torsjö live

Olja och kvicksilver troligen redan i sjön

Olja och kvicksilver troligen redan i sjön

Olja, kvicksilver med mera från västra sidan av det förorenade schaktet bakom reningsverket har troligen redan hamnat i Finjasjön. Hanteringen av grundvattnet som pumpats upp från schaktet har lakat ur ämnena ur marken och fört ut dem i bäcken som mynnar i sjön.

Frilagts egen provtagning i den västra slänten bekräftar urlakningen. De visar två veckor efter Hässleholms vattens provtagningar betydligt lägre halter av föroreningarna, dock fortfarande definitivt en oljeförorening.

Enligt rapporten från Hässleholms vattens entreprenör Peab togs deras prover i den västra slänten den 9 september. De visade då på halter betydligt över de riktvärden som miljökontoret tidigare satt som åtgärdskrav för sex olika oljefraktioner, kvicksilver, koppar, zink och barium. För bly, kadmium, PAH och ytterligare en oljefraktion var halterna också för höga.

Den överfulla containern läckte ut vatten som rann ner i marken på det mest förorenade stället.

Miljökontoret har ändå godkänt saneringen i den del man menar att den ingår i arbetsområdet för flytten av Maglekärrsbäcken. Separata krav har dock ställts på ny utredning och riskbedömning av marken på västra sidan om schaktet, vilket Hässleholms vatten får ett år på sig att redovisa. Enligt miljökontoret är anledningen till kravet att föroreningarna, i synnerhet kvicksilvret, har hög farlighet och att Finjasjön är känslig.

Frågan är dock hur mycket av detta som redan runnit ut i bäcken och vidare till Finjasjön. Föroreningarna har lakats ur av vattnet som runnit ut på marken från den överfulla containern där viss rening skulle ske och vidare ner genom slänten där den blåsvarta vätskan runnit ut på schaktets botten för att åter pumpas upp till containern. På grund av markens lutning bildades en mindre damm utanför containern innan vattnet – inklusive urlakad olja, kvicksilver med mera – efterhand rann ner i bäcken intill.

Den förorenade slänten lakades ur av vattnet från containern.

Peabs prover i punkt 19 visade högst halt, 1 400 milligram per kilo, för alifater i fraktionen C16-C35, det vill säga tyngre oljor, såsom motorolja och smörjolja. Riktvärdet för känslig markanvändning, det som miljökontoret från början satte som gräns, ligger för denna på 100 milligram per kilo. Värdet överskreds alltså 14 gånger. Näst störst överskridande av riktvärdet gäller en tunnare olja, aromater C10-C16, vilket exempelvis kan betyda diesel. Där är riktvärdet 3 och det uppmätta 38, det vill säga nära 13 gånger högre.

Föroreningshalterna var högst i slänten på den västra sedan av schaktet, punkt 19 på skissen.

Frilagts mer översiktliga prover på samma plats den 21 september, då urlakningen pågått i nästan två veckor till, visar avsevärt lägre halter. Ett sammanlagt oljeindex blir 270 milligram per kilo med högsta värde på samma fraktion av tyngre oljor som Peabs, 227 milligram per kilo (dock mätt på aromater och alifater tillsammans). Tre andra fraktioner har uppmätbara värden på lägre nivåer.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-05 Sanering vid reningsverket godkänd – men olja och kvicksilver kvar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se