torsjö live

Omsorgens arbetsmiljö uppfyller inte kraven

Omsorgens arbetsmiljö uppfyller inte kraven

Omsorgsnämnden i Hässleholm bedriver inte ett tillräckligt arbetsmiljöarbete, varken utifrån lagstiftningen eller efter sina egna mål och riktlinjer. Det konstaterar revisorerna i en granskningsrapport. Bland annat behöver uppföljningen bli bättre vid konstaterade brister i arbetsmiljön, chefer behöver få bättre förutsättningar för att förbättra arbetsmiljön, det saknas systematisk uppföljning av avgångsorsaker och det är låg svarsfrekvens på medarbetarenkäten.

Revisorerna konstaterar att omsorgsnämnden i alla fall har ett stödsystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rutiner och riktlinjer i enlighet med gällande lagstiftning. Men arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas.

Revisorerna ger nämnden ett antal rekommendationer. Bland annat behöver nämnden säkerställa att åtgärder vidtas vid brister i arbetsmiljön genom att fastställa tidpunkt för uppföljning och vem som ansvarar för genomförandet. Medarbetare måste få kunskap om vikten av att anmäla och vad som ska anmälas så att samtliga fall av tillbud, olyckor och kränkande behandling anmäls.

Nämnden uppmanas ge cheferna tillräckliga förutsättningar i form av introduktion och arbetsmiljöutbildning samt tid och resurser att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete genom tillräckligt stöd och ett rimligt och likvärdigt antal medarbetare per chef.

En systematiskuppföljning av avgångsorsaker behöver säkerställas så att rätt åtgärder kan sättas in för att minska antalet chefer och medarbetare som slutar.

Revisorerna vill ha skriftligt svar från omsorgsnämnden senast den 11 april.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Robin Gustavsson (KD), ordförande i omsorgsnämnden, hade på tisdagen tillsammans med det övriga presidiet en dialog med revisionen.

– Det var ett bra och konstruktivt samtal! Jag har fått rapporten och ser att vi nu ska ta till oss de synpunkter som framförts. Ett förslag som ges i rapporten är exempelvis att vi ska stärka samverkan med personalutskottet för att tydliggöra styrningen av arbetsmiljöfrågorna, vilket är något som vi kan komma att jobba med, säger Robin Gustavsson i ett pressmeddelande.

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh välkomnar också revisorernas rapport.

– Från förvaltningens sida gör vi redan idag mycket för att förbättra arbetet, men nu har vi även en rad konkreta förslag på hur vi kan jobba vidare på detta tillsammans med nämnden, säger hon i pressmeddelandet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se