torsjö live vers2

Strid om vindkraft i Sörby – avslag överklagat

Strid om vindkraft i Sörby – avslag överklagat

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har sagt nej till Billyvind AB:s ansökan om att få bygga ett vindkraftverk i Sörby utanför Vinslöv. Platsen är densamma som bolaget tidigare ansökt om. Kommunen sa då ja, men länsstyrelsen och domstolarna sa nej på grund av fladdermössen. Nu gjorde bolaget ett nytt försök med hänvisning till bland annat den tekniska utvecklingen som gör vinkraftverken tystare och mindre störande för fladdermöss. Men boende på ett 30-tal fastigheter har protesterat och kommunens översiktsplan tillåter bara vindkraft inom vissa områden. Nu har Billyvind överklagat.

Den förra processen inleddes redan 2006 och avslutades 2017 då mark- och miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillsånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bolaget motiverar sin nya ansökan om bygglov med att vindkraftverken blivit både tystare och effektivare och att senare års forskning visat att fladdermöss inte skadas av vindkraftverk i den utsträckning som tidigare antagits, åtminstone inte om stoppregleringen “bat mode” används. Verket står då stilla under de perioder nattetid när fladdemössen är mest aktiva. Flera expertutlåtanden har bifogats ansökan som i första hand gäller ett verk på upp till 213 meters totalhöjd, men ett lägre verk kan bli aktuellt.

Så här skulle vindkraftverket i Sörby kunna se ut, enligt ett fotomontage i bygglovsansökan.

Grannarna har synpunkter bland annat på risk för buller, skuggeffekter, lågfrekventa vibrationer, påverkan på närboendes hälsa, minskat värde på fastigheter och att rödlistade och känsliga fladdermöss och fåglar kommer att påverkas. Flera av dem påtalar att ett befintligt vindkraftverk i närheten redan innebär olägenheter och att åkermark inte bör användas till annat än livsmedelsproduktion.

Billyvind har bemött yttrandena, men majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden lät sig inte bevekas vid sammanträdet den 22 juni.

Tjänstemannaförslaget var att säga nej till ansökan om bygglov, främst eftersom placeringen är utanför de områden som tillägget till översiktsplanen, antaget 2009, pekat ut. Däremot var förslaget att säga ja till Billyvinds anmälan om miljöfarlig verksamhet för vindkraftverket, dock på vissa villkor. Tolv olika försiktighetsmått listas av miljökontoret. Det gällde bland annat att stoppreglering ska användas och restriktioner för buller och skuggbildning.

Tjänsteskrivelsen kommenterar att kunskapsläget förbättrats när det gäller vindkraftens påverkan på fladdermöss och bedömer att stoppreglering kan betraktas som ett fullgott skydd. När det gäller fåglar kan olyckor med kolliderande rovfåglar och då särskilt röd glada och ormvråk inte uteslutas.

– Dock bedöms den eventuella påverkan på rovfåglar inte utgöra något hot mot deras bevarandestatus, skriver tjänstemännen.

Politikerna sa nej till bygglovet och beslöt att förbjuda verksamheten. Miljö- och stadsbyggandsnämndens ordförande Kenny Hansson (M), som föreslog ett förbud, förklarar att det är olika lagar som styr. Om en myndighet beslutat om förbud mot den miljöfarliga verksamheten får den inte bedrivas även om en annan myndighet ger bygglov.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

– I detta fall är vi två myndigheter i en sedan miljönämnden och byggnadsnämnden slogs samman, så nu har det egentligen inte någon betydelse. Men om vi hade avslagit ärendet hade det blivit som att det inte behövdes några försiktighetsåtgärder, säger Kenny Hansson.

Han hänvisar till att vindkraftverket inte skulle hamna inom något av de numera två områden som pekats ut. Enstaka verk ska enligt översiktsplanen normalt inte tillåtas. Om det blir aktuellt får de vara maximalt 150 meter höga. Ett sådant finns dock redan i närheten.

Kenny Hansson anser också att det är viktigt att titta på de närboendes situation.

– För störmomentet spelar det egentligen ingen roll om det är ett eller flera vindkraftverk. Det är bättre att koncentrera dem till ett ställe för att minimera påverkan på människor och djurliv. Vi tänker inte bevilja enstaka verk, säger han.

Endast S ville godkänna bygglovet för Billyvinds vindkraftverk och även den miljöfarliga verksamheten med försiktighetsmått. Efter votering som i båda fallen slutade 8-3 reserverade sig S-ledamöterna Camilla Lindoff, Jonas Andersson och Ann Olausson mot besluten.

Jonas Andersson är besviken. Han säger till Frilagt att enstaka verk kan placeras utanför de områden som pekats ut i översiktsplanen och att höjden då ska prövas vid bygglovsansökan.

– De andra partierna ville inte ens pröva det. Bland annat när det gäller fladdermössen säger de konsekvent nej till att egentligen utreda om det är möjligt. De bara tycker något och går inte på fakta. Det är i princip det vi tycker är fel.

Han medger att tjänstemännen berett ärendet.

– Men eftersom politikerna nu sagt nej görs inte alla utredningar, säger han.

Han tycker att det är ett stort problem att kommunen har en majoritet som generellt är emot vindkraft.

– Man ska ha energi, men den ska inte produceras hos mig. Jag tycker att man ska vara lite mer seriös, säger han.

FV drog tillbaka sitt initiativärende från sammanträdet i april med förslaget att nämnden skulle meddela sin politiska uppfattning i frågan innan formellt beslut fattats. Syftet var att Billyvind liksom oroliga grannar och allmänhet skulle få besked. Så blev det dock inte och när nu beslutet var klart drog Björn Widmark (FV) tillbaka sitt yrkande.

Billyvind har överklagat miljö- och stadsbyggnadsnämndens båda beslut, men begärt anstånd till den 12 augusti med att utveckla grunderna.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se