torsjö live vers2

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet med anmärkning

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet med anmärkning

Det var glesare mellan ledamöterna på måndagens kommunfullmäktige, liksom vid mötet i april. Foto: Urban Önell

Bristerna i hanteringen av de arkitektritade vindskydden på Hovdala gjorde att miljö- och stadsbyggnadsnämnden på måndagskvällen fick en anmärkning av kommunfullmäktige för förvaltningen 2019. Men majoriteten i fullmäktige höll inte med revisorerna om att även kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden var ansvariga och skulle ha anmärkning. Däremot fick barn- och utbildningsnämnden anmärkning. Samtliga nämnder och ledamöter fick ansvarsfrihet.

Frilagts avslöjade i augusti 2019 den totala bristen på budget och styrning när de dyra vindskydden planerades och byggdes. Lagen om offentlig upphandling följdes inte och projektledaren Bjarne Öhrling, som inte längre är kvar på kommunen, och kommunekologen Lars-Erik Williams ledde miljonprojektet utan politikernas insyn. Revisorernas kritik var skoningslös.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Fullmäktige gav miljö- och stadsbyggnadsnämnden en anmärkning för hanteringen av de lyxiga vindskydden vid Trädhuset på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell
Emil Nilsson (C), ordförande i revisionen, var bister när han förklarade varför tre nämnder borde få anmärkning på grund av hanteringen av vindskydden på Hovdala. Foto: Urban Önell

– Det är för oss revisorer obegripligt att nämnderna tillåtit att enskilda tjänstemän fått utforma och genomföra byggnationen av vindskydden utan krav på budget, uppföljning och dokumentation. Denna släpphänthet manifesteras bland annat genom användning av arkitekt på löpande räkning för design av vindskydden, skriver revisorerna bland annat i sin redogörelse för år 2019.

Där slår de också fast ännu en gång att det inte med säkerhet går att fastställa kostnaden för vindskydden. Svårigheterna att få en tydlig bild av ansvarsfördelningen gör att revisorerna finner samtliga tre nämnder ansvariga för den uppkomna situationen. Därför får alla tre en anmärkning av revisorerna.

Kommunfullmäktiges presidium föreslog fullmäktige att följa revisorernas förslag. Men fullmäktige lyssnade mer till invändningarna från kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden som inte ansåg att de gjort sig förtjänta av anmärkning. Hela ansvaret föll därmed på miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Debatten handlade inte särskilt mycket om denna fråga. De flesta av ledamöterna gick som katten kring het gröt och fokuserade mer på att lyfta upp positiva händelser under året och tacka kommunens personal. Det fick efter ett tag Björn Widmark att reagera.

– Vi var de enda som sa nej till vindskydden. Ni andra har misskött detta, men döljer det när ni står här och berömmer varandra, sa han och kritiserade också texten i årsredovisningen för att vara skönmålande.

Björn Widmark (FV) tyckte att övriga i fullmäktige ägnade sig för mycket åt att berömma varandra istället för att debattera vindskydden och kommunens, som han beskrev den, katastrofala ekonomi. Foto: Urban Önell

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, förklarade dock att han välkomnade granskningen av vindskydden som han själv också bett revisorerna att göra när han fått kännedom om hur det stod till med projektet. Då stoppades också fortsatt utbetalning av medel till byggnationerna.

– Jag drog i nödbromsen direkt. Det var det mest ansvarsfulla vi då kunde göra, sa Kenny Hansson.

Han uttryckte tacksamhet till Sparbanksstiftelsen som gick in och delfinansierade det tredje vindskyddet, men riktade viss kritik mot revisorerna för att de inte reagerat tidigare unde de fyra år projektet pågick.

Kenny Hansson välkomnade revisorernas granskning, men tyckte att de kunde ha reagerat tidigare. Foto: Berit Önell/Arkivbild

Ingen invände mot att fullmäktige skulle ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden en anmärkning.

Kommunstyrelsen försvarade sig

Erik Berg (M) föreslog däremot att kommunstyrelsen skulle slippa anmärkning för “de beryktade vindskydden”.

I sitt svar till revisorerna skriver kommunstyrelsen att kritiken är alltför svepande och hävdar att det inte var kommunstyrelsen som skulle se till att Hovdala vandringscentrum kom till stånd, den hade bara beviljat medel för ändamålet. Kommunstyrelsen betonar också att ansvaret för natur- och friluftsrådet, med tjänstemän från de tre förvaltningarna, redan 2012 överfördes från kommunstyrelsen till dåvarande byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bestrider att vindskyddsprojektet skulle vara ett samarbete mellan tre nämnder och hävdar att dess uppsiktsplikt över övriga nämnder inte innebär att den har några maktmedel.

