torsjö live vers2

Mötesplats för motorburen ungdom i KD:s valmanifest

Mötesplats för motorburen ungdom i KD:s valmanifest

KD:s toppkandidater i Hässleholm, från vänster Stefan Svensson, Simon Berneblad, Christer Caesar och Erika Heil Utbult är redo med ett omfattande valmanifest.

Garanterad plats på äldreboende eller trygghetsboende för alla över 85, fler villor och bostadsrätter, ökad valfrihet i barnomsorg och skola och en egen mötesplats för motorburen ungdom. Det är några av förslagen i ett valmanifest som Kristdemokraterna i Hässleholm presenterade vid en pressträff på tisdagen.

Partiets toppkandidater på valsedeln Christer Caesar, Simon Berneblad, Erika Heil Utbult och Stefan Svensson berättade om sina visioner inför den kommande mandatperioden och sitt valmanifest ”Redo för framtidens Hässleholm!”. Avgående gruppledaren Robin Gustavsson deltog i rollen som valledare.

Valmanifestet innehåller fyra A4-sidor med förslag, uppdelade på fyra huvudområden: trygg vård och omsorg, trygg familj och ett tryggt samhälle, en attraktiv kommun och att stärka skolan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Rätt till äldreboende
för alla över 85

Förstanamnet Christer Caesar, 72, förklarar att partiet vill låta äldre välja sitt boende.

– Alla över 85 ska vara garanterade en plats på ett boende. Det ska räcka med ålder, man ska inte behöva vara sjuk, säger Christer Caesar.

Han menar inte enbart äldreboende i form av behovsprövat så kallat särskilt boende utan även seniorboende eller trygghetsboende där vem som helst över viss ålder kan flytta in.

Christer Caesar.

– Vi har två trygghetsboenden i Hässleholm och de är proppfulla. Det behövs fler, även i kransorterna, säger han.

Robin Gustavsson tillägger att KD även anser att otrygghet ska få större betydelse i biståndsbedömningen för särskilt boende.

Antalet vårdare en vårdtagare möter i sitt hem ska minska.

– 20-30 personer i veckan är inte rimligt, säger Christer Caesar.

Han förmodar att bättre schemaläggning är en del av lösningen, men förklarar att det i slutändan också kan innebära att resurser behöver avsättas till fler tjänster inom omsorgen. Det innebär inte att KD nu föreslår att omsorgen ska få mer pengar.

– Vi talar om vad- och hur-frågor. Vad är politikernas och hur är tjänstemännens ansvar, säger Robin Gustavsson.

Han förklarar att tjänstemännen får komma tillbaka till politikerna efter att ha tittat på hur en förändring kan genomföras och vad den skulle kosta.

Stärkt medicinsk
kompetens i omsorgen

Simon Berneblad.

Partiet vill stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen genom fler sjuksköterskor och ökad läkarmedverkan. Bristerna har blivit tydliga under pandemin och i Hässleholm har flera lex Maria-anmälningar om vårdskador de senaste två åren visat en svag “patientsäkerhetskultur” där sjuksköterskor gjort bedömningar utan att träffa patienterna och inte heller fått det läkarstöd som behövts från Region Skåne. Kommunerna får idag inte anställa läkare.

– Vi vill i första hand se på möjligheten att anställa kommunala läkare. Men i den bästa av världar hade vården styrts nationellt, säger Simon Berneblad, 26, som har plats två på valsedeln.

På riksplanet arbetar KD också för att lägga ner regionerna och låta staten ta över sjukvården.

Valfrihet i skola
och barnomsorg

KD vill inte att samhället ska lägga sig i hur familjer tar hand om sina barn. Det fria skolvalet ska värnas. Elever ska få utvecklas i sin egen takt och framstående elever ska kunna gå i speciella profilklasser. Mobbare bör om utredning och samtal inte ger effekt flyttas till annan skola.

Stefan Svensson.

Stefan Svensson, 69, på plats fyra sitter idag i barn- och utbildningsnämnden. Han talar för en mångfald av barnomsorg, till exempel naturförskola och Montessori och att underlätta för olika huvudmän att driva skolor och förskolor.

