logga-ligg-tjock

Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

Barnfamiljerna vill inte att cykelvägen blir gata för biltrafik och eventuell genomfartstrafik på deras lugna återvändsgränd, från vänster Simon och Emelie Alqvist med barnen Dexter och Juno, Charlotte och Jesper Lysmo med sonen Alexander och hunden Lukas. Foto: Berit Önell

Cykelvägen mellan Spiggvägen och Sjöstugevägen i Sjörröd kan bli gata för biltrafik. Förändringen ingår i förslaget till detaljplan för reningsverket, men de flesta av de boende har inte fått information eftersom kommunen bara räknar fastighetsägare med gräns mot planområdet som sakägare. Många är nu kritiska och kräver att kommunen tar hänsyn även till deras synpunkter.

– Vi köpte huset lite för att det ligger på en återvändsgränd. Vi har små barn som är ute och leker, att det skulle bli en genomfartsled är inget som vi ser fram emot direkt, säger Emelie Almqvist.

Stadsbyggnadskontoret hävdar att förslaget inte ska genomföras, syftet är bara att kommunen ska få ansvar för skötseln av sträckan som idag står som “folkparksändamål”. Men den sköts redan av kommunen. Förslaget öppnar dock för genomfart och nya bostäder. Flera boende är övertygade om att det också är syftet. Både kommunen och en före detta politiker äger tomtmark vid cykelvägen.

En detaljplan är juridiskt bindande och kan inte snabbt ändras. Men arbetet med reningsverkets detaljplan har nog pågått rekordlänge, sedan 2012 då Hässleholms vatten ansökte om den. Efter samrådet där yttrande kan lämnas till och med söndag, den 12 september, ska kommunen gå igenom alla synpunkter från sakägare och skriva en samrådsredogörelse. Den som inte framför sina synpunkter nu eller i nästa skede, granskningen, har inte rätt att överklaga beslutet om antagande av planen som fattas av kommunfullmäktige.

Även de få på Spiggvägen som fått information om detaljplaneförslaget utskickad från kommunen kan lätt missa att något är på gång med cykelvägen. Kartan är svårtydd och texten avslöjar ingenting om avsikten. Den som tar sig tid att läsa hela planförslaget på kommunens hemsida eller ĺyckas ta sig in i stadshuset för att titta på utställningen där, kan hitta en karta där det är tydligare att cykelvägen ska bli gata. Men förändringen nämns inte med ett ord i planbeskrivningen.

Ett tiotal villor är direkt berörda om cykelvägen blir gata och öppnas som genomfart. Om den förblir stängd vid vändplatsen och boende i eventuella nya hus hänvisas till Sjöstugevägen får de en trafikfarlig utfart på Sjövägen nära en kurva strax innan Sjörrödsrondellen.

Kartan över detaljplaneförslaget i utskicket från kommunen är inte så tydlig. Cykelvägen ligger uppe i vänstra hörnet där det står ”gata” med bleka bokstäver.

De som Frilagt träffar har fått intrycket att kommunen försöker smyga igenom någonting utan att de ska hinna protestera.

– Det är nästan som att de ville gömma det. Planen handlar ju om något helt annat. Man tror att det gäller reningsverket och dem som bor närmast det, säger Emelie.

Hon konstaterar att även om kommunen inte har för avsikt att göra om cykelvägen just nu, så ger detaljplanen den rätten.

– Den öppnar upp för framtiden, säger Emelie.

Idag tycker hon att det känns säkert att låta barnen, femåriga Juno och sjuårige Dexter, träna på att cykla till vändplatsen.

Hennes man Simon säger att det blir stor skillnad om andra än de boende börjar röra sig här.

– Jag är själv uppvuxen på en återvändsgränd. Jag vill att mina barn också ska få ha det så och inte behöva vara oroliga för trafiken, säger han.

De har skickat in ett yttrande till kommunen där de både motsätter sig förslaget och hävdar att de är sakägare eftersom de påverkas av förändringen.

Även Charlotte och Jesper Lysmo säger att en av anledningarna till att de köpte hus här var att det är en återvändsgränd. De brukar promenera på cykelvägen med hunden Lukas och sonen Alexander, snart elva månader.

– Vi vill såklart inte ha mer trafik, säger Charlotte.

