torsjö live vers2

Vikingaby med förhinder vid Vätteryds gravfält

Vikingaby med förhinder vid Vätteryds gravfält

Striden handlar bland annat om de här timmerstugorna som köpts färdiga från en annan vikingaby. Enligt kommunen är de bygglovspliktiga, men det stämmer inte att de är för stora för att räknas som friggebodar. Frågan är om de kan undantas från bygglovsplikt som ekonomibyggnader på en lantbruksfastighet. Foto: Berit Önell

Vikingabyn som växer fram intill Skånes största gravfält vid Vätteryd utanför Sösdala har starkt ifrågasatts av flera myndigheter. Det handlar om att fornlämningen skadats, byggnader satts upp utan bygglov och kafé bedrivits utan tillstånd. Men anklagelse efter anklagelse har visat sig grundlös eller oklar. Trots det hävdar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) att det som pågår på platsen är kriminell verksamhet. Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu har därför polisanmält honom för förtal. Nämnden har nu vid vite, som gäller omedelbart, beslutat att förbjuda fortsatta byggnadsarbeten på deras fastighet.

Paret tog över fastigheten i våras med avsikten att bygga upp en vikingaby. Maral Otetileus företag står som fastighetsägare och den kulturhistoriska föreningen Vittfarni har hyrt in sig och stått för den verksamhet som hittills bedrivits. Det har bland annat varit byggnadsarbeten, smide och matlagning i studiecirkelform i samarbete med Studiefrämjandet. Ett kafé har tillfälligt bedrivits i det ursprungliga boningshuset där det även tidigare varit kaféverksamhet. Enligt Oddvar Lönnerkrantz har all tillagning skett på annan plats.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Under sommaren köptes en färdig vikingaby med bland annat fyra enkla timmerstugor som ska användas till övernattning vid behov. Efter att tidningen Norra Skåne uppmärksammat när husen placerades på tomten kom kommunen på besök och inspekterade och fotograferade både byggnaderna och Vittfarnas kafé.

Makarna Maral Otetileu och Oddvar Lönnerkrantz tog över fastigheten i våras. Boningshuset, där hälften är och har varit kafé, renoveras i vikingastil. Foto: Berit Önell

I augusti förbjöds fortsattta byggnadsarbeten på grunden att de fyra stugorna överskred 16 kvadratmeter vardera. Men någon mätning hade inte gjorts. Den 4 oktober konstaterade kommunens mätavdelning att byggnadernas areor var 7, 11, 13 respektive 12 kvadratmeter. Trots det avslog länsstyrelsen den 4 november överklagandet från Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu bland annat för att byggnaderna var större än 16 kvadratmer. Dessutom skriver länsstyrelsen att inga undantag från bygglovsplikten är tillämpliga i aktuellt fall. Det nämns inte att det handlar om en drygt fem hektar stor lantbruksfastighet med undantag från bygglovsplikten för ekonomibyggnader. Inte heller att fastigheter utanför detaljplan är undantagna när det gäller komplementsbyggnader i anslutning till befintligt boningshus och mindre utbyggnader.

Ett nytt hus under byggnation i anslutning till boningshuset kan enligt ägarna räknas som komplementsbyggnad. På sikt är drömmen att bygga ett museum nära parkeringen där den lutande marken fyllts upp.

– Två tjänstemän på miljö- och stadsbyggnadskontoret har sagt att vi inte behöver bygglov om fastigheten registreras som lantbruksfastighet. Vi var fem vittnen vid det ena tillfället, förklarar Oddvar Lönnerkrantz.

Häromdagen fick han beslut om registrering från Skatteverket. Det gäller retroaktivt hela taxeringsåret 2019.

Oddvar Lönnerkrantz förstår inte hur myndigheterna kunde slå ner på storleken på timmerhusen utan att först ha mätt dem. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen har också polisanmält Oddvar Lönnerkrantz som byggherre för brott mot fornminneslagen. Anmälan gäller att han ska ha fällt träd, schaktat och kört med maskiner på gravfältet.

