torsjö live

Uppdrag att lösa in bostäder går vidare – utan juridisk grund

Kommunen fortsätter att förbereda för inlösen av bostäderna vid reningsverket i Hässleholm, trots att det saknar juridisk grund. Miljö- och stadsbyggnadskontorets handläggare Andreas Ask har inte fått klartecken av experterna, men säger att det är det uppdrag han har från politikerna och att frågan får prövas i detaljplaneprocessen för reningsverket – något som kan ta […]

Inkoppling av kommunalt dricksvatten ska inte dröja

Kommunen ska inte dröja med att koppla in kommunalt dricksvatten till Linus Jepssons bostad vid reningsverket. Enligt länsstyrelsens föreläggande ska kommunfullmäktige fatta beslut senast den 1 maj 2020. Men så lång tid behöver det inte ta. – Ambitionen är att det ska ordnas så fort som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Det är […]

Sedlar och mynt är lagliga betalmedel

INSÄNDARE. Enligt lag om Sveriges riksbank (1988:1385, Riksbankslagen) 5 kap. 1 § 2 st. är sedlar och mynt som ges ut av Sveriges riksbank (Riksbanken) lagliga betalningsmedel. I förarbetena förklaras att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. Se Prop. 1986/87:143 s. 64! Detta är såvitt kan förstås den […]

SD försöker blanda bort korten

INSÄNDARE. I sin iver att försöka hitta förklaringar till sitt märkliga agerande i kommunfullmäktige när skattesatsen för 2020 skulle antas blir Hanna Nilsson och Ulf Berggren från Sverigedemokraterna alltmer desperata. Med alla till buds stående medel ska korten blandas bort. Ett sätt är att hoppa på Centerpartiet med olika anklagelser. Vårt förslag hade inte tillräckligt […]