torsjö live vers2

Alla ska få vara trygga i skolan

Alla ska få vara trygga i skolan

INSÄNDARE. Skolan är en arbetsplats där alla ska få känna sig trygga. Det är en förutsättning för goda resultat.

Det finns inte en patentlösning som passar alla skolor utan varje skola måste finna de regler och arbetssätt som skolledning, lärare och övrig personal enas om. Vi får inte glömma att huvuddelen av eleverna har goda studieresultat.

Lärarrollen har genom åren förändrats kraftigt. Det förekommer allt oftare att föräldrarna lägger över ansvaret på skolan att även svara för grundläggande uppfostran. Det måste vara ett nära samarbetet mellan föräldrar och skola. Det går inte att överlåta till skolan att ensam lösa problemet för de elever som inte klarar skolgången. Det behövs ibland stöd och insatser från andra myndigheter för att förändra elevens hela situation.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det pågår ständigt arbete kring bland annat ordningsregler, arbetssätt och skolutveckling i våra skolor. Ett exempel på detta är hanteringen av mobiltelefoner i skolan.

Det kan också behövas förändringar för att tydliggöra och stärka lärarnas rätt att ingripa vid ordningssituationer. Elever som konsekvent bryter mot skolans ordningsregler omplaceras tillfälligt inom skolenheten eller omplaceras tillfälligt till annan skolenhet. Vid brottslig handling skall alltid anmälan till Polisen och socialtjänsten göras. På gymnasienivå har elever stängts av för längre tid, även för resterande del av gymnasietiden. Att inrätta speciella skolor där elever placeras av disciplinära skäl är inte tillåtet enligt skollagen utan kräver nationella beslut.

För Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Hässleholms kommun är ständig skolutveckling en nyckeluppgift för att lyfta resultaten och skapa god arbetsmiljö för elever och personal.

Stefan Larsson (M) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Stefan Svensson (KD) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
Erika Heil-Utbult (KD) ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Marie Hult (L) ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Lars Johnsson (M) kommunalråd
Robin Gustavsson (KD) gruppledare och ordförande i socialnämnden
Agneta Olsson-Enochsson (L) gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se