Gruppen-3a-328x120

Gode män och andra

Gode män och andra

INSÄNDARE. Ämnet har tidigare berörts. Det rapporterats dock fortlöpande om att gode män grovt missbrukar sin ställning. Det är självklart så att den som för egen vinning trampar på de allra svagaste av oss omgående ska skiljas från sitt uppdrag. Den som agerat på detta sätt skall lika självklart stå till svars för sina gärningar.

Det yttersta ansvaret för de ”övergrepp” som begås, mot dem vilka är beroende av god man eller förvaltare, bär våra kommunalpolitiker. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen.

Ansvariga politiker och andras försök till ursäkter för att orättfärdiga gode män och förvaltare inte ställs till ansvar för sina gärningar får betraktas som allmänt svammel. Det finns således anledning att påminna om lagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I föräldrabalken sägs att överförmyndaren skall förordna god man. Lagen talar om att till god man skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Föräldrabalken lägger således stort ansvar på överförmyndaren. En god man eller förvaltare som exempelvis gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller själv kommer på ekonomiskt obestånd skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren.

I föräldrabalken kapitel 12 paragraf 14 sägs att ”förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde”.

Den som ”bistås” av god man eller förvaltare, som kan misstänkas missbruka sin ställning, kan knappast själv med kraft förväntas föra sin talan.

Undertecknad menar att alla de som av en eller annan anledning får kännedom om att att oegentligheter kan förekomma, i de sammanhang som nämnts ovan, bör polisanmäla sina iakttagelser. Med tanke på att en eventuell polisanmälan kan dra ut på tiden ska också möjligheten att söka juridisk rådgivning övervägas. Detta beträffande frågor kring stämning, skadestånd och annat.

Beträffande kostnader i samband med juridisk rådgivning kan dessa möjligtvis täckas av någon typ av försäkring. Anledning finns att kolla med sitt försäkringsbolag.

Gode mäns uppgift synes i grunden vara att sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom. För detta tycks behövas någon form av professionalism med stora inslag av humanism.

I grannlandet Finland reformerades och förstatligades systemen för många år sedan.

Den finska motsvarigheten till gode män är ”Allmänna intressebevakare”. Dessa tycks mestadels ha någon form av juridisk eller ekonomisk utbildning. Måhända kan vi lära något av grannlandet.

Till sist Sokrates:

”Det finns bara ett gott, kunskap, och ett som är ont, ignorans.”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se