torsjö live vers2

Explosion av farliga bakterier gör Finjasjövattnet otjänligt

Explosion av farliga bakterier gör Finjasjövattnet otjänligt

Inom loppet av tre veckor har halten av bajsbakterien intestinala enterokocker ökat sjuhundrafaldigt i Finjasjön. Den nu uppmätta bakteriehalten överskrider gränserna för vad som är tjänligt åtta gånger om. Bakterien orsakar inte enbart urinvägsinfektion hos badgäster, utan potentiellt också allvarliga eller till och med livshotande infektioner. Bakterien är dessutom anmärkningsvärt antibiotikaresistent. Med anledning av resultaten har kommunen utfärdat en avrådan från bad i Finjasjön.

Sedan den 29 juli avråder kommunen från bad på grund av pågående algblomning inte bara vid Björkviken och Mölkalånga badplatser i Finjasjön utan också vid Bjärlången i Bjärnum. I synnerhet Björkviken har varit föremål för upprepad avrådan under sommaren. Nu ger de höga bakteriehalterna i Finjasjön kommunen anledning att utfärda dubbel avrådan för sjöns badplatser. Bjärlången i Bjärnum uppvisar inte förhöjda bakteriehalter vid provtagningstillfället, men tidigare avrådan gäller fortfarande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Skyltar med avrådan är redan uppsatta vid badplatserna sedan tidigare. Foto: Urban Önell

Den multiresistenta bakterien som förekommer i avloppsvatten kan i värsta fall orsaka allvarliga infektioner, inklusive livshotande sådana som hjärtklaffsinfektion (endokradit) eller blodförgiftning. Smittskyddslagen föreskriver att varje fall av enterokockinfektion måste anmälas till smittskyddsläkaren samt Folkhälsomyndigheten.

Proverna, som utfördes av fritidskontoret den 1 augusti, visar på en enterokockhalt på 2420 cfu (antal kolonibildande enheter) per 100 ml på både Björkviken och Mjölkalånga badplatser, att jämföra med de 3-4 cfu som uppmättes den 11 juli. Redan vid 300 cfu är vatten att betrakta som otjänligt för bad enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Även E. koli-halten var vid provtillfället något förhöjd, dock som mest 146 cfu vilket är att klassa som tjänligt, om än med anmärkning. Hade det rört sig om dricksvatten hade så lite som 10 cfu bedömts som tillräckligt för att otjänligförklara vattnet, men när det gäller badvatten tolereras upp till 1000 cfu. De högre halterna E. koli uppmättes vid Björkviken, vilket ligger närmare reningsverkets utlopp. Att anmärkning utfärdats fordrar enligt Havs- och vattenmyndigheten inte att kommunen utfärdar avrådan, dock att den utreder orsaken till avvikelsen.

Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se