torsjö live vers2

Nyväckt intresse för Vätteryds gravfält

Nyväckt intresse för Vätteryds gravfält

INSÄNDARE. Intresset för Vätteryds gravfält eller Vetterydshed beläget invid riksväg 23 strax söder om Sösdala tycks på nytt ha väckts efter århundraden av periodvis glömska.

Anledning finns till en mycket kort beskrivning och tillbakablick. Gravfältet från yngre järnåldern, som är ett av Skandinaviens största, består idag av 250 synliga resta stenar och cirka 100 delvis gömda. Nämnas kan skeppssättningar, stenkretsar, bautastenar och domarring. Intressant är att en teckning publicerad år 1822 visar att det då fanns 600 resta stenar medan de 100 år senare inventerades till 249! Troligtvis har många stenar tagits bort när gårdar byggdes i trakten efter laga skifte (1853) och i samband med brobyggen över den uträtade bäcken (1894).

Nu åter till 2000-talet och den rapportering om händelser i anslutning till nämnda gravfält vi i lokalpressen nyligen kunnat ta del av. Här hävdar nu en för förtal polisanmäld ung hetsporre, tillika miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, Kenny Hansson (M) att det som pågår på platsen är kriminell verksamhet. Hur denne ”M-politiker” kommit fram till denna slutsats får han måhända tillfälle att förklara i annat sammanhang.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Av det vi kunnat ta del av i lokalpressen synes framgå att makarna Maral Otetileu och Oddvar Lönnerkrantz tagit över en jordbruksfastighet belägen i anslutning till gravfältet. Huruvida kriminell verksamhet bedrivs på på denna fastighet eller på intilliggande gravfält tycks inte närmare utrett. Länsstyrelsen tycks också agerat ”snabbt” långt innan alla fakta i ärendet som det ser ut kommit på bordet.

Detta aktualiserar en i hög grad aktuell fråga nämligen våra myndigheters möjligheter att utan dom och rannsakan exempelvis kunna ”döma ut” viten, sanktionsavgifter m.m. Detta förhållande är svårt att komma till rätta med då vi i motsats till flertalet demokratier i Europa saknar författningsdomstol. Exempel på vilka tragiska följder detta fått för enskilda människor i vårt land är många. Istället för att okänsligt och brutalt slå ner på entreprenörerna Maral Otetileu och Oddvar Lönnerkrantz borde myndigheterna sökt samförstånd.

Undertecknad har under en lång rad år passerat gravfältet och ansamlingen av resta stenar har satt fantasin i rörelse. När så aktiviteter i form av servering under en tid kom till stånd fanns anledning att stanna upp och närmare utforska denna intressanta plats. Det är kanske så makarnas ambitioner skall ses, nämligen en önskan om att fler av oss ska köra av 23:an, stanna upp och för ett ögonblick ta del av historiens vingslag.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se