torsjö live vers2

35 tjänster bort nästa år Kommunledningen måste spara

35 tjänster bort nästa år Kommunledningen måste spara

Projektledaren Bjarne Öhrlings tjänst är en av de cirka 35 som försvinner i kommunledningsförvaltningens stora sparpaket. Uppdraget att förvalta och utveckla friluftsturismen, med bland annat vandringsleder och vindskydd vid Hovdala övergår från tillväxtavdelningen till kultur- och fritidsförvaltningen. På bilden syns också Carina Jönsson Lindholm och Lennart Karlsson. Foto: Berit Önell

Stora personalneddragningar väntar på kommunledningsförvaltningen i Hässleholm. Totalt föreslås cirka 35 tjänster försvinna nästa år. 20 är redan förhandlade med facken och beslutade, 13 av dem på AK-avdelningen som ska hjälpa arbetslösa till sysselsättning. Dessutom försvinner bland annat Bjarne Öhrling tjänst som projektledare med ansvar för att utveckla vandringsleder med mera och Vidar Albinssons tjänst som folkhälsostrateg. Berörda personer kan dock omplaceras till andra tjänster i kommunen.

Det så kallade stålbadet i kommunen fortsätter med bland annat personalminskningar. Kommunledningsförvaltningen fick en minskad budgetram från kommunfullmäktige på 19 miljoner för 2020-2021, varav 12 miljoner kronor 2020. Men ännu mer behöver sparas, främst på grund av uteblivna intäkter från statliga bidrag till AK-avdelningen eftersom färre arbetslösa placeras via Arbetsförmedlingen. Avdelningen får också stå för kostnaden om lågutbildade nyanlända ska fortsätta sina SFI-studier när Migrationsverkets etableringsbidrag avslutats två år efter att de fått uppehållstillstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De nu föreslagna personalneddragningarna sparar i teorin in 15,5 miljoner kronor. Men 6,5 tjänster är redan idag vakanta och där blir det i praktiken ingen besparing.

För AK-avdelningen är förslaget att 26,6 tjänster av befintliga 133 tas bort. 13 av dem är efter fackliga förhandlingar nu beslutade. Tre av dessa är vakanta och en pensionsavgång kan räknas in. Två tjänster är tidsbegränsade och 2,25 är arbetsmarknadsresurs. I första omgången försvinner 3,5 tjänster som lärare, 2,0 aktivitetsledare, 0,75 projektledare, 1,0 IT-ansvarig, 1,0 SFI-samordnare, 0.5 inskrivningspedagog och 2,0 chefer.

I nästa varv föreslås ytterligare 13,6 tjänster försvinna, bland annat 3,85 administratörer, 3,0 utbildningsledare, 3,20 processledare och 1,8 jobbmatchare dras in. De fackliga förhandlingarna om dessa tjänster fortsätter i november.

Förslaget är att AK-avdelningen, där Arbetsmarknadsenheten AME ingår, ska minska personalen med 26,6 tjänster nästa år. Foto: Berit Önell

Klart är att avdelningen kommer att dra ner antalet enheter från sju till fem. Flexvux och Grundvux slås samman till en enhet som ska heta Komvux. Enheten SUS, som betyder samverkan, utveckling och internt stöd, men som också arbetat med integration, försvinner helt.

Jan Ole Engkvist, avdelningschef för AK-förvaltningen, säger att man totalt måste spara 24 miljoner 2020. Foto: Urban Önell

– Det blir en komplicerad historia, säger avdelningschef Jan-Ole Engkvist.

När det gäller integrationsfrågor säger han att de får organiseras på annat sätt.

– Behovet har minskat på grund av minskad tillströmning, men det är synnerligen aktuellt att de som är här ska komma i arbete. Vi måste omorganisera och bli effektivare, men det gäller hela kommunen, säger han.

AK-avdelningen har drabbats hårt av Arbetsförmedlingens reträtt.

– Arbetsförmedlingen har dragit sig tillbaka från Hässleholm. Det påverkar kommunen oerhört mycket och vår avdelning är beroende av att Arbetsförmedlingen skickar folk hit, säger Jan-Ole Engkvist.

Många lågutbildade nyanlända går kvar på SFI-undervisningen längre än de får bidrag.

– 16 miljoner kronor i bidrag och ersättningar för personer på SFI har upphört, berättar Jan-Ole Engkvist.

Han konstaterar också att Hässleholms kommun inte fick något extra i regeringens höstbudget.

– Det är väldigt besvärande att statsmakten drar tillbaka stödet till kommunerna. Om vi inte får något tillskott i budgeten måste vi anpassa verksamheten, säger han.

Totalt måste AK-avdelningen spara 24 miljoner 2020. Det är tveksamt om det blir någon ljusning 2021.

– Vi har alltid möjlighet att söka projekt som vi kan få pengar för. AK-avdelningen är duktiga på det, men vi klarar kanske inte allt. Uppsägningar kommer det att bli.