Det är oftast ingen biltrafik på Spiggvägen, mer än till de få husen. Foto: Berit Önell

När hon fått kännedom om planförslaget i somras skrev hon några frågor till handläggaren Andreas Ask och fick så småningom svar. Han hävdar där att huvudsyftet är att kommunen ska ta över skötseln. Han bekräftar att förslaget ger möjlighet att använda hela området “gata” för biltrafik, men skriver också att vändplatsen tillhör en annan detaljplan som inte ändras nu. Han skriver: “Jag vet dock inte hur sannolikt det är att cykelbanan byggs om för biltrafik eftersom det inte finns fler bostadsfastigheter att ansluta”. Han instämmer i att syftet med planläggningen av gatan inte uttryckts särskilt tydligt i handlingarna.

Charlotte Lysmo har i sitt yttrande till kommunen citerat Boverkets information där det står att just om planen förutsätter genomfartstrafik kan fastighetsägare utanför planområdet vara sakägare. Hon skriver att hela gatan borde informeras då förslaget innebär att Spiggvägen inte längre kommer att vara återvändsgata. Hon efterlyser på nytt orsaken till att kommunen vill göra om cykelvägen till gata och påpekar också att risken för inbrott ökar om tjuvarna inte behöver vända i slutet av gatan utan har två vägar ut.

– Jag är rädd att även de som bor längre ner kommer att använda Spiggvägen som utfart om cykelvägen öppnas, säger hon.

Dessutom påtalar de boende att många barn som cyklar till skolan riskerar att hamna på ett mer trafikerat stråk.

Jesper säger att det viktigaste är att det förblir återvändsgränd vid Spiggvägen. Om det blir gata och fler villor gör egentligen mindre.

Det var Ove och Laila Fors, som bor intill cykelvägen och har gräns mot planområdet, som först reagerade och började prata med grannarna. De har inte dator, men var i stadshuset och tittade på utställningen.

Lena Risberg, som är engagerad i grannsamverkan i området, tog initiativet att mejla alla berörda grannar och uppmana dem att höra av sig till handläggaren på stadsbyggnadskontoret. Flera ringde också henne och var oroliga.

– De som skulle vilja yttra sig gör kanske inte det om de inte får information, säger hon.

Lena Risberg, här med maken Jerry, kontaktade alla grannar så att de skulle få information. Foto: Berit Önell

Hon förstår att barnfamiljerna vill ha lugn och ro och slippa genomfartstrafik.

– Skissen de skickat ut är helt undermålig. Varför är den inte tydlig? Det är kanske meningen att man ska missförstå, säger hon.

Hon bor själv längre bort, men hoppas att förslaget inte går igenom.

– Det är skamligt om de gör det, säger hon.

Flera boende på Spiggvägen har nu skickat in synpunkter till kommunen.

– Vi ska behålla cykelvägen, det får inte bli någon genomfart, säger Ove Fors bestämt.

Han och Laila har fem barnbarn som kommer på besök och förstår till fullo barnfamiljernas oro. Själva har de bott här sedan 1967.

– Det är mycket mer barn här nu än när vi kom hit, säger Laila.

Ove är övertygad om att syftet med förslaget är att nya bostäder ska kunna ha utfart här.

– Det är första steget för framtida bygge. Man ändrar inte på något som är bra om det inte finns en baktanke, säger han.

– Det är första steget för framtida bygge, tror Ove och Laila Fors. Foto: Urban Önell

Han gissar att här får plats cirka tio villatomter. Han berättar att de tidigare ägarna till den ett hektar stora fastigheten på andra sidan cykelvägen ville stycka av den till villatomter.

– De fick nej för att utfarten mot Sjöstugevägen var olämplig. Det hade blivit för mycket trafik uppe i kurvan på Sjövägen, säger han.

Han tycker att det i så fall hade varit bättre att göra en gata över det så kallade u-området för ledningar på andra sidan om den stora fastigheten där det ändå inte är tillåtet att bygga.

Ove Fors vill också att parkområdet nedanför hans fastighet och en obebyggd tomt intill som han arrenderar av kommunen ska förbli park. Där föreslår kommunen nu natur.

– Natur behöver de inte hålla i ordning. Det kommer att växa igen, säger Ove Fors.

Han berättar att han klippt gräset och hållit undan buskar och sly där i 40 år.

