torsjö live

Fristående förskolor fick för låga bidrag

Fristående förskolor fick för låga bidrag

Hässleholms kommun har gett för låga bidrag till fristående förskolor, enligt domar i förvaltningsrätten. Barn- och utbildningsnämnden beslöt den 14 december att överklaga domarna, men ändrade sig vid ett extrainsatt sammanträde fem dagar senare. Ordförande Stefan Larsson (M) svarar inte på Frilagts frågor om varken det första eller det andra beslutet.

Stefan Larsson (M).
Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Det handlar om totalt 16 domar för åtta fristående förskolor. De har överklagat kommunens beslut om bidrag för 2022 och 2023 genom så kallad laglighetsprövning. De hävdar att kommunens beslut är olagliga på flera punkter. Förvaltningsrätten avslår de flesta, men ger dem rätt på en avgörande punkt: kommunen beräknar grundbelopp på ett sätt som strider mot lagen.

Kommunen utgår vid beräkningen ifrån det barnantal som de kommunala förskolelokalerna dimensionerats för, inte det faktiska antalet barn i verksamheten. De delar av grundbeloppet som rör lokalkostnader regleras uttryckligen i skolförordningen som säger att denna ersättning ska motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn.

Kommunens beräkningsmodell leder till ett för högt delningstal som i sin tur innebär för låga bidrag till de fristående förskolorna. Deras ersättning grundas nämligen på delningstalet – utan kompensation för eventuella tomma platser.

Bilden visar ett barn som leker.
Fristående förskolor i Hässleholms kommun har fått för lite i bidrag på grund av att kommunens beräkningar gjorts på ett felaktigt sätt.

Förvaltningsrätten konstaterar också att beslut om grundbelopp för 2023 fattades först i februari 2023, trots att det enligt skolförordningen ska ske före kalenderårets början. Dock har detta fel enligt domstolen inte någon betydelse för utgången och det upphävs därför inte.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 december beslöts att samtliga domar om förskolornas bidrag skulle överklagas till kammarrätten. Beslutet gick igenom med knapp marginal, med röstsiffrorna 6-5. M, L, S och V röstade för medan SD och FV sa nej.

SD och FV reserverade sig mot beslutet. I sin skriftliga reservation förklarar de att de gör bedömningen att domarna är korrekta och väl underbyggda.

– Nämnden har helt enkelt gjort fel och istället för att överklaga bör vi göra om och göra rätt, skriver de.

Frilagt har sökt Stefan Larsson för en kommentar. Han ber att få frågor skriftligen. Men frågan om varför nämnden överklagar domarna får ett oväntat svar.

– Det gör vi inte. Beslutades vid extra nämnd i tisdags att inte göra det, skriver Stefan Larsson i ett sms.

Frilagt formulerar då om frågan och vill veta både varför nämnden först beslutade att överklaga och varför man sedan ändrade sig. Stefan Larsson svarar inte.

Det extra sammanträdet hölls den 19 december. På dagordningen stod enbart frågan om överklagandena. Ledamöterna var då eniga om att upphäva det tidigare beslutet. Någon motivering finns inte i protokollet.

Vid båda tillfällena anmälde Stefan Svensson (KD) jäv och deltog därför inte i vare sig handläggning eller beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se