torsjö live vers2

Historiska byggnader rivs för tillfällig p-plats

Historiska byggnader rivs för tillfällig p-plats

Hjortska magasinet och Gula villan intill det nedbrunna godsmagasinet vid Götagatan i Hässleholm ska rivas, trots bebyggelseantikvariens avrådan och trots att magasinet kommer att pekas ut som bevaransvärt i kommunens kommande kulturmiljöplan. Området ska istället användas som tillfällig parkeringsplats, i strid mot detaljplanen. Det har en oenig miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutat.

Tekniska nämnden har en tid arbetat för att få till stånd en tillfällig parkeringsplats som ska ersätta parkeringsplatser som försvinner när det kommunala bolaget Hibab bygger kontor till Skånetrafiken på Norra Stationsområdet. Kommunstyrelsen har redan beviljat 2,25 miljoner kronor till rivningen och en miljon kronor till parkeringen av försäkringspengar efter branden i godsmagasinet.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Hjortska magasinet är den äldsta byggnaden på stationsområdet, enligt uppgift byggd 1907. I Gula villan, byggd i slutet på 1910-talet, fanns övernattningsrum för tågpersonal.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa ja till rivning av Hjortskan till höger och Gula villan. Syftet är att hjälpa Hibab med 228 tillfälliga parkeringsplatser för en miljon kronor eftersom det försvinner parkeringsplatser när Skånetrafikens kontor byggs på Norra Station. Foto: Berit Önell

Regionmuseets utredning av byggnadernas kulturvärden visar att det finns ett visst värde, främst lokalt, samhällshistoriskt och miljömässigt. Det har dock minskat sedan det stora godsmagasinet totalförstördes i branden i augusti 2019. Regionmuseet anser att kulturvärdena inte är av sådan art att man motsätter sig en rivning. Däremot rekommenderas att kulturarvet bevaras på andra sätt genom att på något sätt berätta hur områddet tidigare använts och genom att material och detaljer från byggnaderna tillvaratas innan de rivs. Det gäller exempelvis ursprungliga innerdörrar och fönster, smidesräcken och trappstenar från Gula villan. I Hjortska magasinet, som bland annat använts som trävarulager, kan fast inredning, såsom hyllor med fack för detaljer vara intressanta.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän ansåg inte att rivningslov borde beviljas för byggnaderna. Deras bedömning är att bevarandevärdet snarare ökat efter att godsmagasinet brann ner. Tekniska förvaltningen anser att byggnaderna borde rivas för att förhindra ytterligare brand nära järnvägen. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen påpekar dock att godsmagasinet låg kloss an järnvägen. Hjortska magasinet ligger som närmast cirka 16 meter från järnvägen och 25 meter från de spår som utgör riksintresse.

– Både de nu aktuella byggnaderna och det nedbrunna magasinet stod på platsen i mer än 100 år utan att orsaka olägenhet för järnvägen innan branden utbröt, skriver förvaltningen och hänvisar till att många andra byggnader i så fall ligger för nära järnvägen.

Ett yttrande från kommunens bebyggelseantikvarie i maj vägdes också in i bedömningen.

– De har sociala och lokalhistoriska värden som är tillräckligt stora för att inte rivas till förmån för en parkering, skriver bebyggelseantikvarien Ingela Karlsson Blomén.

Hon konstaterar att Gula villans funktion som så kallad överliggarbostad är ovanlig.

– Även om godsmagasinet brunnit och inte längre finns anser jag att det som finns kvar av den epok som grundlade staden är värt att bevara, rusta upp och använda på ett lämpligt sätt, kanske en utställning om järnvägens betydelse för staden, skriver hon.

Förslaget till kulturmiljöplan för Hässleholms stad säger att Hjortska magasinet är bevaransvärt. Bedömningen av Gula villan är inte klar ännu.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Paul Thurn (SD) föreslog att rivningslovet skulle beviljas och fick stöd av alla utom S och FV. Camilla Lindhoff (S) ville ha återremiss för att få in ett yttrande från Trafikverket och Jonas Klein (FV) yrkade avslag enligt förvaltningens förslag. Men det blev alltså ett ja till rivningslov. Jonas Klein reserverade sig mot beslutet.

Detaljplanen har inga bestämmelser om bevarande- eller skyddsvärde, men säger att fastigheten ska användas till järnvägsändamål. En parkeringsplats strider därför mot planen. Nämnden beslöt trots det om tidsbegränsat bygglov för 228 parkeringsplatser i fem år, bland annat med motiveringen att ett allmänt intresse tillgodoses. Jonas Klein yrkade avslag även på detta.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se