Mycket av verksamheten är lagstadgad och kan inte stängas ner, till exempel vuxenutbildningen. Den kan dock bli effektivare. I den icke lagstadgade verksamheten ingår SUS som ska sparas bort, men också arbetsmarknadsenheten AME och Norra Stations service för företag och lärcenter för distansstudier som inte är hotade i nuläget.

– AME kommer att få en annan roll med bland annat integrationsfrågor och mer arbete mot klienter som är beroende av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Eftersom Arbetsförmedlingen inte skickar deltagare måste vi omorganisera oss. Det tjänar både socialtjänsten och enskilda på.

Jan-Ole Engkvist är trots allt optimistisk.

– Jag har gott hopp om att kunna hitta en ny organisation som kommer att fungera väl för kommunens bästa, säger han.

Han hoppas dock även på externa medel för att täcka inkomstbortfallet.

– Ett alternativ är att äska mer medel. Vi har en dialog med kommunledningen.

Något direkt löfte om att tillskjuta mer pengar har dock inte getts.

På “gamla kommunledningskontoret” och räddningstjänsten försvinner sju tjänster, varav två idag är vakanta. En halvtid som kan dras ner vid pensionsavgång och två arbetsmarknadsresurser ingår också, vilket innebär att det i slutändan blir 2,5 bemannade ordinarie tjänster som ska bort: folkhälsostrategen, projektledaren och en halvtid som kontorsvaktmästare.

Omplaceringsutredningar pågår. En av de berörda är Bjarne Öhrling, idésprutan som ligger bakom bland annat trädhuset och de arkitektritade vindskydden på Hovdalaområdet och som håller i utmärkelsen Årets hässleholmare. Han har fått besked om att hans tjänst dras in, men lär inte bli uppsagd eftersom han har lång anställningstid.

– Jag vet inte hur de konkret tänkt. Jag har en lång historia på Hässleholms kommun, men jag vet ingenting ännu. Det ändras överallt, säger han.

Tillväxtchef Stefan Larsson. Foto: Berit Önell

Tjänsten ingår i tillväxtavdelningen där tillväxtchef Stefan Larsson inte heller vill säga så mycket innan allt är klart. Han förklarar dock att ledningens intention nu är att uppdraget att utveckla och förstärka friluftsturismen framöver kommer att ligga på kultur- och fritidsförvaltningen.

– Det är riktigt tufft, både inom kommunen och utåt mot dem vi möter. Men Hässleholm är en bra kommun. Det gäller att spotta i nävarna och ta nya tag. Här finns så mycket som är fint. Hovdalaområdet och naturen i övrigt och järnvägen är en konkurrensfördel med fem järnvägsstråk som strålar ut åt olika håll. Vi har också fantastiska gamla och nya företag och boendemiljöer, säger han.

Han skrev själv tidigare ett yttrande inför kultur- och fritidsnämndens sparbeslut där han vädjade för Hovdala slott.

– Hovdala är en pärla, men i det uppdrag vi nu har får vi jobba på ett annat sätt. Tillväxtavdelningen får marknadsföra och vidareutveckla på ett mer övergripande plan, säger han.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell

Beslut om neddragningarna fattas av kommundirektör Bengt-Arne Persson. Han berättar att han har arbetat med budgeten tillsammans med sin ledningsgrupp där samtliga avdelningschefer ingår och även haft dialog med kommunalråden.

– Kommunledningsförvaltningens verksamhet är personalintensiv samtidigt som vi hanterar många kommungemensamma kostnader där vi inte kan göra några besparingar, förklarar han.

Han konstaterar att neddragningarna kommer att märkas i verksamheten.

– En del funktioner kommer att samordnas och en del kommer inte att finans kvar.

Vidar Albinssons tjänst som folkhälsostrateg dras in. Foto: Berit Önell

Enligt Bengt-Arne Persson ska folkhälsofrågorna framöver ingå “som en naturlig del” i förvaltningarnas och nämndernas arbete och ansvarsområde.

– En nackdel är att vi tappar all den omvärldsbevakning, all den kompetens och allt det strategiska arbete som utförs av nuvarande folkhälsostrateg. Centralt tappar vi också all den specialistkompetens som vi idag har tillgång till. Idag arbetar vår folkhälsostrateg med samtliga förvaltningar och denna specialistfunktion kommer inte heller att kunna erbjudas framöver, förklarar han.

Riskbedömningarna talar om ökad arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare, oro för förändrade uppgifter och placering, oro för arbetslöshet, stressreaktioner (exempelvis minskad motivation, ryktesspridning och psykisk ohälsa). Listade åtgärder är bland annat tydliga prioriteringar, tydlig information, lyhördhet och erbjudande om företagshälsovård.

Den nya kommunledningsförvaltningen har idag närmare 400 anställda, inklusive deltidsbrandmän.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se