– Det är bönderna som odlar åkrarna bakom gravfältet som inte kommer emellan stenarna vid vägen med de stora maskinerna, därför kör de här, förklarar Oddvar Lönnerkrantz för Frilagt.

Han visar hjulspåren som han säger att han fyllt igen. Samma väg användes när timmerstugorna sattes på plats innanför hans fastighetsgräns.

De stora lantbruksmaskinerna tar sig inte förbi där stenarna står för tätt. Därför kör lantbrukarna upp till höger mellan träden och ner på vägen igen längre fram. Samma ”väg” användes när timmerstugorna sattes på plats. Foto: Berit Önell

Gränsmarkeringarna syns tydligt. Inga träd har fällts på statens mark och ingen schaktning har utförts. Däremot har medlemmar i vikingaföreningen klippt bort sly och högt gräs mellan stenarna på den närmaste delen av gravfältet.

– Här var helt igenväxt när vi flyttade hit. Jag kontaktade länsstyrelsen och fick besked att vi fick röja om vi gjorde det manuellt, så vi gick här med häcksaxar för att inte skada stenarna. Statens fastighetsverk var väldigt nöjda med hur vi klippt, berättar Oddvar Lönnerkrantz och visar bilder.

När Frilagt är på plats kommer plötsligt Skatteverket på inspektion. Foto: Berit Önell

När Frilagt är på plats kommer plötsligt Skatteverket på inspektion. De två tjänstemännen börjar fråga om personalliggare och får besked att det inte finns några anställda, varken i det nu stängda kaféet eller på byggnadsarbetena och att en ideell förening står bakom verksamheten. De framhärdar ändå i att personalliggare krävs om arbetena beräknas kosta mer än 180 000 kronor. Dessutom ska en byggarbetsplats anmälas till Skatteverket. Oddvar Lönnerkrantz lyssnar lugnt och svarar på alla frågor. Missarna kostar 25 000 plus 12 000 kronor, men här kan beloppen halveras så att summan blir 18 500 kronor.

Skatteverkets utsända sätter sig i sin bil och börjar köra, men backar tillbaka innan de kommit ut på vägen. Tydligen har de hunnit kolla upp vad som gäller. De ber om ursäkt, förklarar att de inte har några krav alls eftersom det handlar om en ideell förening och medger att de kommit för att de fått ett tips under dagen.

Scenariot var liknande när polisen kom för att hämta Oddvar Lönnerkrantz till förhör för ett par veckor sedan. Han berättar att poliserna oanmälda gick in i huset och kort meddelade att han omedelbart skulle följa med. Det gällde misstankarna om brott mot fornminneslagen.

– Jag förklarade hur det låg till och visade dem runt, så de såg att vi inte gjort någonting på statens mark. Då ringde de åklagaren som beslöt att jag inte behövde följa med, berättar han.

Tomas Borg, kriminalkommissarie i Hässleholm, bekräftar att Hässleholmspolisen var på plats för att biträda polisens nationella operativa avdelning, Noa, som utreder brott mot fornminneslagen och andra speciallagar.

– Det fanns beslut om hämtning till förhör. Men det blev inte något tvångsmedel. Det blev återkallat efter kontakt med åklagaren, förklarar han.

Mer vill han inte säga utan hänvisar till utredaren på Noa eller åklagaren. Frilagt har sökt dem.

Ett nytt hus byggs i anslutning till ett av de ursprungliga. Till vänster ska det bli handikapptoaletter där det tidigare fanns en liten byggnad. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsens handläggare Marie Olsson säger att polisanmälan om brott mot fornminneslagen ligger fast. Den gäller åtgärder som kan skada fornlämningen, främst på marken som ägs av Statens fastighetsverk. Men Marie Olsson förklarar att en fornlämning omges av ett större så kallat fornlämningsområde som också ska skyddas. Det avgör bland annat hur nära man kan bygga utan att fornlämningen tar skada. Det kan också finnas lämningar i marken.