Lars Johnsson (M) och hans kommunstyrelse fick anmärkning av revisorerna, men slapp undan i kommunfullmäktige. Foto: Urban Önell

Slutligen hänvisar kommunstyrelsen till att förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut att inte ge tidigare kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) ansvarsfrihet för 2012. Han nekades ansvarsfrihet på grund av att han 2010 utan fullmäktiges godkännande tecknat avtal med Kunskapsporten om trygghetsboendet Pärlan. Förvaltningsrätten ansåg att ansvarsfriheten inte kunde upphävas för ett tidigare år som inte omfattades av revisionen 2012. Det hjälpte inte att frågan inte kunnat belysas tidigare på grund av att handlingarna inte diarieförts. Den här gången handlar det inte om ansvarsfrihet, men kommunstyrelsen anser att samma princip bör gälla och revisorernas granskning bara gälla kommunstyrelsens agerande under 2019.

Erik Berg fick med sig alla partier i fullmäktige utom Folkets väl som begärde votering och också reserverade sig mot beslutet. Voteringen slutade med 3 röster för att kommunstyrelselsen skulle få anmärkning och 17 emot. Övriga 13 av de 22 närvarande röstade inte på grund av jäv.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson föreslog sedan att kultur- och fritidsnämnden också skulle slippa anmärkning. Även här var det enbart FV som protesterade. Björn Widmark var frän i tonen.

– Jag kan förstå att ni tycker att det ser illa ut med en anmärkning. Men det är er smutsiga byk ni försöker rentvätta på detta äckliga sätt, sa han.

Den voteringen slutade för kultur- och fritidsnämndens del med fem röster för anmärkning och 27 emot. En ledamot avstod från att rösta. FV reserverade sig.

Vice ordförande Patrik Jönsson (SD) höll i klubban eftersom ordförande Douglas Roth (M), som är 70+ följde Folkhälsomyndighetens råd om att vara hemma. Övriga i presidiet är, från vänster, andre vice ordförande Iréne Nilsson (S), kommunsekreterare Louise Davidsson och tillfördnade kanslichefen Magnus Gjerstad, även kommunjurist. Foto: Urban Önell

Kultur- och fritidsnämnden menar i sitt skriftliga svar på revisorernas anmärkning att den inte varit inblandad i processen med att “växla upp” kommunstyrelsens budget för projektet och inte heller att använda arkitekt på löpande räkning. Förvaltningen har bland annat haft ansvar för att ansöka om bygglov och ansvara för att ta in offerter. Dock kom inga anbud, vilket ledde till att vindskydden byggdes i egen regi, utan att något politiskt beslut fattades om det. För kultur- och fritidsförvaltningen hörde vindskydden till uppdraget att sköta drift och underhåll för olika vandringsleder. En del av kostnaderna för vindskydden ligger här, exakt hur mycket har inte gått att reda ut.

Barn- och utbildningsnämnden fick anmärkning av ett enigt kommunfullmäktige. Anledningen till revisorernas kritik var ännu ett stort underskott, denna gång på 32 miljoner kronor, främst på grund av att de höga kostnaderna för särskilt stöd inte minskat. Revisorerna ansåg även att den ekonomiska rapporteringen och analysen av kostnaderna var för svaga.

80,3 miljoner plus tack vare
avkastning på pensionsmedel

Kommunens årsredovisning för 2019 visade ett resultat på 80,3 miljoner kronor, tack vare en avkastning på pensionsmedel på 116,8 miljoner kronor. Nämndernas underskott uppgick till totalt 42,8 miljoner kronor. Förutom barn- och utbildningsnämnden hade socialnämnden ett större underskott på minus 10,5 miljoner kronor. Tekniska nämnden hade ett minus på 3,0 miljoner kronor och kommunledningsförvaltningen ett minus på 1,9 miljoner kronor. Omsorgsnämnden gick plus 2,8 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter minskade med 5,7 procent, främst på grund av minskade statsbidrag från Migrationsverket, medan kostnaderna ökade med 2,6 procent.

Kommunen uppfyllde inte på långt när sitt eget mål om god ekonomi. För att målet ska nås ska verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna vara lägre än 99 procent. 2019 var nettokostnadsandelen 103,6 procent. För att nå målet utifrån nuvarande skatteintäkter krävs en minskning av nettokostnaderna med 141 miljoner kronor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se