Gruppen-3a-328x120

Vill ha kvar avloppsledning i Finjasjön

Vill ha kvar avloppsledning i Finjasjön

Avloppsledningen från Sjörröd föreslås fortsatt gå längs Finjasjöns strand, och därmed i sjön under en stor del av året. Va-bolaget Hässleholms vatten har ansökt om bygglov för en ny pumpstation vid Ormanäs där avloppsvattnet pumpas upp till reningsverket. Det förutsätter att vattnet från Sjörröd fortsatt leds längs stranden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan beviljas och avfärdar grannen Linus Jepssons synpunkt att det hade varit bättre att dra ledningen via gamla Sjöstugan upp till reningsverket från Sjörröd, så som det var tänkt från början.

Alltfler bostäder har kopplats på det undermåliga ledningsnätet. Hässleholms vatten har nu gjort en större utredning om hur pumpstationerna och ledningarna i området ska förbättras. Där ingår att Ormanäs pumpstation rivs och en ny, större och högre, byggs på samma ställe. En helt ny pumpstation på andra sidan Hovdalavägen har redan fått bygglov.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ormanäs pumpstation har funnits på platsen i cirka 40 år. Stadsbyggnadskontoret menar därför i sin tjänsteskrivelse inför onsdagens sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden att marken redan är ianspråktagen för verksamheten. Området ligger inom strandskyddsområde och värdefulla områden klass 2 enligt Grönplan Hässleholm 2002. I översiktsplanen är det utpekat som särskilt värdefull natur- och rekreationsmiljö klass 1.

Hässleholms vatten söker rivningslov för att riva Ormanäs pumpstation och bygglov för att bygga en ny pumpstation på samma plats samt höja marken med drygt två meter. I samband med översvämningarna i vintras förstärktes vallen kring pumpstationen och vägen höjdes.

Linus Jepsson anser att vallen kring den nya pumpstationen är onödigt bred i förslaget och befarar att det innebär att ett antal klibbalar måste fällas, vilket i sin tur innebär att resten av träden faller för att de blir utsatta för vinden.

– Att man åtgärdar ledningsnät och pumpstation som sådan är ju mycket bra så jag försöker ej vara besvärlig, hoppas bara på så liten påverkan på naturen som möjligt, skriver han.

Han menar att det skulle innebära betydligt mindre påverkan att dra ledningarna den kortare sträckan från Sjörröds östra del längs vägen, över gamla Sjöstugans mark och direkt till reningsverket.

– Ledningen skulle lagts där från början. Anledningen att den drogs som den gjorde var att Sjöstugan skulle få bättre fall till sina toaletter utan att betala för att pumpa. Men det var ju inte logiskt att dra ledningen genom sumpmark och under vattennivån. Den ligger direkt i sjön under större delen av året då det är översvämmat. Egentligen ligger den väl i vatten året om eftersom grundvatten står så högt. Det var inte den optimala lösningen och Sjöstugan finns inte längre, säger han.

Han betonar att det inte är någon natur som skadas om ledningen dras denna väg.

– Problemet är bara att kommunen lagt en olaglig tipp där och vägrar sanera den, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer enligt tjänsteskrivelsen att förslaget inte utgör en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare att bygglov inte kan beviljas.

– Att dra om ledningen för att finna en placering längre bort från stranden, skogen och vandringslederna skulle sannolikt innebära mer skada och större ingrepp i naturen än nuvarande förslag, skriver miljö- och stadsbyggnadskontoret.

En annan granne har inga synpunkter på själva pumpstationen, men har fått en ny infart efter att ha påtalat att den gamla inte går att använda längre. Hässleholms vatten har redan fyllt upp vägen till högre nivå när invallningen kring pumpstationen förstärktes i samband med översvämningen i vintras. Dessutom har en del av fastigheten tagits i anspråk av Hässleholms vatten, något som fastighetsägarna får intrångsersättning för.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår också att nämnden beslutar om dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen måste dock godkänna detta. Länsstyrelsen har enligt tjänsteskrivelsen inte fått ta del av ett tidigare delegationsbeslut om strandskyddet.

Marknivån ska enligt förslaget höjas med drygt två meter och själva pumpstationen bli en meter högre än idag, totalt drygt tre meter hög.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se