– Det är länsstyrelsen som avgör hur stort område som behövs, men väldigt få sådana är fastställda, säger Marie Olsson.

Vid Vätteryds gravfält finns inget avgränsat fornlämningsområde.

– Om någon ska göra något i närheten av en fornlämning säger vi att de ska hålla samråd med länsstyrelsen så att vi kan titta på det. Här har inte varit något skriftligt samråd, förklarar hon.

Hon säger att hon varken kan ha synpunkter på att åkern brukas, trots att där också finns fornlämningar, eller att lantbrukaren kör utanför vägen.

– Det är pågående markanvändning och det är inte förbjudet att köra på fornlämningen, men de får absolut inte köra så att den kommer till skada, säger hon.

Ingen från länsstyrelsen har gjort någon besiktning på plats, däremot var en företrädare för Statens Fastighetsverk där i somras.

Länsstyrelsen hade planerat en besiktning i förra veckan, samma dag som Frilagt var på plats, men den ställdes in.

– Jag tror säkert att vi kommer att göra en besiktning, men nu får vi väl avvakta vad polis och åklagare säger, förklarar Marie Olsson.

Oddvar Lönnerkrantz är förvånad över att bönderna får köra på gravfältet, men tydligen inte vikingaföreningen. Han säger också att han skickat in en ritning över byggnadernas tänkta placering till Marie Olsson.

Kommunens livsmedelsinspektör Orhideja Kovacevic säger att sanktionsavgift kommer att tas ut för att livsmedelsanläggningen inte registrerats.

– Det krävs så fort man serverar livsmedel till allmänheten och det inte är tillfällligt, säger hon.

Hon menar också att bilder på verksamhetens Facebook visar att mat och fika tillretts på plats. Dessutom anser hon det oacceptabelt att vatten måste hämtas.

Miljöchef Sven-Inge Svensson säger också att ett kafé måste ha tjänligt vatten på plats. Han är skeptisk till uppgifterna om att tillredning skett på annat håll, men säger att inget tillstånd krävs om det stämmer. Det behövs inte heller vid matlagning internt i en förening.

Vid presskonferensen efter sammanträdet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden är Kenny Hansson upprörd över det som händer i Vätteryd.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) är upprörd över det som händer i Vätteryd. Foto: Berit Önell

– Jag vill börja med att säga att det är kriminell verksamhet som begås där, säger han innan han redogör för beslutet.

Frilagt frågar vad det är som är kriminellt.

– De vet på förhand att de behöver bygglov, säger han.

Han vill inte prata om att timmerhusen är mindre än 16 kvadratmeter.

– Det spelar ingen roll eftersom de planerar uthyrningsverksamhet. De har köpt vikingabyn för att kunna hyra ut, säger han.

Han anser inte att det kan vara fråga om ekonomibyggnader till lantbruksfastighet.

– Det viktiga är syftet. Det är ingen lantbruksverksamhet att någon ska bo över där, säger han.

Han vill inte lyssna på att det inte fällts några träd eller schaktats på statens mark.

– Jag har inga skäl att misstro tjänsteskrivelsen, säger han.

Han säger också att kommunens personal blivit hotad i vikingabyn. Det har inte polisanmälts.

Beslutet i nämnden blev att fastighetsägaren och byggherren förbjuds att fortsätta lov- eller anmälningspliktiga byggnadsarbeten på fastigheten – vid vite på 25 000 kronor per person, det vill säga totalt 50 000 kronor, för varje tvåveckorsperiod. Enligt Kenny Hansson tillkommer i januari även sanktionsavgifter, inledningsvis på 70 000 kronor.

– Jag är rädd att de kanske förstört hela kulturmiljön, säger han.

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu har bett advokat Clas Langéen om hjälp. Han vill inte säga så mycket på måndagen när han just träffat dem, men ska nu sätta sig in i ärendet och kommer att ta kontakt med de myndigheter som är involverade.

– Jag kan bara säga att det verkar synnerligen underligt att det här fått sådana proportioner, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se