Gruppen-3a-328x120

Han vill att en miljon människor ska återvandra

Han vill att en miljon människor ska återvandra

MIkael Simm är toppnamn på Alternativ för Sveriges första valsedel till kommunvalet i Hässleholm.

Invandrare som är “inkompatibla” ska återvandra. Det anser Alternativ för Sverige som har en lokal valsedel till kommunvalet i Hässleholm.

– Det är cirka en miljon människor som belastar samhället i nuläget, säger Vinslövsbon och läkaren Mikael Simm, förstanamn på listan och ledamot i partistyrelsen.

I Hässleholm vill partiet bland annat sänka lönerna för politiker och tjänstemän och ha fler folkomröstningar.

Mikael Simm berättar att han började sin bana inom SD och SDU när han pluggade till läkare i Uppsala. Sedan flyttade han till Kristianstad där han fick arbete och där hans fru också växt upp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

2018 var han med och grundade Alternativ för Sverige. Det gjorde han tillsammans med bland andra Gustav Kasselstrand, tidigare ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, SDU, som blev utesluten efter konflikter med moderpartiet. Kasselstrand är nu partiledare för AFS. Både partiet och gruppen i Hässleholm startade under Mikael Simms tid i Kristianstad, men det är först i år det finns en lokal valsedel.

Han förklarar splittringen med att SD valde en annan väg.

– SD anpassade sig och ville väl bli en del av etablissemanget. De offrade en del av de viktiga frågorna, till exempel invandring och EU-utträde, säger Mikael Simm.

Men han konstaterar att SD nu börjat prata om återvandring igen.

– Jag tror absolut att det är på grund av att vi har drivit det så stenhårt, säger han.

Partiets lokala flygblad talar också om återvandring.

– Det är först och främst på nationell nivå där vi vill göra om Migrationsverket till Återvandringsverket och ompröva i princip alla medborgarskap efter år 2000. Vi får se över vad vi kan göra på lokal nivå. Vi vill ha tiggeriförbud till exempel så att det blir mindre attraktivt att ta sig till Hässleholm, säger Mikael Simm.

Partiet vill också riva upp alla kommunens avtal med Migrationsverket.

Vad menas med inkompatibla invandrare?

– Att de kommer från en främmande kultur som absolut inte passar in i det svenska samhället och inte har för avsikt att anpassa sig, säger Mikael Simm.

Han anser dock inte att det är omöjligt för en person från en annan världsdel att anpassa sig.

– Absolut inte på individnivå. På gruppnivå finns det länder som är mer eller mindre inkompatibla. Vi ska ompröva alla medborgarskap individuellt.

Han kan inte svara på vad man gör med människor som är födda här, men har föräldrar från andra världsdelar, kanske till och med en förälder från en världsdel och en från en annan.

– Det är inga enkla frågor, det håller jag med om. Men vi måste se till vad som är bäst för Sverige och svenska folket. Då måste vi göra det som krävs för att få ett tryggt och välmående land, säger han.

AFS vill enligt Mikael Simm att cirka en miljon människor som ska återvandra till sina hemländer. Det grundar han på att 700 000 utrikes födda personer är beroende av bidrag. Riksdagens utredningstjänst har tagit fram siffran på Moderaternas uppdrag, men i den ingår alla i arbetsför ålder vars inkomst inte når upp till 15 500 kronor i månaden, bland annat studenter, föräldralediga och sjukpensionärer.

Vid förra valet gjorde AFS en egen detaljerad uträkning och kom fram till att en halv miljon borde återvandra. Nu utgår man från de 700 000.

– Sedan får vi lägga till alla som är kriminella eller väljer att stå utanför samhället, säger Mikael Simm.

Partiet anser att Hässleholms invånare inte längre kan förlita sig på att polisen hjälper till vid pågående brott eller otrygghet. Därför ska grannsamverkan uppmuntras.

Ska man inte alls förlita sig på polisen?

Mikael Simm säger att polisen uppenbarligen inte har förutsättningar att skapa trygghet, varken i Hässleholms kommun eller i landet.

– Det ska man förstås kunna. Men om man inte kan det, vilket man inte kan, speciellt inte i mindre orter, måste det finnas alternativ.

Detta ska kunna fungera både förebyggande och under pågående brott.

– Polisen har uppenbarligen inte förutsättningar att skapa trygghet i Hässleholms kommun, eller i landet, säger Mikael Simm.

Finns det inte risk för att det blir medborgargarden där folk tar lagen i egna händer?

– Nej, man ska kontakta polisen, absolut, och hålla sig inom lagens ramar. Det är vanliga människor som går ihop och pratar med varandra om de ser något konstigt, kollar det och ringer polisen.

Mikael Simm trivs i Vinslöv dit han flyttade med familjen för cirka två år sedan.

– Det är fint i Hässleholms kommun. Här finns en lokalpatriotism, föreningsliv och goda förutsättningar för ett starkt och välmående samhälle, säger han.

Men han ser med oro på skjutningar, sprängningar och misshandel som blivit alltmer vardag.

– Det kommer bara att bli värre. Någonstans måste samhället säga stopp, säger han.

Han och AFS vill ge människor rätt att försvara sig själv och sin familj med vapen, om det skulle krävas.

AFS vill också “återinföra sunt förnuft och fri debatt”. Det innebär till exempel att ta bort lagen om hets mot folkgrupp.

– Jag tycker generellt att samtalsklimatet behöver vara öppnare så att vi kan diskutera vad problemen är och vilka lösningar som är möjliga för att sedan komma överens om vägen framåt, säger Mikael Simm.

Viktiga frågor anser han också är återinfört tjänstemannaansvar, öppna möten i kommunen och utökning av offentlighetsprincipen så att det blir gratis att få ut offentliga handlingar och få ut dem digitalt, även från kommunala bolag.

