Gruppen-3a-328x120

IVO säger ifrån om besöksförbud

IVO säger ifrån om besöksförbud

Hässleholms kommuns olagliga besöksförbud på äldreboendena har nu lett till ett påpekande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förbudet övergick dock efter en dryg månad den 30 november till en så kallad skarp avrådan från besök.

Besöksförbudet kom till IVO:s kännedom genom ett klagomål från anhöriga på förhållandena på Högalidshemmet under pandemin. Dessa frågor lämnas dock till kommunens omsorgsnämnd för utredning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
IVO uppmärksammade det olagliga besöksförbudet efter klagomål från anhöriga till en boende på Högalidshemmet. Foto: Henrik Andersson

Efter att det nationella beslutet om besöksförbud upphävts den 1 oktober ökade smittspridningen snabbt på äldreboendena i Hässleholms kommun., liksom på många andra håll. Den 28 oktober beslöt kommunalråden om ett besöksförbud, trots att Socialstyrelsen meddelat att det var olagligt för kommuner och regioner att införa egna besöksförbud.

Frilagt och andra medier lyfte upp frågan, men kommunen höll fast vid förbudet tills anmälan om Högalidshemmet gjordes. Den 23 november beslöt omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp att ändra förbudet till en skarp avrådan. En vecka senare upphävdes förbudet. Ungefär samtidigt kom en dom från förvaltningsrätten i Stockholm som upphävde Stockholms stads besöksförbud med omedelbar verkan eftersom det var olagligt.

Efter ett regeringsbeslut den 19 november har Folkhälsomyndigheten sedan den 3 december möjlighet att vid behov införa lokala besöksförbud. Detta är idag den enda lagliga möjligheten att hindra besök på ett äldreboende. Men något sådant beslut finns inte för Hässleholms kommun.

Den enskildes hem

– IVO vill påtala att det inte finns något stöd i lag eller förordning för nämnden eller kommunen att förbjuda de som bor på ett särskilt boende att ta emot besök, skriver tillsynsmyndigheten nu till Hässleholms kommun.

IVO konstaterar att flera kommuner också har beslutat om besöksstopp på äldreboende. Men dessa gäller inte som förbud utan bör enligt IVO ses som en rekommendation att avstå från att besöka de boende i syfte att minska eller hindra smittspridning.

– Ett besöksstopp kan inte förhindra en person som bor på ett äldreboende att ta emot besök. Det särskilda boendet är den enskildes hem, där han eller hon har rätt att ta emot besökare och det ligger på verksamhetens ansvar att skapa förutsättningar för säkra beslök, skriver IVO och hänvisar till Socialstyrelsens föreskrifter om säkra besök och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden.

Smittspridning från personal

De anhörigas klagomål gällde även smittspridningen på Högalidshemmet där ungefär hälften av såväl boende som personal smittades. De anhöriga begärde att IVO skulle granska de råd som boendet fått av regionens smittskyddsansvariga och de åtgärder som boendet vidtagit för att förhindra smitta från och mellan personal, särskilt om något gjorts för att hålla personal från olika avdelningar åtskilda i gemensamma personalutrymmen, hur arbetet organiserats avseende bemanning och vikarier för undvikande av smitta mellan avdelningar.

Sociala behov

Slutligen ville de anhöriga att IVO skulle granska hur deras närstående fått sina sociala behov tillgodosedda under pandemin. Enligt klagomålet satt personen isolerad på sitt rum sedan minst den 27 oktober och var den 19 november fortfarande tillsagd att inte vistas i allmänna utrymmen, trots genomgången covid-19 som rimligtvis borde gett immunitet.

Högalidshemmets ledning medgav i sitt svar på klagomålet att det på grund av bemanningssvårigheter inte gått att hålla personalen på bara en avdelning. Det gjordes “i största möjliga mån”, liksom vistelse i gemensamma personalutrymmen. Separerade omklädningsrum upprättades efter en tid för att förhindra smittspridning. Extra personalresurser sattes in på samtliga avdelningar under tiden smittspridningen pågick.

Enhetscheferna förklarar att de boende under barriärvård motiveras att stanna i sina lägenheter.

– Personalen har under barriärvården försökt muntra upp och stimulera brukarna genom samtal och regelbundna tillsyner i deras lägenheter, skriver de.

IVO överlämnar nu klagomålet till kommunen.

– Det är ert ansvar att utreda klagomålet, skriver IVO och avslutar ärendet utan krav på redovisning.

Informationen kan dock leda till tillsyn längre fram.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se