torsjö live vers2

Fibersatsning och lokaleffektivisering får underkänt

Fibersatsning och lokaleffektivisering får underkänt

Hanteringen av fibersatsningen får underkänt igen. Foto: Urban Önell

Revisorerna underkänner kommunstyrelsens hantering av både fiberverksamheten och reduceringen av lokalytor som var nära att leda till en formell anmärkning. Omsorgsnämndens pandemiåtgärder får viss kritik och revisorerna påtalar också brister i införandet av ett nytt ekonomisystem.

På måndag kväll står årsredovisningen för 2020 på kommunfullmäktiges dagordning, liksom revisionsberättelser och ansvarsprövning. Kommunens förtroendevalda revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, alla nämnder och bolag och enskilda ledamöter.

Men kritiken mot kommunstyrelsen är skarp på flera punkter. Det bedöms allvarligt att kommunstyrelsen först under 2020 börjat verkställa kommunfullmäktiges beslut från juni 2019 om att på tre år spara 27 miljoner kronor på minskade lokalytor.

– Kommunens lokalförsörjningsprocess är av tradition inriktad på utökning av lokaler, inte minskning av den totala lokalytan, skriver revisorerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De konstaterar att ansvarsfördelningen är oklar. Visst ansvar ligger här på tekniska nämnden, men alla nämnder har en del av ansvaret. Kommunstyrelsen har dock det övergripande ansvaret. En tjänst som fastighetsstrateg har flyttats från tekniska kontoret till kommunledningen, men inte fått de befogenheter som krävts.

– Det uppstår omedelbart osäkerhet i ansvarsfrågan när kommunen ska genomföra förändringar, skriver revisorerna.

Den hyresmodell som kommunen har motverkar direkt effektiviseringen av lokalanvändningen eftersom hyreskostnaden kompenseras oavsett.

– Vi är återigen i situationen av att kommunen först efter hand inser komplexiteten i olika frågor, skriver revisorerna.

Bland de få byggnader som minskade kommunens lokalytor 2020 fanns Hjortska magasinet till höger och Gula villan samt resterna av det nedbrunna godsmagasinet som alla revs. De ersattes av en tillfällig parkeringsplats för en miljon kronor.

För 2020 var målet att spara tre miljoner kronor, men det blev bara en miljon. Redovisningen av lokalytorna är så motsägelsefull att det inte går att förstå hur mycket som effektiviserats. Det finns två sammanställningar och det skiljer hela 8 000 kvadratmeter mellan dem. Ingen av dem tar upp vilka lokalytor som tillkommit och de redovisar inte heller de kommunala bolagens lokaler, vilket revisorerna ser som absolut nödvändigt.

– Att avträda lokaler för att hyra nya av ett kommunalt bolag, kan inte ses som en besparing, såvida inte hyreskostnaden sjunker. Allt annat gör att besparingsarbetet saknar trovärdighet, skriver de.

De anser inte heller det acceptabelt att köpa en fastighet för att kunna säga upp externa hyreskontrakt.

Externa krafter har fått anlitas för att bedöma fastighetsbeståndet eftersom tekniska nämnden varken haft statusbedömningar eller underhållsplaner.

– Frågan har den digniteten att revisorerna övervägt att rikta allvarlig kritik i form av anmärkning mot kommunstyrelsen. Hanteringen av frågan kännetecknas av senfärdighet, svag handlingsförmåga och avsaknad av helhetsgrepp, skriver revisorerna.

Men det blev ingen formell anmärkning eftersom det nu är ett åtgärdsprogram på gång.

Revisorerna tar åter upp tekniska nämndens försäljning av sina lokaler på Läreda där sex butikskedjor nu är på väg att etablera sig, bland annat Biltema. Någon samlad bedömning av kostnader och intäkter hade inte gjorts innan revisorerna begärde en översikt som visade på ett underskott på två-tre miljoner kronor, vilket är betydligt mindre än befarat. Revisorerna anser att nämnden omgående ska göra en efterkalkyl.

Tekniska nämnden fick en anmärkning av revisorerna för 2019 på grund av förlustaffären där lokalerna såldes för 10 miljoner kronor och flyttkostnaderna budgeterades till 30 miljoner. Hur stort underskott det i slutänden blev har hittills inte gått att utreda eftersom underlag saknats Foto: Lotta Persson

Förra året undgick kommunstyrelsen med nöd och näppe att få en anmärkning för fibersatsningen som den är ansvarig för. Även denna gång blir det kritik för omfattande brister. Bedömningen är att verksamheten fortfarande inte styrts upp tillräckligt, trots de stora summor som investeras. Kommunstyrelsen har ännu inte ställt krav på internkontrollplan och riskanalyser. Den kalkyl som fiberverksamheten använder saknar fortfarande känslighetsanalyser för kostnader och intäkter.

Kommunstyrelsen har trots tidigare revisorskritik inte tillräckligt styrt upp den kostsamma fibergrävningen. Foto: Berit Önell

– Vår grundläggande kritik är att kommunstyrelsen släppt styrningen av en så kostsam verksamhet och framförallt inte följt kostnadsutvecklingen med krav på mer omfattande prognoser och starkare intern kontroll, skriver revisorerna.

Dock har den tidigare organisationsförändringen i verksamheten börjat ge resultat och nyckeltal för maxkostnad av nedgrävning av fiber har tagits fram.

För pandemihanteringen får kommunstyrelsen godkänt. Omsorgsnämnden får däremot kritik för brister som delvis funnits tidigare, men blivit tydliga under pandemin. Det gäller bland annat dålig följsamhet till hygienrutiner och korttidsboendena utan toalett och dusch på varje rum. Etableringen av en särskild covidenhet tog alldeles för lång tid.

– Under lång tid stod kommunen utan möjlighet att bedriva effektiv barriärvård. Då omsorgsnämnden har varit medveten om riskerna med ej ändamålsenliga lokaler för barriärvård borde de ha agerat tidigare, skriver revisorerna.

Revisorerna konstaterar att kommunen inte kunde bedriva effektiv barriärvård på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. 18 av 20 vårdtagare smittades av covid-19 och 10 avled. Foto: Berit Önell

De gör bedömningen att många av omsorgens åtgärder var mer passiva än proaktiva. Men med tanke på de många osäkerhetsfaktorerna i en okänd pandemi blir bedömningen ändå att omsorgsnämnden agerat med allvar i syfte att minska smittspridningen bland vårdtagare och personal.

– Samtidigt förväntar vi oss att omsorgsnämnden agerar kraftfullt för att säkerställa insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, skriver revisorerna.

De bedömer också att styrningen inte fungerade när det nya ekonomisystemet infördes. Spårbarheten blev bristfällig när det saknades ansvariga för avstämning av olika konton efter migrering och dokumentationen av genomförda kontroller var otillräcklig. Problemen ledde till att årsbokslutet blev kraftigt försenat.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se