Gruppen-3a-328x120

Ja till att bygga i Paradiset och att hyra Björksäter

Ja till att bygga i Paradiset och att hyra Björksäter

Fullmäktige sa ja till planen som tillåter 175 bostäder i Paradiset. Målsättningen är att ”höja kvaliteten” på den del av parken som blir kvar. Foto: Berit Önell

Folkets väls Björn Widmark var ensam om att argumentera mot fortsatt exploatering av Paradiset vid kommunfullmäktiges sammanträde på tisdagskvällen. Övriga partier talade om behovet av bostäder och att kvaliteten på det som blir kvar av grönområdena ska höjas så att förlusterna kompenseras.

Fullmäktige beslöt också att säga ja till ett trettonårigt hyresavtal för äldreboendet på Björksäter, såvida inte det tidigare beslutade köpet vinner laga kraft före den 30 juni. Men då krävs att domstolen avgör överklagandet före fredag. Även detta sa FV nej till.

I februari återremitterades detaljplanen på grund av oklarheter kring ett gammalt optionsavtal. Detta är nu utrett och ska inte påverka planen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detaljplaneförslaget för Paradiset och Vänhem ger plats för cirka 175 nya bostäder, vårdcentral, parkeringshus, centrumfunktioner och parker. Men det stora sammanhängande parkområde som Paradiset varit krymper därmed påtagligt. Av Eckernfördeparkens idag tre träd bakom Vänhems vårdcentral blir bara ett kvar, ett tulpanträd.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) var en av dem som talade om mer grönska i staden på sikt och kanske till och med en hundrastgård i centrum.

– Förhoppningen är att både kommunen och byggherrarna ska vara lite innovativa, sa han.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- ch stadsbyggnadsnämnden, såg möjligheter att förbättra Paradiset. Foto: Berit Önell

Men han avfärdade tilläggsyrkandet från Dolores Öhman (MP) om att fullmäktige skulle besluta att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra planen på ett sätt som förverkligar intentionerna i planbeskrivningen. Där står bland annat att planen inte bedöms orsaka betydande miljöpåverkan och att det därför inte behövs någon särskild miljökonsekvensbeskrivning – under förutsättning att den minskade parkytan kompenseras med ökad kvalitet på den del som återstår. Formuleringar som inte är bindande.

– Jag har fullt förtroende för att planen kommer att följas, sa han.

Björn Widmark (FV) var inte imponerad.

– Ni tyckte väl inte det var så positivt att halva Stadsparken försvann för en genomfartsled. Ändå fortsätter ni att exploatera grönområden. Vi har sagt nej. Paradiset är ett centralt beläget grönområde som inte bör exploateras, sa han.

Björn Widmark (FV) sa nej till exploatering av fler parker och grönområden. Foto: Berit Önell

Han var också kritisk till att bostäder och verksamheter föreslås ovanpå parkeringshuset. Han varnade för brandrisken och menade dessutom att det redan finns gott om parkeringsplatser.

– Det är inte Tokyo eller Shanghai, sa han.

Magnus Åkeborn (V) nappade på det uttalandet.

– Vi vill ha fler bostäder, gärna hyresrätter. Och någon gång i framtiden kanske Hässleholm blir som Tokyo, sa han.

Björn Widmark ansåg att området Norden istället borde bebyggas och grönområdena skyddas.

– Det är lika nära till centrum.

Dolores Öhman förklarade att Paradiset fortfarande ska fungera som ett paradis där människor kan få vila från buller och betong.

Vissa träd skyddas formellt i detaljplanen, men en del av dem måste tas bort för att ge plats åt bebyggelsen. Även de skyddade träden kan fällas, efter ansökan.

Här syns den del av Paradisets kvarvarande park som kommer närmast det nybyggda hus med centrumverksamheter och bostäder där även en vårdcentral kan placeras. Illustration ur planbeskrivningen

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) berättade att hon jobbat 16 år i Paradiset och tycker att det är ett fantastiskt område.

– Men det kan också utvecklas mer. Det här är inte en gigantisk exploatering. Det blir mycket grönområde kvar. Idag finns en liten väg med många bilar parkerade, sa hon.

Hon menade att grönområdet med träden idag inte används särskilt mycket.

– Folk promenerar med sina hundar och om det är en solig sommardag ligger man på gräsmattan och solar. Om det blir mer aktiviteter, parkbänkar, ett kafé, utegym med mera skulle det bli ännu mer attraktivt. Idag finns inte ens en bänk.

Lena Wallentheim (S) ville höja kvaliteten i parken genom mer aktiviteter. Foto: Berit Önell

Dolores Öhman förklarade att kvaliteten också kan höjas genom plantering av nya träd, blommor och buskar.

– Det ska vara variation och biologisk mångfald. Så många träd som möjligt ska vara kvar, sa hon.

Hon ansåg att kommunen behöver en grönstrukturplan.

– Problemet är inte Paradiset utan att vi inte har en plan som kan garantera att hela staden har gröna områden, sa hon.

Fullmäktige beslöt att säga ja till förslaget och FV reserverade sig. Därefter avslogs Dolores Öhmans tillägg och MP reserverade sig mot det beslutet. Frågan är nu om det godtas av länsstyrelsen som hotade med att överpröva en tidigare version, bland annat på grund av järnvägsutbyggnaden, buller och markföroreningar.

Dolores Öhman (MP) fick inte igenom sitt tillägg om garantier för kvalitetshöjning av kvarvarande parkområden. Foto: Berit Önell

FV reserverade sig även mot beslutet att hyra Björksäters äldreboende. Övriga partier var eniga om att det inte fanns någon annan lösning än att hyra boendet när fastighetsägaren inte längre ville sälja eftersom rättsprocessen drog ut på tiden. Närmare ett år efter överklagandet har förvaltningsrätten fortfarande inte avgjort ärendet. Men skulle beslutet om köpet mot förmodan vinna laga kraft före den 30 juni kommer saken i ett nytt läge.

Fullmäktige klubbade hyresavtalet för Björksäters äldreboende som kommunen tar över från Attendo. Foto: Berit Önell

Björn Widmark var kritisk till att kommunen sa upp demensboendet Ekegården och flyttade de gamla till Björksäter innan köpet var klart. Dessutom anser FV att kommunen inte ska äga äldreboenden utan hyra eller köpa platser av privata aktörer.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var kritisk till förvaltningsrättens långsamma handläggning.

– I praktiken blir det i framtiden svårt för kommunen att genomföra motsvarande affärer. Vi kan tvingas göra dem via kommunala bolag, sa han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var kritisk till domstolens långa handläggningstider. Foto: Berit Önell

Överklagandet gäller att kommunen skulle betala överpris, vilket strider mot kommunallagen, genom att köpa fastigheten för 220 miljoner kronor, cirka 40 miljoner mer än värdering. Enligt ansvariga är hyreskostnaden mer förmånlig än ett ägande skulle bli under de 13 år avtalet gäller. På längre sikt skulle det dock bli billigare att äga boendet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se