land som åtnjuter respekt för sina möjligheter att försvara sitt territorium.

EN ÖVERGRIPANDE DEBATT BETRÄFFANDE VÅR REPRESENTATIVA DEMOKRATI MÅSTE KOMMA TILL STÅND.
Tredje statsmakten och i synnerhet SVT och SR har ett oavvisligt ansvar för detta. Under ett år välde med politikernas goda minne 165 000 människor ”okontrollerat” in över våra gränser. Konsekvenserna av detta kunde i en anda av ”politisk korrekthet” till en början inte ens diskuteras. Först nu har vi i någon mån sett fakta och konsekvenser av denna typ ”invandring” presenteras i media. Risken för att bli kallad rasist och invandrarfientlig när frågan kommer upp är inte lika uppenbar. En före detta statsminister ”signalerade” medkänsla och godhet när han uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan. Någon kanske frågar sig om denne politiker istället visade upp en i sammanhanget synnerligen opassande cynism.

Undertecknad gräsrot har utifrån mitt perspektiv här försökt visa på hur vi skulle kunna ha’t och än viktigare belysa den för demokratin helt avgörande frågan om hur vi gräsrötter ska kunna göra vår röst hörd. På tal om att göra sin röst hörd är var fjärde väljare i Sverige pensionär. I riksdagen lyser däremot dessa våra äldre erfarna gräsrötter i stort sett med sin frånvaro.

SVT, tummelplats för kändisar, politiker och proffstyckare, synes för tyckande gräsrötter vara en hermetiskt tillsluten värld. Nå, våra tidningars insändarsidor kan lyckligtvis ännu ses som en öppen levande demokratisk mötesplats.

Till sist Sokrates:
— Ett liv utan diskussion är ovärdigt människan —

Ronny Larsson i Kvistalånga
Gräsrot och pensionär

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se