torsjö live vers2

Fler har överklagat köpet av Brännmästaren

Fler har överklagat köpet av Brännmästaren

Enligt de överklagande är kommunens köp av fastigheten olagligt eftersom priset är ett överpris och därmed att betrakta som ett stöd till en enskild näringsidkare. Foto: Urban Önell

Ytterligare två personer har överklagat kommunens köp av fastigheten Brännmästaren 7 som tidigare hyrdes ut till postterminalen. Båda hävdar att köpeskillingen är ett överpris och att köpet därför strider mot kommunallagen. En av de klagande är Ernst Herslow (FV), ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Den andre är jurist.

Totalt fyra personer har nu överklagat beslutet som fattades av kommunfullmäktige den 29 mars.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Båda de senast klagande citerar en paragraf i kommunallagen som förbjuder individuellt stöd till enskilda näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl.

– Enligt fast praxis utgör en kommuns köp av en fastighet av en näringsidkare till överpris ett sådant riktat stöd, skriver juristen.

De två utförliga värderingar som kommunen beställde inför köpet visar enligt överklagandena att det handlar om ett överpris. Den ena kom fram till ett värde på 14 miljoner kronor och den andra bedömde att fastigheten var värd 18 miljoner kronor.

Juristen påtalar att såväl kommunledningsförvaltningen som tekniska förvaltningen och ekonomikontoret avstyrkte den tilltänkta affären på grund av att köpeskillingen var för hög och att kommunen inte har behov av lokalerna. Det framgår inte heller hur köpeskillingen har beräknats och användningsområdet har inte närmare preciserats.

– Det har inte framkommit något som tyder på att de aktuella värdeutlåtandena skulle vara felaktiga. Vid sådant förhållande får det anses utrett att fastigheten förvärvats till ett avsevärt överpris, skriver juristen i sitt överklagande och konstaterar att några synnerliga skäl för förvärvet inte framkommit.

Kommunledningsförvaltningen har genom kommunjurist Magnus Gjerstad dessutom varnat för att risken är stor att köpet är olagligt. Ernst Herslow citerar Gjerstads utlåtande som fokuserar på en annan paragraf i kommunallagen om att en kommun enbart ska ha hand om angelägenheter av allmänt intresse.

– Eftersom en kommun inte får lämna understöd till enskilda kommunmedlemmar då detta inte anses vara av allmänt intresse, torde beslutet om detta köp där priset ligger i princip dubbelt så högt jämfort med marknadsvärdet vara olagligt, skriver Herslow i sitt överklagande.

Han tar även upp att det inte finns synnerliga skäl att lämna stöd till den enskilde näringsidkaren eftersom kommunen enligt tekniska förvaltningens utredning inte har något behov av fastigheten Brännmästaren 7.

Kommunen ska yttra sig över överklagandena senast den 10 maj.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-12 Köpet av Brännmästaren överklagat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se