Gruppen-3a-328x120

Trafikverket vill pausa planförslag för reningsverket – igen

Trafikverket vill pausa planförslag för reningsverket – igen

Trafikverket vill att kommunen pausar förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Liksom vid samrådet 2021 handlar det om att delar av planområdet krockar med en framtida utbyggnad av järnvägen. Då gällde det en eventuell höghastighetsbana, nu ska istället södra stambanan byggas ut med två spår. Resultatet blir ungefär detsamma: det är olämpligt att planlägga området innan det är bestämt var spåren ska gå. Trafikverket är en av 17 sakägare som hittills har yttrat sig om detaljplanen.

Kommunens miljöavdelning anser att planen kan behöva anpassas så att det säkerställs att reningsverket både fungerar vid översvämningar och klarar högre krav i en framtida tillståndsprocess.

Bilden visar ritning från granskningsförslaget.
Trafikverket godkänner inte förslaget till detaljplan för reningsverket. Det finns inte tillräckligt med utrymme för nya järnvägsspår. Ritning ur granskningsförslaget

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Yttrandena har kommit in till kommunen i det så kallade granskningsskedet som skulle vara det sista steget före beslut. Men med tanke på vad som kommer fram i yttrandena kan det krävas en hel del ändringar i förslaget, eller till och med en paus på flera år.

Länsstyrelsen, som är den tyngsta instansen och under vissa förutsättningar har makt att upphäva planen, har fått förlängd tid till den 18 mars. Även tekniska förvaltningen har fått anstånd.

Järnväg före reningsverk

Kommunen kan inte heller gå förbi Trafikverkets yttrande. Järnvägen är ett riksintresse som väger tyngre än reningsverkets intressen om de ställs mot varandra.

Trafikverket vill ha rådighet över det område som kan bli aktuellt för nya spår. Själva detaljplaneläggningen beskrivs i yttrandet som ett hinder för utvecklingen av riksintresset. Spåren kan bli beroende av att detaljplanen ändras eller upphävs.

– Trafikverket anser inte att det är lämpligt att gå fram med en detaljplan för reningsverket i detta skede, med hänsyn till att Trafikverket ska genomföra en lokalieringsutredning för två nya spår på sträckan de närmaste åren, skriver samhällsplanerare Helena Rosenlind.

Vassbäddar i spårområdet

En del av reningsverkets processer, slamvassbäddarna, ligger inom det område som Trafikverket vill ha tillgång till. Anläggande av en vall ingår också.

Bilden visar vassbäddarna.
Slamvassbäddarna ligger bakom reningsverket, intill upplagsplatsen för massor och nära järnvägen. Foto: Berit Önell

Trafikverket efterlyser motiven till att i nuläget planlägga mark för utveckling av reningsverket i konflikt med södra stambanan.

– Kommunen bör avvakta med att fortsätta detaljplanearbetet för det aktuella planområdet tills Trafikverkets planläggning av två nya spår på sträckan visar på en mer avgränsad korridor, skriver Helena Rosenlind.

Om kommunen ändå går vidare med detaljplanen kräver Trafikverket att den aktuella delen av området lämnas utanför planen. I så fall bör även ersättningsytor för vassbäddarna redovisas i planen.

Enligt regeringsuppdraget ska spåren byggas inom den gällande nationella transportplanen 2022-2033. I höstas kom ett nytt beslut om att Trafikverket ska påbörja planläggningen och göra en lokaliseringsutredning för sträckan Hässleholm-Lund. Både spår längs befintlig sträckning och alternativ sträckning ska utredas.

Trafikverket underkänner kommunens förslag till byggnadsfritt avstånd på 25 meter från spårmitt öster om järnvägen och 43 meter västerut. Det ska vara 30 meter, men det gäller inte bara från befintliga spår utan även från de planerade.

Trafikverket påpekar att järnväg av riksintresse inte alls nämns i planbeskrivningen som bör uppdateras med den aktuella informationen.

Dåligt skick avslöjades av översvämningen

Miljöavdelningen tar i sitt yttrande upp den pågående översvämningsproblematiken.

– Planen måste säkerställa att reningsverket och relaterade anläggningar ges möjlighet att fungera tillfredsställande även vid höga vattenflöden, både i nuvarande utformning och för att kunna möta högre krav i en framtida tillståndsprocess, skriver miljöavdelningen.

