torsjö live vers2

Politiker vill sänka snabbtågens hastighet

Politiker vill sänka snabbtågens hastighet

Både kärnalliansen i Hässleholm, det vill säga M, KD och L, och tre lokala centerpartister vill sänka hastigheteen på snabbtågen från 320 till 250 km i timmen. Därmed menar de att spåren enklare kan dras längs den befintliga stambanan och tågen, kanske liknande de franska TGV på bilden, stanna på en station i centrala Hässleholm. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

Snabbtåg i 250 km i timmen istället för 320 km timmen som dras längs befintliga spår. Det är det bästa för Hässleholms kommun enligt moderater, liberaler och kristdemokrater i den styrande kärnalliansen.

– Tidsvinsten överväger inte de negativa ingrepp som måste göras genom en ny och betydligt bredare korridor, säger Robin Gustavsson (KD), i ett pressmeddelande undertecknat även av Agneta Olsson Enochsson (L) och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Tre lokala centerpartister har lämnat in motioner med ett liknande budskap till sin partistämma.

Kärnalliansen är positivt inställd till fler järnvägsspår och snabbare förbindelser. Men de vill prioritera den regionala trafiken och pendlarnas behov. De ser de lokala behoven som mycket viktigare än ändstationerna för de planerade höghastighetstågen, det vill säga storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.

Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell

Kärnalliansen hävdar att om deras önskemål ska tillgodoses innebär det att de nya järnvägsspåren ska byggas för tåg som går i maximalt 250 km i timmen. Istället för 320 km i timmen – vilket regeringen beslutat ska vara utgångspunkten.

Med sänkt hastighet kan de nya spåren till stor del löpa parallellt med den befintliga stambanan. Då blir det mindre värdefull natur och jordbruksmark som måste offras för att förverkliga projektet. Även färre fastigheter kommer att behöva rivas.

För Hässleholms kommuns del handlar det bland annat om att kärnalliansen vill värna områdena omkring Hässleholmsgården och Hovdala. Även Sösdala riskerar att drabbas om det aktuella förslaget på dragning av höghastighetsbanan realiseras. Det kan leda till järnvägsspår på båda sidor om samhället.

Trafikverkets östliga korridor för sträckningen av höghastighetsjärnvägen innefattar skogsområdet i östra kanten av Hovdalaområdet, mellan Äspehöjden och Hovdalavägen. En anslutning till den östvästliga Skånebanan föreslås vid Hässleholmsgården och Sösdala riskerar bli instängt mellan två järnvägar.
Agneta Olsson Enochsson (L) befarar att snabbtågsprojektet ska tränga ut andra infrastruktursatsningar. Foto: Berit Önell

I pressmeddelandet från Kärnalliansen uttrycker Agneta Olsson Enochsson (L) också en oro för att snabbtågsprojektet ska tränga ut andra infrastruktursatsningar.

Centerpartiet, som inte ingår i Kärnalliansen, har i rikspolitiken anslutit sig till regeringens linje om snabbtågsbanor för 320 km i timmen.

Nu tycker tre lokala centerpartister i Hässleholms kommun, Johan Hammarqvist, Mats-Ola Persson och Mårten Nobin, att den saken ska omprövas. De har skrivit två motioner till partistämman, med lokal respektive nationell utgångspunkt. Trions argumentation ansluter till tankarna i kärnalliansens pressmeddelande. Det är i dagsläget oklart hur resten av partiet, både lokalt och på riksnivå, ställer sig till motionerna.

Fullmäktigeledamoten Johan Hammarqvist är en av de tre lokala centerpartisterna som motionerar till partistämman. Foto: Urban Önell

Motionärerna hävdar att 250 km i timmen är att föredra och är en mer realistisk utgångspunkt, eftersom kostnaderna för bygget och de ingrepp som blir följden blir mindre kännbara.

”Man möjliggör även att maximera den nya järnvägens samhällsnytta med att stationer placeras i centrumlägen i Hässleholm och Lund”, skriver de tre centerpartisterna.

De konstaterar också att med lägre hastighet kan man ta större hänsyn till miljön och påminner om den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen antog 2017 med målet att producera mer svenska livsmedel. Värdefull jordbruks- och skogsmark ska då, enligt motionärerna, inte offras i onödan för önskemålet om högsta tänkbara hastighet.

Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se