torsjö live

Fler anställda trots sparkrav Pensionsplaceringar ger kommunen plus

Fler anställda trots sparkrav Pensionsplaceringar ger kommunen plus

Antalet anställda i kommunen har ökat det senaste året. Delårsrapporten visar plus tack vare avkastning från pensionsmedel. Foto: Berit Önell

Trots sparkrav har antalet anställda i Hässleholms kommun ökat med 20,6 tillsvidareanställda och 17,8 visstidsanställda årsarbetare på ett år.

Hässleholms kommun når ett resultat på plus 70,5 miljoner kronor i år – men om avkastningen på pensionsmedel räknas bort blir det minus 27,1 miljoner kronor. Det visar prognosen i delårsbokslutet per den 31 augusti.

Kommunen uppnår inte sina mål om god kostnadskontroll och effektiv energianvändning. Utlovade riktlinjer för god ekonomisk hushållning har inte heller tagits fram. Nämndernas driftsbudget beräknas gå back med 41,9 miljoner kronor.

Kommunens placering av pensionsmedel går bra. I år återinvesteras en avkastning på hela 97,5 miljoner kronor.

I budgeten för 2019 är resultatet plus 14,7 miljoner kronor. Prognosen visar därmed ett budgetöverskott på 55,8 miljoner.

Nya regler för kommunal redovisning påverkar också resultatet positivt. De säger att värdepapper ska värderas till verkligt värde, vilket för Hässleholm innebär att orealiserade vinster under delårsperioden kan redovisas med 64,8 miljoner kronor. Med de gamla reglerna hade resultatet alltså försämrats med motsvarande belopp.

Men orealiserade vinster får inte räknas med i avstämningen mot kommunallagens balanskrav, inte heller realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen väntas dock klara kravet på att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje enskilt år, med en halv miljon kronor tillgodo.

Den 30 juni hade kommunen 4 505 tillsvidareanställda och 583 tidsbegränsat anställda med månadslön. Det motsvarar i årsarbetare 4 091 tillsvidareanställda och 518 tidsbegränsat anställda. Lönekostnaderna har därför också ökat och väntas enligt prognosen uppgå till nära 2,5 miljarder kronor, en ökning med cirka 76 miljoner kronor jämfört med förra året. Däremot minskar sjukfrånvaron som under delårsperioden var totalt 6,3 procent. Kostnaderna för delårsperioden var 19,7 miljoner kronor, jämfört med 21,3 miljoner under samma period förra året. Dock har långtidssjukskrivningarna ökat med 1,2 procent av den totala sjukfrånvaron, främst bland kvinnor över 50 år.

Den största personalökningen har överraskande skett på barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller tidsbegränsat anställda, en utökning med 32,7 årsarbetare. Tillsvidareanställda har ökat med 5,6. De tidsbegränsade anställningarna har till stor del skett i form av arbetsmarknadsanställningar. 95 sådana ingår i siffrorna.

Flest tillsvidareanställda har tillkommit på omsorgsförvaltningen, 24,3 årsarbetare. Antalet tidsbegränsat anställda årsarbetare har ökat med 2,2.

Hemvården måste besöka fler som behöver hjälp i hemmet och har fått fler anställda. Foto: Lotta Persson

Kommunledningsförvaltningen har utökat med 23,6 tidsbegränsade årsarbetare och 10 tillsvidareanställda.

Socialförvaltningen har minskat personalen mest, antalet tillsvidareanställda med 32,8 årsarbetare och tidsbegränsat anställda med 8,7. Anledningen är främst att antalet ensamkommande barn minskat med 50 procent. Samtliga HVB-hem för ensamkommande har stängts.

Tekniska förvaltningen har minskat med 21,8 tidsbegränsat anställda årsarbetare med syftet att ge fler tryggare tillsvidareanställningar inom lokalvård. Antalet tillsvidareanställda har dock bara minskat med 5,6 årsarbetare.

Flera nämnder har förbättrat sin prognos jämfört med i april. Barn- och utbildningsnämndens prognos är ett minus på 32,5 miljoner kronor, en förbättring med 5,6 miljoner kronor. Huvudorsakerna är omfattande stödbehov för barn och elever, fler barn i fristående förskolor och fritidshem och ökning av antalet elever på ett sådant sätt att elevpengen inte ger täckning för delningen i klasser.

Elevantalet ökar, främst i grundskola och på fritidshem. Bilden är från invigningen av Röke skola och fritids i maj 2018. Foto: Lotta Persson

Omsorgsnämnden räknar nu med ett minus på 4,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 8,2 miljoner. Underskottet ligger främst på ordinärt boende, det vill säga hemtjänsten, som enligt prognosen går 16 miljoner back.

Socialnämndens prognos har också förbättrats, från 5,1 miljoner kronor i april till 1,1 miljoner.

Kommunledningsförvaltningen väntar ett minus på 3,3 miljoner kronor, främst på grund av ökade kostnader för SFI när statliga bidrag till nyanlända minskat med en halv miljon kronor per månad. AK-avdelningens prognos är nu ett minus på 4,8 miljoner kronor. Räddningstjänsten räknar också med ett minus på grund av självrisk på försäkringar i samband med skogsbranden utanför Hästveda. Fiberenheten redovisar ett minus på 6,2 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett minus på 0,7 miljoner kronor.

Hässleholms kommuns fiberutbyggnad väntas gå back med 6,2 miljoner kronor i år. Investeringstakten är hög, 128,9 miljoner kronor i år enligt prognosen. Foto: Berit Önell

Hittills i år har investeringstakten varit lägre än planerat. Bland annat blev byggstart för renoveringarna av Jacobsskolan och Hässleholms tekniska skola försenade. Prognosen är ändå att 436,1 miljoner kronor ska investeras i år, jämfört med budgeten på 496,2 miljoner kronor. Bland annat väntas beräknas fiberinvesteringarna i år till 128,9 miljoner kronor, renoveringen av Jacobsskolan till 59 miljoner kronor och två nya förskolor till 20,4 miljoner kronor.

Avvikelseanalysen i delårsrapporten innehåller både plus och minus. Tekniska förvaltningens konto för fastighetsrenovering har bland annat belastats av oförutsedda kostnader på sex miljoner kronor på grund av vattenskador i flera skolor, ombyggnad av simhallar på grund av legionella med mera. Fyra miljoner kronor, som inte var budgeterade i exploateringsprogrammet, har gått till ny infart till den blivande Biltema-butiken på det nya handelsområdet vid Ljungdalarondellen, omgestaltning av vägen, omasfaltering, belysning samt gång- och cykelväg.

Fyra miljoner kronor kostar ny infart till Biltema. Pengarna var inte budgeterade. Skiss: Byggingenjörsbyrån Gnosjö

Kommunen hade den 31 augusti en låneskuld på 931,2 miljoner kronor. Den väntas öka till drygt en miljard vid årsskiftet (1 028,2 miljoner).

Kommunens resultat påverkas av flera oväntade händelser. Det nedbrunna godsmagasinet leder till en nedskrivning av kommunens tillgångar med 3,9 miljoner kronor.

Advokatkostnader på 1,7 miljoner kronor under 2019 gäller tvisten med Konkurrensverket om fibergrävningarna. Den processen fortsätter nästa år eftersom kommunen överklagat till patent- och marknadsöverdomstolen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se