Yttrandet konstaterar att befintligt ledningsnät och pumpstationer är i ett dåligt skick. Det kommer idag in stora flöden ovidkommande vatten tillsammans med avloppsvattnet till reningsverket. Orenat avloppsvatten släpps därför ut vid bräddningar. Dessutom har miljöinspektörerna noterat att sjövatten vid höga vattenstånd kan infiltrera ner i avloppsbrunnar i låglänta områden.

– Det bör undersökas om de marknivåer som antagits vara säkra ur översvämningssynpunkt har klarat pågående översvämning med tillräcklig marginal för att säkerställa verkets drift och säkerheten för låglänta byggnader och tekniska anläggningar, skriver miljöavdelningen.

Bilden visar pumpar framför reningsverket.
Miljöavdelningen anser att det bör undersökas om reningsverket klarat översvämningen med tillräcklig marginal. Foto: Berit Önell

Miljöavdelningen vill även förtydliga planbestämmelsen om skyddsvallen så att den måste vara utformad för att klara sitt syfte att skydda reningsverket och dess anläggningar. I den pågående översvämningen har grundvatten runnit in under vallen eftersom grundvattenytan sammanfallit med sjöns yta vid högt vattenstånd. Vallen har också underminerats av vattenmassor och is. Den måste skyddas från erosion.

Pumpning kräver tillstånd

Miljöavdelningen påpekar att grundvattenytan kan gå i linje med sjönivån om inte större avsänkande pumpning av reningsverksområdet sker. Pumpning är en tillståndspliktig verksamhet.

– Det innebär att om pumpning är en förutsättning för att reningsverket ska fungera vid översvämning kan detaljplanens syfte förfelas om länsstyrelsen inte beviljar tillstånd för pumpningen, skriver miljöavdelningen.

Trodde att förslaget tog höjd för nya spår

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson (M) har på tisdagen inte hunnit läsa yttrandena. Men han säger att han trott att planförslaget tagit höjd för utbyggnad av järnvägen.

Har ni inte stämt av med Trafikverket?

– Jo, jag har uppfattat det så, säger han.

Miljötillstånd före detaljplan?

När han får veta att Trafikverket vill att planarbetet pausas öppnar han för att diskutera om ett nytt miljötillstånd, som kan ställa krav på bättre rening, ska sökas innan detaljplanen är klar. Det har tidigare diskuterats bland tjänstemännen, men detaljplanen har prioriterats.

– Innan vi kommer så långt som Trafikverket syftar på kan det bli dags för Hässleholm Miljö att söka nytt miljötillstånd, säger Bo Persson.

Kan miljötillståndet alltså komma före detaljplanen?

– Det är mycket möjligt, men vi har inte diskuterat det, jag har i alla fall inte varit med. Vi får dryfta det först, jag kan inte säga mer.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, säger att miljötillståndet skulle kunna komma före detaljplanen om denna måste pausas. Men frågan har inte diskuterats ännu. Foto: Berit Önell

Ett nytt miljötillstånd kan väl påverka planområdets omfattning?

– Ja, absolut. Det är något som vi får diskutera när alla yttranden kommit in, säger Bo Persson.

Alla yttranden ska gås igenom på stadsbyggnadsavdelningen som tar ställning till om ändringar eller ytterligare utredningar behövs.

Kommunens miljöavdelning och länsstyrelsen har i många år påtalat att reningsverkets miljötillstånd, till största del från 1970-talet, är för gammalt och behöver förnyas. Men Hässleholm Miljö och det tidigare va-bolaget Hässleholms vatten har inte visat något större intresse. Nu finns dock en handlingsplan. Hässleholm Miljö har också yttrat sig om detaljplanen, som de själva beställt, och nämner där att tillståndsprocessen ska påbörjas 2028.

Frilagt har sökt planchef Cecilia Lindgard och Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-20 Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

2021-09-29 Länsstyrelsen sågar planförslag för reningsverket

2022-01-11 Detaljplanen för reningsverket har gått i stå

2024-01-29 Risk att reningsverket slås ut – frågar MSB om jättepumpar

2024-01-31 Bostäder vid reningsverket ska bort – detaljplan ställs ut

2024-02-08 Hundratals miljoner liter avloppsvatten ut i Finjasjön

2024-02-16 Haveri i reningsverket innan förorenat vatten nådde trädgårdar

2024-02-21 Mindre borgensram för va-renovering – kan öka efter översvämningen

2024-02-21 C vill flytta Hässleholms reningsverk

2024-03-02 PFAS och bakterier i utsläpp från översvämmat reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se