torsjö live

Planchefen om nya tågspår: “Har haft dialoger med Trafikverket”

Planchefen om nya tågspår: “Har haft dialoger med Trafikverket”

Kommunens planchef Cecilia Lindgard har ingen förklaring till hur förslaget till detaljplan för reningsverket än en gång kan krocka med Trafikverkets krav på utrymme för nya järnvägsspår. Planförslaget måste nu pausas i flera år eller kraftigt förändras, enligt Trafikverkets yttrande.

– Vi har haft dialoger med Trafikverket, skriver Lindgard i ett mejl till Frilagt.

Hon svarar inte direkt på våra frågor om hur det då kunde bli så här igen och inte heller på hur miljökontorets ifrågasättande av reningsverkets förmåga att stå emot översvämningar ska hanteras.

Bilden visar en del av reningsverksområdet.
Södra stambanan går strax bakom reningsverkets slamvassbäddar, längst bak i bildens vänstra del, och åkrarna som står under vatten. Rester finns kvar av översvämningen som slagit hårt mot reningsverket. Slamlagret i mitten verkar ha stått under vatten och en del av vägen innanför vallen, vid grävmaskinen, har kollapsat. Strax innan kröken på vallen syns att vallen brustit och lagats med annat material.

Som Frilagt berättat har Trafikverket underkänt planförslaget i den del som krockar med det eventuella spårområdet och buffertzonen kring det. I sitt granskningsyttrande uppmanar Trafikverket kommunen att pausa detaljplanen, alternativt anpassa den till myndighetens krav. Eftersom järnvägen är ett riksintresse är kommunens och reningsverkets intressen underordnade.

I det så kallade samrådet 2021, när höghastighetsbanan var aktuell, var Trafikverkets yttrande lika tydligt. Ändå har planförslaget inte anpassats.

Har ni inte stämt av med Trafikverket innan ni fastställde planförslaget inför granskningsskedet?

– Vi har haft dialoger med Trafikverket mellan samråd och granskning, vi har i dessa sammanhang inte tagit del av något formellt yttrande från Trafikverket, skriver Cecilia Lindgard.

– Vi kommer att ta ställning till hur vi kan bemöta Trafikverkets synpunkter på förslaget.

Bilden visar ritning från granskningsförslaget.
Det nya förslaget till detaljplan har inte ändrats mer än marginellt jämfört med tidigare förslag. Ritning ur granskningsförslaget

Måste ni nu göra om förslaget med dessa hänsyn eller kommer ni att pausa planarbetet tills Trafikverket har en tydligare bild av var spåren kommer att hamna?

– Det finns i dagsläget inget område för nya spår som kommunen kan använda som underlagsmaterial för detaljplanen, skriver Cecilia Lindgard.

Men det är just därför som Trafikverket vill ha ett större område utanför planen tills det är klarlagt var spåren kommer att gå. Därför är det enligt Trafikverket bättre att vänta med detaljplanen. Verket förklarar i sitt yttrande vilka avstånd som krävs och gjorde det även efter samrådet 2021.

Cecilia Lindgard svarar inte heller på om det finns risk att granskning eller samråd måste göras om på grund av att det blir stora ändringar i planen.

– Nästa steg i processen är att ta ställning till om och hur planförslaget ska ändras, skriver hon.

Hon förklarar att man därefter ska ta ställning till om det krävs en ny granskning eller om planförslaget kan gå direkt vidare för antagande.

Hon vill inte svara på om det kan bli aktuellt att invänta nytt miljötillstånd för reningsverket där frågan om att översvämningssäkra reningsverket måste ingå. Tidigare har sagts att detaljplanen ska bli klar först.

Hässleholm Miljös kommunikatör Anton Henryson vill inte heller kommentera detta. Han svarar att bolaget ännu inte haft någon dialog med stadsbyggnadsförvaltningen efter att granskningstiden löpte ut den 1 mars. Därför vill man varken kommentera Trafikverkets eller miljöavdelningens yttrande. Inte heller varför bolaget inte sökt tillstånd för tillståndspliktig pumpning från reningsverksområdet under översvämningen.

Bilden visar Anton Henryson.
Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

– När vi haft en dialog och tagit del av de inkomna yttrandena kommer vi ta ställning till hur det påverkar kommande arbete. Men det är stadsbyggnadsförvaltningen som driver detaljplanearbetet, inte Hässleholm Miljö. Vi har därför inga ytterligare kommentarer kring detta i dagsläget utan får återkomma senare, skriver Anton Henryson i ett mejl till Frilagt.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-05 Trafikverket vill pausa planförslag för reningsverket – igen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se