torsjö live

Nytt naturreservat nära Vinslöv

Nytt naturreservat nära Vinslöv

Brantaberg-Oreberget gör på sina håll verkligen skäl för sitt namn.

Brantaberg-Oreberget är ett av Skånes 16 nya naturreservat och beläget en dryg mil från Hässleholm strax sydväst om Vinslöv. Naturreservatet, som ligger på Nävlingeåsens nordsluttning, består främst av ädellövskog. Syftet med det nya naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, men även att skapa ett område för rekreation och friluftsliv.

Brantaberg-Oreberget, som är ett område som används frekvent av friluftslivet, är med sina 37,9 hektar större än de flesta naturreservat som finns inom Hässleholms kommun. Men trots det finns potential till att utvidga området i både norr och söder.

I området som främst består av ädellövskog finns också angränsande betesmarker. Skogarna domineras framförallt av 80-120 år gamla bokträd, med inslag av ek och fågelbär.

Trädens grenar är ännu kala, men snart slår bladen ut och allt blir grönt. Markerna är nu väldigt blöta, men förhoppningsvis blir de snart torrare.

Flera bäckar rinner nerför sluttningarna. Längs bäckarna växer främst glasbjörk, klibbal och ask. I gläntorna växer bland annat hagtorn, fläder och sly. Floran är rik med blommor som till exempel blåsippa, Sankt Pers nycklar, lungört, lundbräken och gulsippa.

Bechsteins fladdermus är en av alla djurarter som har sin hemvist här. Det är en oerhört ovanlig fladdermusart som anses vara Sveriges sällsyntaste däggdjur och som endast är känd från ett fåtal platser i Sverige, och då främst Nävlingeåsen. Sist, men inte minst är Bechsteins fladdermus dessutom Hässleholms kommundäggdjur.

Stilla flyter bäcken fram genom skogen.

I området förekommer också häckande skogsduva. Andra fåglar som synts i området är bland annat stare, gulsparv, svartvit flugsnappare, gröngöling och röd glada.

Det är inte bara djur och växter som finns i området utan även ett fornminne som heter Orekillan. Det är en offerkälla som är cirka 1,2 x 0,9 meter och av kallmurade väggar, vilket innebär att väggarna är uppförda utan hjälp av murbruk eller annat bindemedel.

Det finns gott om vandringsleder och för den som vill rasta och vila sig finns det en bit in i skogen en rastplats som ligger alldeles intill en bäck.

Rastplats invid ett vattendrag. Här man kan äta sin medhavda färdkost och vila upp sig en stund innan man fortsätter upptäcktsfärden i skogen.

För dem som inte känner till området kan det vara svårt att hitta rätt i skogen. När jag besökte naturreservatet för några dagar sedan upplevde jag att skyltningen var obefintlig, men det fanns som tur var flera personer i området som jag kunde fråga. Där fanns allt från hundägare som rastade sina hundar till motionärer som sprang så att svetten lackade.

– Området kommer att skyltas och det finns personal som jobbar med det, säger Johan Johnmark på Länsstyrelsen.

Här är bäcken lite bredare och det behövs en bro för att kunna följa stigen.

Det var Länsstyrelsen som tog beslut om de 16 naturreservaten under 2019, och de enskilda markägarna som kommer att påverkas får ersättning.

En väg för att ta sig till området är att på väg 21 svänga av mot Vanneberga. Följ därefter vägen upp mot en skylt som pekar mot Kialt. Kör mot Kialt och efter cirka 750 meter, sväng höger. Efter ytterligare 100 meter finns möjlighet till parkering.

Text och foto: Henrik Andersson

Kuperad terräng och träd så långt ögat kan nå, men det finns öppna gläntor där det bland annat växer hagtorn och fläder.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se