torsjö live vers2

Större klasser istället för skolnedläggningar

Större klasser istället för skolnedläggningar

Nedläggningar av små skolor skulle kunna minska kostnaderna rejält, men hittills har det inte funnits någon politisk majoritet för sådana förändringar. Istället föreslås andra effektiviseringar och eventuellt större klasser. På bilden F-klassen i Västra Torup inför sitt allra första sommarlov 2017. Foto: Lotta Persson

Hässleholms skolbudget är svår att få ihop i år och ännu värre ser det ut nästa år. Skolnedläggningar eller större klasser finns med bland de besparingar som hade kunnat göras, men skolchef Rolf Bengtsson konstaterar att det hittills saknats politisk majoritet för avveckling av skolenheter, förutom i beslutet att avveckla Vanneberga skola.

– Det enda sättet att få ner klassmedeltalen är att föra samman eleverna på färre skolenheter, skrev han i sitt förslag till åtgärdsplan inför budget 2021 som på torsdagen antogs av politikerna i barn- och utbildningsnämnden. S och C deltog inte i beslutet.

Bokslutet för 2019 visar ett minus på 32,1 miljoner kronor. För i år redovisas kostnadsökningar på cirka 24 miljoner kronor som måste finansieras med neddragningar på annat inom ramen. Det är enligt Rolf Bengtsson kostnader som man inte kan välja bort eller påverka, bland annat ökade kostnader för skolskjuts på grund av att Hässleholms Taxi avslutade avtalet efter konkurs i ett dotterbolag, att det blir 40 barn fler i fristående förskolor och 32 i grundskolor och att statliga asyl- och etableringsbidrag minskar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Förslaget för 2021 ska användas som underlag när de kommunövergripande diskussionerna om budgeten inleds den 24 mars. Det är sagt att inga äskanden får lämnas denna gång. Men barn- och utbildningsnämnden påtalar att minst 18,2 miljoner kronor till kommer att behövas. Annars måste ytterligare neddragningar göras.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Nämndens ordförande Stefan Larsson (M) tycker att det finns fördelar med att nämnderna inte längre ska lämna “önskelistor” som tidigare. Istället redovisas varje nämnds behov.

– Detta sättet känns ansvarsfullt. Det är inga extravagenser utan bara tydliga behov, säger han.

Det handlar bland annat om att uppfylla fullmäktiges beslut om förstärkt ledarorganisation så att varje chef inte ska ha ansvar för mer än 30 medarbetare. Kostnaden beräknas till 8,6 miljoner kronor för 2021. Utökat IT-stöd i undervisningen beräknas till 4,0 miljoner.

Andre vice ordförande Joachim Fors (S) påpekar att ytterligare 22,3 miljoner kronor kan behöva finansieras om kommunledningen inte kompenserar för lokalkostnader i bidragen till fristående huvudmän. I så fall blir behovet snarare 40 miljoner kronor.

Den ram för 2021 som kommunfullmäktige beslutade om förra året ger barn- och utbildningsnämnden ett tillskott på 4,8 miljoner kronor jämfört med 2020. Men det räcker inte långt.

Skolchef Rolf Bengtsson. Foto: Urban Önell

Rolf Bengtsson konstaterar i sin tjänsteskrivelse att den enda möjligheten att sänka kostnaderna är att de lagstadgade insatserna organiseras på ett effektivare sätt.

Han förklarar att klassmedeltalet i grundskolan idag är alltför lågt för att resurserna ska täcka kostnaderna. För en klass på högstadiet krävs 25 elever. Idag är medeltalet i årskurserna 7-9 mellan 20,2 och 22,2 elever.

Att ytterligare sänka kostnader eller helt ta bort dem för åtaganden som inte är lagstadgade lär inte heller ge politisk majoritet. Det gäller till exempel kulturskolan, öppen förskola, kostnadsfria måltider i gymnasieskolan och fria pedagogiska måltider för personal i förskola, grundskola och särskola.

Även barnomsorg på obekväma tider i kommunal regi finns på listan, en verksamhet som nämnden på torsdagen beslutade att starta, på uppdrag av kommunfullmäktige efter en motion av SD. Den beräknas stå klar i januari 2022 och kostnaden på cirka 1,4 miljoner kronor äskas av kommunfullmäktige. I det beslutet deltog inte KD och M som menar att verksamheten inte behövs eftersom behovet täcks av befintlig privat nattbarnomsorg där det sedan flera år tillbaka finns lediga platser. KD lämnade en protokollsanteckning med förslaget att en undersökning av behovet görs innan frågan slutligen avgörs i kommunfullmäktige.

SD röstade för förslaget till budgetunderlag. Både S och SD planerar att presentera egna budgetförslag inför 2021.

– Vi räknar med at tvi kommer att ta upp de påvisade behoven i vår budget, säger Camilla Nordström (SD).

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se