– Mitt önskemål är också att vi ska ha råd att ha landsbygdsskolorna kvar i så stor omfattning som möjligt. När skolan läggs ner i en by slutar ofta inflyttningen, säger han.

KD i Hässleholm vill erbjuda språkförskola till alla nyanlända barn.

– Språket är nyckeln in till samhället, säger Stefan Svensson.

Stöd ska finnas vid behov.

– En trygg uppväxt i en kärnfamilj skapar bättre förståelse för samhället och dess regelverk, säger Christer Caesar.

Fånga upp familjers
problem tidigt

Han hänvisar till Robin Gustavsson som är ordförande i socialnämnden när det gäller samhällets insatser till familjer som behöver stöd.

– Vi vill ha familjecentraler, som familjens hus, där familjers problem kan fångas upp tidigt och det skapas förtroende för att ta emot stöd och hjälp, säger han.

50-åriga Erika Heil Utbult på plats tre är ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Erika Heil Utbult.

– Familjerna ska kunna forma sin vardag. Vi ska stödja, men inte styra. Mycket som händer kring våld i samhället idag skulle kunna vändas genom familjerna. Skolan ska vara en undervisningsplats i första hand. Det finns mycket frustration från lärare för att de upplever att de ska uppfostra barnen också, säger Erika Heil Utbult.

Hon skulle önska mindre storlekar på klasserna i skolan, något som troligen skulle kräva mer pengar.

– Ibland behövs mer pengar, ibland handlar det om att se över och göra rätt prioriteringar med de pengar vi har, säger Robin Gustavsson.

Han talar också om vikten av meningsfulla fritidsverksamheter och att ungdomarna kan sätta sig och prata med en lyssnande vuxen om sina problem. Simon Berneblad påpekar att det inte saknats fritidsgårdar i utsatta områden i Stockholmstrakten, men att de inte fyllt denna funktion utan snarare tagits över av kriminella ungdomsgäng.

– Vi måste ställa krav på värdegrundsarbete, säger Robin Gustavsson och menar då även i föreningarna.

– Vi måste fokusera på de här sakerna. Många barn är vilsna, säger han.

Kommunen ska få
bestämma om kameror

Trygghet för KD innebär också brottsförebyggande arbete genom trygghetskameror. Kommunen ska ha rätt att sätta upp sådana i hela sitt område. Det skulle bland annat kunna bli aktuellt i Hembygdsparken.

– Idag är det väldigt svårt att få tillstånd att sätta upp kameror, det är knappt att polisen får göra det, säger Christer Caesar.

Christer Caesar, längst till höger, har tagit över förstaplatsen från Robin Gustavsson som nu är valledare. Till vänster om honom står Simon Berneblad, Erika Heil Utbult och Stefan Svensson.

Detta är visserligen inte en fråga som avgörs på kommunal nivå, men Christer Caesar säger att KD i Hässleholm vill verka för att partiet ska driva den nationellt, tillsammans med andra partier.

– Om det finns en kamera kan det ha en avskräckande effekt, säger han.

Men kamerorna ska inte sättas upp i varje gathörn.

– Det är klart att det finns etiska barriärer, men det handlar om områden där det redan finns problem, säger Simon Berneblad.

Han vill också slå ett slag för motorintresserade ungdomar.

– Motorburen ungdom är en grupp lite i skymundan. Vi behöver ta tag i det och ge dem en dedikerad plats att vara på. Det är inte riktigt hållbart att parkeringarna vid Citygross och Kvantum blivit uppehållsplatser för unga med bilar och epa-traktorer, säger han.

Byggstopp
för flerfamiljshus

KD anser att kommunen ska anta en arkitekturpolicy där traditionella arkitektoniska och estetiska värden belyses och även hur staden kan planeras ur ett trygghetsperspektiv. Parker och grönområden ska bevaras.

Simon Berneblad ser en skriande brist på bostadsrätter och villor i Hässleholm.

– Kommunen är riktigt dålig på det. Personligen skulle jag vilja ha byggstopp för flerfamiljshus. Vi behöver planera, ta fram mark och ställa krav på exploatörer att bygga bostadsrätter och villor och se till att det finns tillgång till förskola, skola, LSS- och äldreboenden i nya områden, säger han.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se