Gruppen-3a-328x120

Höghastighetståg löser den stora bristen på kapacitet

Höghastighetståg löser den stora bristen på kapacitet

INSÄNDARE. Torsten Werner skriver till mig i sin insändare från den 21 oktober där han ifrågasätter klimatnyttan av den nya stambanan för höghastighetståget.

Det finns olika studier och beräkningar som utgår från olika prognoser och antaganden. Klimatnyttan påverkas självklart av hur vi bygger och nyttan blir större om vi kommer i gång med bygget snabbt, bygger för en hög hastighet, har centrala stationslägen, osv.

Självklart innebär alla byggprojekt klimatpåverkan under byggtiden. Men till skillnad från utbyggnad av exempelvis motorvägar leder höghastighetsjärnväg därefter till minskade utsläpp. Klimatnyttan under hela järnvägens livslängd kommer vara mycket större än klimatpåverkan under byggtiden. Trafikverket har gjort en rapport på klimatnyttan av nya stambanor för höghastighetståg som beräknar att järnvägen blir klimatneutral i bästa fall redan 4 år efter att trafiken har startats. Även Kungliga Tekniska högskolans järnvägsgrupp menar att det är rimligt att anta att de nya stambanorna blir klimatneutrala inom ett decennium från trafikstart. Sedan ska banan stå och generera klimatnytta i över 100 år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En viktigt anledning om varför miljöpartiet vill bygga en stambana för höghastighetståg är att lösa den allvarliga kapacitetsbristen som drabbar de södra delarna av den befintliga stambanan. I Skåne behöver vi fler lokala tåg och bättre punktlighet, något som inte går att åtgärda i dagsläget då det inte finns kapacitet på spåren. Genom att bygga en ny bana för höghastighetståg, frigörs kapacitet på den befintliga stambanan. Fler lokala och regionala tåg kan sättas in och punktligheten förbättras samtidigt som det blir tid för underhåll av spåren. Genom att bygga ut kapaciteten kan också godstransporter flyttas från motorvägar till järnvägen.

Hastigheten på 350 km i timmen diskuteras också i Torsten Werners insändare. När vi ändå bygger ny järnväg för tåg som ska kunna rulla i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg som kan gå i upp till åtminstone 320 km/h. Det ska byggas på ett sätt som är kompatibelt med befintliga tåg i Sverige och i Europa. Genom att bygga för 320 km/h kan vi korta restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så mycket att inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt och kan konkurreras bort. Detta är inte något som endast gynnar Stockholmarna och Malmöbor. Med bättre lokal trafik och snabba tåg kommer alla skåningar, från Skånes alla hörn, att nå Stockholm på max 3 timmar. Elflyget har inte slagit igenom överhuvudtaget idag och en total omställning av flyget till klimatneutralt ligger långt in i framtiden, om det alls är möjligt. Även om flyget skulle gå på el är det mycket mer energikrävande än höghastighetståg per transporterad person eller ton.

En invändning som lyfts fram är att nya banor skulle innebära sämre framkomlighet i landskapet och innebära ingrepp i naturen. Att istället hantera framtidens transporter genom att bygga motorvägar innebär mycket större negativa konsekvenser. Motorvägar tar större yta i anspråk än järnväg och innebär därmed ett större ingrepp i naturen. Ett dubbelspår på järnväg motsvarar 15 filer bilväg. Dessutom är det möjligt att minska intrånget i naturen och barriäreffekter genom att bygga stambanorna på så kallade landskapsbroar. Sträckan måste diskuteras noggrant och anpassas för minsta möjliga intrång. Att bygga banan vid den befintliga stambanan som Torsten Werner föreslår låter sig inte göras. Byggnationen skulle drabba orter och byar i Skåne med rivning av bebyggelse och dela dessa på ett mycket omfattande sätt och det skulle innebära stora störningar på befintlig tågtrafik under hela byggtiden.

Miljöpartiet vill bygga upp Sverige med tåg som går snabbt och i tid. Vi vill ha modern och miljövänlig teknik för framtidens invånare. Vi vill ha dubbelspår för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund och vidare ut i Europa. Vi vill att Hässleholm ska vara en av tre städer som har ett tågstopp mellan Jönköping och Malmö. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna jobba i Jönköping, bo i Hässleholm och semestra i Berlin, allt på ett klimatvänligt sätt.

Dolores Öhman (gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Hässleholm)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se