Frilagt får bekräftat av miljö- och stadsbyggnadskontoret att den tidigare ägaren ansökte om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, men fick avslag 1995. Några närmare uppgifter eller motivering får vi dock inte ut. Handlingarna har kastats. Enligt förvaltningen gallrades avslagsbeslut på den tiden efter två år.

Kommunen äger två tomter vid cykelvägen, bortanför Oves och Lailas hus. Den ena av dessa har tidigare varit bebyggd. Dessutom har kommunen bakom dessa en större fastighet som går ner mot sjön i en trekant.

Tidigare S-politikern Gaby Moberg och hennes man Tomas köpte 2018 den stora fastigheten vid Sjöstugevägen. Då förespråkade Hässleholms vatten fortfarande ett inre skyddsavstånd där bostäder inte skulle tillåtas inom 300 meter från reningsverkets fastighetsgräns, vilket delvis berörde fastigheten vid Sjöstugevägen. Kanske var det förklaringen till att köpskillingen bara blev en miljon kronor för ett helt hektar mark som skulle vara värt mångdubbelt mer om det kunde avstyckas som villatomter. Det skulle dock kräva en detaljplaneändring eftersom området sedan Sjöstugans dagar fortfarande är avsett för folkpark. Därmed strider den befintliga bostaden också mot detaljplanen.

Cykelvägen från Sjöstugevägen. Mobergs stora fastighet ligger till höger. Foto: Berit önell

Gaby Moberg var själv med och tog fram Hässleholms vattens policy för skyddsavstånd 2008 då hon var ledamot i det dåvarande kommunala bolagets styrelse. Hon var samtidigt ledamot i byggnadsnämnden och satt kvar där när ansökan om detaljplan för reningsverket kom in 2012. Efter att hon avgick från byggnadsnämnden 2014 har hon inte haft några politiska uppdrag.

2019 inledde kommunen det mer aktiva arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan med ändrade skyddsavstånd till reningsverket, där Mobergs fastighet inte längre ingår. Frilagt har förgäves sökt Gaby och Tomas Moberg.

Andreas Ask säger till Frilagt att förändringen vid Spiggvägen mest är en administrativ förändring eftersom det idag inte är aktuellt med folkpark på platsen.

– Det behöver inte betyda att vi ändrar något, säger han.

Att ändra från folkpark till bostäder på Mobergs fastighet är däremot inte aktuellt i nuläget.

– Det är inte i denna detaljplanens syfte, säger Andreas Ask.

Blir det då inte problem om de vill bygga något?

– Jag vet inte.

Ask ser inga motiv för att nu göra om cykelvägen till genomfart även om den blir gata.

– Det blir ingen ny bebyggelse där och alla befintliga bostäder har redan möjlighet till utfart, säger han.

Kunde det då inte lika gärna fortsätta vara cykelväg?

– Vi kanske ändrar det efter samrådet, säger han.

Ingen har lyckats förklara varför cykelvägen föreslås bli gata, däremot att den inte längre ska anges som ”folkpark”.

Enligt Andreas Ask är det inte aktuellt med fler bostäder i området, varken på kommunal eller privat mark.

– Det är inget som planen tillåter. Privata fastighetsägare kan ta initiativ och ansöka om det. Men det är fortfarande nära reningsverket, det är inte säkert att det är lämpligt. Det blir en lite politisk diskussion, säger han.

Han säger även till Frilagt att kommunen ska ta över driften på gatan.

– Det är ett viktigt stråk att säkra upp som allmän plats. Tekniska förvaltningen tyckte att det var motiverat för driftens skull, säger Andreas Ask.

Men Ronny Nilsson, chef för gata och park på tekniska förvaltningen, säger att de inte är tillfrågade.

– Vi har inte sagt något om det. Jag tycker att det är vettigt som det är. Vi sköter cykelbanan och kommer åt den som det är, säger han.

Men han berättar att han och en kollega var på platsen för några veckor sedan efter att en boende hört av sig. Han medger att underhållet är eftersatt.

– Asfalten är dålig, vi kunde lägga på ny beläggning där, säger han.

Enligt Ronny Nilsson har tekniska förvaltningen inte heller önskat att parkmarken ska övergå till natur.

– Vi gör så gott vi kan. Men de boende sköter en del själva när vi inte hinner med, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se