– Det öppna klimatet är viktigt för att man ska kunna utkräva ansvar från dem som tar besluten, säger han.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Alternativ för Sverige
Alternativ för Sverige startades 2018 av ledande personer i SD:s dåvarande ungdomsförbund SDU som uteslutits ur moderpartiet. AFS beskriver sig som ett nationalkonservativt parti. Stort fokus ligger på återvandringspolitik. Andra huvudområden är utträde ur EU, lag och ordning och mer direktdemokrati.
Partiet har inte ett fullständigt lokalt valprogram, men på de flygblad som delas ut i Hässleholm finns fyra punkter:
-Gör Hässleholm skånskt igen. Självförsörjning och lokal produktion ska uppmuntras. Lönerna för politiker och tjänstemän ska sänkas och fler folkomröstningar hållas.
-Påbörja återvandringen. Alla avtal med Migrationsverket om invandring till kommunen ska rivas upp. Belastande invandrare ska återvända och språkkrav införas i äldreomsorgen.
-Värna hembygden. Hässleholms invånare kan enligt AFS inte längre förlita sig på att polisen hjälper till vid pågående brott eller otrygghet. Grannsamverkan ska uppmuntras.
-Mer sunt förnuft. Kommunen har fått nog av klimathysteri, mångkultur och galna prestigeprojekt. Nej till vindkraftverk, höghastighetståg och skyskrapor. Återinför sunt förnuft och fri debatt.

Mikael Simm
Ålder: 33 år
Uppvuxen: Järfälla utanför Stockholm
Bosatt: Villa i Vinslöv
Familj: Fru och fem barn
Sysselsättning: Just nu föräldraledig med yngsta barnet. Annars läkare på vårdcentral i Kristianstad.
Politiska uppdrag: Ledamot i partistyrelsen för Alternativ för Sverige. Förstanamn av tre på listan till Hässleholms kommunval. Plats åtta på riksdagslistan. Har suttit i kommunfullmäktige i Uppsala för SD.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022
1. Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Ställ krav på god svenska hos personalen. Ge resurser att öka bemanning för att minska stressen.

2. Vad ska kommunen ska göra åt otryggheten och våldet?
– Uppmuntra grannsamverkan. Ökad polisnärvaro i kransorterna. Förbjud tiggeri. Inget asylmottagande till kommunen. Kommunen ska främja återvandring av missanpassade invandrare.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– Ja. De mindre skolorna måste värnas.

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det?
– I skolan det vara ett tydligt kunskapsfokus. Återför ledarskapet med lärarledd undervisning och ordning och reda i klassrummet. På sikt ska skolan förstatligas.

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Bilen är det enda rimliga transportsättet för många Hässleholmare och måste prioriteras. Utan bilen stannar Hässleholm.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– Ingen. Vi vill stoppa all storskalig vindkraftsutbyggnad. Vi anser att det var fel av Sverige att satsa på storskalig vindkraft. Vindkraften har förstört ovärderliga naturvärden och inneburit att svensk energiproduktion idag inte går att planera, vilket orsakar extrema prisförändringar beroende på väder.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Det är viktigt att vi har välmående sjöar och vattendrag. Finjasjön kan må bättre med sedimentbehandling och minskad tillförsel av fosfor.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Inga resurser ska skjutas till för fler fritidsgårdar. Mötesplatser för barn och ungdomar kan skapas genom att underlätta för föreningslivet.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Kommunen ska driva så få företag som möjligt, men vi ser inget behov att minska antalet kommunala företag i nuläget.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Vi ser inget uppenbart behov av det i nuläget, särskilt inte byggande av höghus eller liknande.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Vi får inte låta våldet och otryggheten fortsätta sprida sig i kransorterna. Det ska vara tryggt att bo utanför tätorten och det ska finnas bra skolor. Då kommer man vilja bo där och orterna kan fortsätta utvecklas.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– Arvode ska betalas ut för förlorad arbetsinkomst, inte mer. Alternativ för Sverige menar att politik inte bör vara ett yrke eller en karriär, utan åter ses som ett kall och ett uppdrag.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Vi vill återinföra tjänstemannaansvar på nationell nivå. Detta är en förutsättning för att komma tillrätta med tjänstemän som är inkompetenta, korrumperade, eller som bedriver myndighetsaktivism. Förtroendet för myndigheter upprätthålls i högsta grad av att tjänstemän kan hållas personligt ansvariga. Vi vill också utöka offentlighetsprincipen. Långtgående transparens är avgörande för medborgarnas rätt till insyn och ansvarsutkrävande.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– Vi har i nuläget ingen detaljkunskap om brister på dessa områden i kommunen.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Nej, det ska inte vara en prioriterad fråga för kommunen.

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Vi ska arbeta för det som är bäst för kommunens invånare, inte för att få bättre resultat i olika rankingsystem.

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Även företagare känner en otrygghet i kommunen. Det har vi som ovan en tydlig plan för att motverka.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Avståndet mellan medborgare på ena sidan och politiker och tjänstemän på den andra är för stort. Det viktiga kommunvalet drunknar i uppmärksamheten till valet till riksdagen och bör hållas på en egen dag. Våra förslag om att återinföra tjänstemannaansvar och utöka offentlighetsprincipen är också avsedda att öka förtroendet för våra folkvalda och tjänstemän.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Hässleholm, och Sverige, ligger inte i Ukrainas närområde och har inget ansvar i denna kris. Det bästa – och i Sveriges fall faktiskt enda realistiska sättet – att hjälpa flyktingarna är istället genom att vi erbjuder Polen, Ungern och andra grannländer till Ukraina katastrofhjälp för att de ska klara av det stora flyktingmottagandet.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se