Gruppen-3a-328x120

Mindre karantän och distansundervisning

Mindre karantän och distansundervisning

Nu ska enbart personer med arbeten som kräver fysisk närvaro använda de kostnadsfria pcr-testen som beställs via 1177 och hämtas på apotek. Foto: Region Skåne

Karantänsreglerna för den som delar hushåll med en covidsmittad person lättas och pcr-testningen blir bara tillgänglig för personer med symptom och arbete som kräver fysisk närvaro samt vård- och omsorgspersonal. Distansundervisning ska inte längre användas för att minska smittspridning i skolan utan enbart om hög frånvaro bland lärare eller elever försvårar undervisning på plats. Kommunen vädjar också till föräldrar med samhällsviktiga yrken att snarast anmäla detta till rektor för förskola och skola.

De senaste dagarna har de svenska och skånska pandemirestriktionerna ändrats flera gånger. Nya regler presenterades åter på torsdagen vid en gemensam presskonferens för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Budskapet var att smittspridningen är så omfattande och väntas öka så mycket de närmaste veckorna att en stor del av invånarna troligen blir smittade. Konsekvenserna för samhällsviktig verksamhet kan bli allvarliga. Testerna räcker inte till, ändå ökade antalet som testade positivt med cirka 30 procent mellan vecka ett och vecka två. Därför anpassas förhållningsreglerna med ett antal undantag som enligt myndigheterna “inte väsentligen” bedöms öka risken för smittspridning.

Tiden i karantän om en hushållskontakt är smittad minskar från sju till fem dagar för personer utan symptom. Undantag från karantän införs för personer som vaccinerats med tre doser, haft covid-19 de senaste tre månaderna och vid behov även nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet. Dessa får enbart gå till jobb eller skola, inga andra aktiviteter.

Den som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma minst fem dagar, istället för som tidigare sju. De två sista dagarna måste fortfarande vara symptomfria. Detsamma gäller för personer med symptom som inte testat sig. Enbart personer vars arbete kräver fysisk närvaro behöver nu testa sig. Ett positivt snabbtest ska tills vidare gälla och det behövs inget pcr-test. Den som får negativt snabbtest och har symptom måste dock stanna hemma i fem dagar.

Personal i vård och omsorg kan undantas från karantän vid smittad hushållskontakt, men bör då snabbtestas inför varje arbetspass. Denna metod kan även användas på andra arbetsplatser.

Förskolor i Bjärnum och Tormestorp samt fritidshemmet i Tormestorp tvingades stänga sina ordinarie verksamheter i början på veckan på grund av att en majoritet av personalen var sjukskriven eller i karantän. Enbart barn till föräldrar med samhällsviktiga arbeten erbjöds plats.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef.

Barn- och utbildningschef Niklas Persson berättar att förskolan Hattstugan i Bjärnum på måndagen endast hade fyra i personalen på plats.

– Det verkar ha fungerat bra, säger han.

Hur många barn som varit aktuella vet han inte. Förskolans chef Hysnie Ahmeti säger att det än så länge inte är så många. Hon förklarar att hon inte pratar med journalister, men när Frilagt säger att hon i så fall inte kan arbeta inom kommunal verksamhet svarar hon ändå på några frågor.

– Det har varit några barn som behövt barnomsorg, men det har varit lugnt, säger hon.

Hon förklarar att blanketterna som ska fyllas i ännu inte har lämnats in och hänvisar vidare till Niklas Persson.

Han säger att det är förskolechefen som fattar beslut och som vid behov kan be föräldrarna visa intyg från arbetsgivaren. I slutänden är det arbetsgivaren som bedömer om det är nödvändigt att ha personalen på plats i en samhällsviktig verksamhet.

– Det är alltid lite knepigt. Vi förstår att det här inte förenklar för föräldrarna, säger Niklas Persson.

Han har ännu inte fått några frågor om vilka arbeten som ska räknas.

– Beslutet kom lite hastigt, men nu har vi skickat ut till föräldrarna att vi vill ha en dialog för att vara förberedda. Det skulle kunna uppstå en situation där vi måste flytta barn till andra förskolor och besluta vilka som ska vara öppna, säger han.

Han talar om tillit, förtroende och följsamhet. I brevet uppmanas föräldrarna att i första hand försöka hålla barnen hemma om deras förskola eller fritidshem måste stänga. På så sätt minskar risken för smittspridning. Om det finns två vårdnadshavare och bara en arbetar i samhällsviktig verksamhet förväntas den andra ta hand om barnet. Kommunen ber alla som har behov av barnomsorg vid eventuella stängningar att snarast meddela detta till rektor. Syftet är att få en uppfattning om hur stort behovet är, men det antecknas inte vilka familjer det gäller.

Det är MSB:s lista över samhällsviktiga yrkeskategorier som gäller. Det handlar om arbeten inom energiförsörjning, vatten och avlopp, vägar, avfallshantering, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, information och kommunikation, handel och industri med varor som är direkt nödvändiga för övrig samhällsviktig verksamhet, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet såsom rättsväsende, räddningstjänst, tull med mera, socialförsäkring och transporter.

Vilket företag som helst kan alltså inte hävda att dess verksamhet är samhällsviktig.

Inom den kommunala skolan har tre klasser distansundervisning denna vecka: en i Vinslöv, en i Stoby och en på T4 Montessori.

På en skola är personalsituationen orsaken, men för de övriga handlar det om smittspridning i klasserna. Det är inte längre enligt riktlinjerna, men distansundervisningen fortsätter som planerat under fredagen.

– Fattade beslut är fattade, säger Niklas Persson.

Distansundervisning ska inte längre användas för att motverka smittspridning utan enbart om hög frånvaro försvårar undervisning på plats.

Han konstaterar att det inte längre anses effektivt att skicka hem klasser för att minska en smittspridning som finns mer jämnt överallt. På onsdagen fick de skånska skolhuvudmännen information från smittskyddsläkaren om att den tidigare rekommendationen upphör att gälla. Enligt informationsbrevet är risken att den annars leder till ökad frånvaro från närundervisning. Symptomfria elever kan nu gå till skolan med undantag för de som har smittade hushållskontakter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se